Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

Педагогіка: історія і сьогодення » Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

Сторінка 6

Оцінка динаміки процесу навчання

Діаграма якості знань учнів у класах допрофільного навчання

Якість навчання

%

Рік

Навчання

200_-200_ 7 клас 200_-200_ 7 клас 200_-200_ 7 клас

Додаток № 11

Основні способи виявлення відставань учнів

1. Спостереження за реакціями учнів на труднощі в роботі, на успіхи та невдачі.

2. Запитання вчителя та його вимоги сформулювати те або інше положення.

3. Навчальні самостійні роботи в класі. Під час проведення самостійних робіт учитель отримує матеріал для судження як про результати діяльності, так і про те, як вона проходить. Він спостерігає за роботою учнів, вислуховує й відповідає на їхні запитання, інколи допомагає.

Основні ознаки неуспішності учнів

1.Наявність прогалин у фактичних знаннях і спеціальних для даного предмета вміннях, які не дозволяють охарактеризувати суттєві елементи понять, що вивчаються, законів, теорій, а також здійснити необхідні практичні дії.

2.Наявність прогалин у навичках навчально-пізнавальної діяльності, які знижують темп роботи настільки, що учень не може за відведений час оволодіти необхідним обсягом знань, умінь і навичок.

3.Недостатній рівень розвитку та вихованості особистісних якостей, які не дозволяють учневі виявляти самостійність, наполегливість, організованість та інші якості, необхідні для успішного навчання.

Ознаки відставання у навчанні та рекомендації щодо його подолання

Проблеми учня

Рекомендації щодо їх подолання

Має труднощі у відтворенні теоретичних положень, визначенні частин висловлювання

Читати, переказувати маленькими уривками

Не може відтворити формулу, закон, твердження, пояснити схему

Багаторазово повторювати, тренувати пам'ять, фіксувати основні положення у «пам'ятці» протягом року

Не вміє використовувати формули, закони, схеми

Учити користуватися алгоритмом, виконувати однакові вправи за зразком

Має труднощі у побудові цілісної розповіді

Навчати працювати за планом, давати аналітичні пояснення, ставити питання про основний зміст прочитаного

Не цікавиться додатковою літературою

Рекомендувати додаткову літературу на уроці незалежно від прочитаних завдань

Відволікається в той час, коли потрібно зосередитись

Активізувати увагу всіх учнів на уроці, не допускати зниження рівня дисципліни, використовувати різні методи й форми викладання

Проблеми учня

Рекомендації щодо їх подолання

Байдужий щодо своїх невдач, неохайно виконує роботу, яку не оцінюють

Заохочувати найменші зусилля та успіхи, не залишати без уваги домашні завдання та роботу на уроці, перевіряти усі роботи слабких учнів

Оптимальна система заходів щодо надання допомоги невстигаючому учневі

Допомога в плануванні навчальної діяльності (планування повторення та виконання мінімуму вправ для ліквідації прогалин, алгоритмізація навчальної діяльності з аналізу та усунення типових помилок та ін.).

Додаткове інструктування в ході навчальної діяльності.

Стимулювання навчальної діяльності (заохочення створення ситуацій успіху, спонукання до активної праці та ін.).

Контроль за навчальною діяльністю (більш часте опитування учня, перевірка його домашніх завдань, активізація самоконтролю в навчальній діяльності та ін.).

Різні форми взаємодопомоги.

Додаткові заняття з учнем.

Заходи запобігання неуспішності учня

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Використання основних теорем диференціального числення при доведенні нерівностей
Теорема Ролля Теорема 1 (Ролля). Нехай функція задовільняє наступним умовам: 1) функція неперервна на проміжку 2) функція диференційована на інтервалі 3) тоді існує точка . Доведення Нехай ,. По теор ...

Нейропсихологічна класифікації афазії А. Лурія
Існують різні класифікації афазій: класична, неврологічна класифікація Верніке-Ліхтгейма лінгвістичні класифікації X. Хеда й інших, кожна з яких відображає рівень розвитку неврологічною, психологічно ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net