Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу

Сторінка 1

Необхідними умовами створення ефективної експериментальної системи взаємозв’язаного навчання усного й писемного мовлення є діагностування рівня сформованості умінь і навичок молодших школярів складати зв’язні усні й письмові висловлювання, різні за стилями мовлення, оцінка методичних підходів до опрацювання відомостей про тексти, аналіз труднощів, що виникають у вчителів і учнів під час формування мовленнєвих умінь і навичок.

З метою розв’язання цих завдань було використано такі теоретичні та емпіричні методи дослідження: спостереження за навчально-виховним процесом, анкетування вчителів, констатуючі зрізи знань, умінь і навичок молодших школярів будувати тексти, аналіз діючих програм і підручників у розрізі досліджуваної проблеми.

Навчання створювати зв’язні висловлювання не може бути ефективним без знання мовленнєвих механізмів творення тексту, які вивчають випереджуючий синтез, вибір лексичних засобів для творення тексту, вибір засобів вираження зв’язності, критичний аналіз тексту та його вдосконалення.

Саме ці компоненти писемного мовлення, за твердженням психологів, які досліджували учнівські зв’язні висловлювання (Б.Ф. Баєв, Д.Е. Ельконін, М.І. Жинкін, І.О. Синиця та інші), мають суттєві недоліки. Щоб досягти ефективності навчання зв’язного мовлення, вчені радять формувати в учнів спеціальні мовленнєві вміння.

У дидактиці початкової школи зміст навчання визначається як знання, уміння і навички, які відображають досвід репродуктивної і творчої діяльності, а також емоційно-ціннісних відносин. Він включає також і спеціальний компонент – оволодіння загальнонавчальними уміннями й навичками.

У лінгводидактиці, розглядаючи проблему розвитку зв’язного мовлення, вчені вважають, що зміст навчання становить цілеспрямоване формування вмінь, необхідних мовцю для побудови власних зв’язних висловлювань: вміння розкривати тему й основну думку, вміння збирати й систематизувати матеріал, уміння вдосконалювати написане; вміння будувати висловлювання певної композиційної форми, а також лінгвістичні знання.

Розглядаючи поняття «вміння», ми дотримуємося точки зору Г.О. Люблінської щодо трактування його як розумової дії, в основі якої лежить аналіз умов і шляхів розв’язання певного завдання, вибір із досвіду знань, способів дій і навичок, їх застосування в необхідній для розв’язання завдання послідовності. Щоб сформувати в учнів уміння використовувати лексичний повтор як засіб зв’язності тексту, необхідно відпрацювати передусім часткові вміння, що лежать в основі цієї мовленнєвої діяльності. До таких умінь відносимо:

а) розпізнавати мовні засоби вираженості зв’язності;

б) з’ясовувати їх роль у тексті;

в) використовувати відомі засоби зв’язку в навчальних завданнях конструктивного характеру;

г) вживати засвоєні засоби зв’язності у власних висловлюваннях;

ґ) добирати відповідні засоби для вдосконалення тексту.

Щоб визначити рівень сформованості в учнів четвертого класу умінь здійснювати міжфразові зв’язки в тексті за діючої системи навчання української мови, виявити готовність молодших школярів до засвоєння пропонованого матеріалу, ми поставили перед собою такі завдання:

1) визначити рівень викладання елементарних відомостей про текст та засоби міжфразного зв’язку;

2) виявити рівень сформованості аналітичних умінь встановлювати смислові зв’язки між реченнями, групами тематично пов’язаних речень та визначити їх показники, що грунтуються як на основі свідомого засвоєння програмних знань, так і на основі мовного чуття учнів;

3) проаналізувати можливості школярів використовувати мовні засоби зв’язності під час виконання завдань конструктивного характеру, а також при написанні власних висловлювань.

Результати спостережень за навчально-виховним процесом на уроках мови і розвитку зв’язного мовлення свідчать про недостатність уваги класоводів до проблеми формування у четвертокласників умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку. Спостереження за диференційованим навчанням розвитку зв’язного мовлення на уроках мови дозволило зробити висновок про те, що засвоєння елементарних відомостей про текст відбувається лише при вивченні відповідного розділу. При опрацюванні усіх розділів інших тільки 12% вчителів акцентують увагу дітей на властивостях лексичного повтору виступати засобом зв’язку у тексті.

Під час спостережень за засвоєнням учнями відомостей про текст, його типи й стилістичні різновиди було виявлено такі типові недоліки:

учителі не загострюють уваги, що лексичний повтор виконує функції засобу зв’язку у тексті, а також відіграє роль логічного й емоційного виділення відповідних елементів висловлювання;

Страницы: 1 2 3 4 5Методи емпіричного дослідження
Вивчення психіки дитини становить складне завдання науковців, а також вихователів дитячих закладів. Засобами психологічного дослідження виступають методи — певні шляхи донору наукових фактів, які пот ...

Експерементальне дослідження особливостей міжособистісних відносин у дітей старшого дошкільного віку з вадами слуху
Організація і прведення методик дослідження. Організація дослідження. Базою для дослідження стала Камянська спеціалізована школа-інтернатдля слабочуючих та пізнооглухлих дітей, яке знаходиться за адр ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net