Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу

Сторінка 2

на уроках розвитку зв’язного мовлення не беруться до уваги форми мовлення й специфіка об’єктивованих у них текстів; учні будують усі висловлювання за законами писемного мовлення;

для спостережень учнів за стилістичними різновидами текстів, як правило, для аналізу добираються художні; так само при побудові дітьми власних зв’язних висловлювань частіше висувається завдання скласти текст художнього стилю; уміння складати елементарні наукові й ділові тексти фактично не формуються.

З метою виявити причини низького рівня викладання елементарних відомостей про лексичний повтор як засіб зв’язності тексту, було проведене анкетування вчителів початкових класів у школах. Учителям (60 чоловік) було запропоновано анкету.

Анкета

Як ви розумієте поняття «текст» і «зв’язне висловлювання»?

Які ви знаєте засоби міжфразного зв’язку в тексті?

З якими засобами міжфразного зв’язку і під час вивчення якого навчального матеріалу знайомите молодших школярів?

Чи порівнюєте особливості використання різних видів міжфразного зв’язку?

Яким чином організовуєте роботу на порівняння засобів зв’язності?

Як при побудові зв’язних висловлювань ви організовуєте роботу на використання у мовленні лексичного повтору?

З якими функціями лексичного повтору ви ознайомлюєте молодших школярів?

Чи мають ваші учні достатній обсяг умінь і навичок будувати зв’язні висловлювання за допомогою лексичного повтору як засобу зв’язності тексту?

Чи достатній обсяг умінь і навичок будувати зв’язні висловлювання за допомогою лексичного повтору як засобу зв’язку мають ваші учні?

Які, на вашу думку, причини низького рівня цих умінь і навичок?

Які зміни у програмі для початкової школи, на вашу думку, сприятимуть покращенню якості володіння молодшими школярами уміннями будувати зв’язні висловлювання?

У результаті аналізу відповідей учителів можна зробити висновок про недостатність їхніх теоретичних знань питання розуміння понять «текст» та «зв’язне висловлювання». Тільки 35% респондентів змогли дати визначення обох понять, розмежувати їх на рівні початкової школи. Виникали труднощі й у виділенні функцій лексичного повтору як засобу зв’язності. Лише 7% учителів позитивно відповіли на запитання щодо порівняння різних видів міжфразного зв’язку.

65 % педагогів указали, що основну увагу формуванню умінь використовувати різноманітні види міжфразного зв’язку і лексичного повтору зокрема приділяють на уроках розвитку зв’язного мовлення, бо саме там, на їхню думку, є всі умови для цього процесу.

Серед вправ із розвитку умінь використовувати у ролі засобу зв’язку лексичний повтор усі респонденти назвали вправи на заміну невиправданого повтору; 95 % – вправи на аналіз готових текстів, для визначення слів, що поєднують речення; 70 % – вправи на порівняння двох текстів; 40 % – вправи на встановлення пропущеного засобу зв’язку.

Незважаючи на вказані вище недоліки, 93% учителів вказали на задовільний рівень володіння своїх вихованців уміннями використовувати лексичний повтор як засіб зв’язності тексту, що свідчить про формальний підхід в оцінці наслідків їхньої фахової підготовки. Абсолютна більшість опитуваних педагогів указали, що основною причиною низького рівня володіння молодшими школярами уміннями будувати зв’язні висловлювання є відсутність чітких рекомендацій щодо опрацювання лексико-граматичного матеріалу в органічному взаємозв’язку з розвитком мовлення учнів. Програмою передбачено усунення невиправданих повторень, тобто немотивованого лексичного повтору, проте навчальні завдання, що містяться у підручнику, не дають змоги формувати в учнів зазначені уміння, оскільки дидактичний матеріал підручника не забезпечує систематичності цієї роботи. Навчальний матеріал не використовується повною мірою в реалізації основних завдань програми з розвитку зв’язного мовлення. Згідно шкільної програми у шкільних підручниках з українськї мови для початкової школи вміщено теоретичні відомості про «текст», його структуру, типи текстів, засоби зв’язності.

Після опрацювання всіх відповідей було з’ясовано, що з 12,5% респондентів умовно правильно відповіли на всі запитання. На рис. 1.1 проілюстровано результати аналізу відповідей учителів на запитання анкети. Світла частина кола показує відсоток учителів, які лише частково знають основні положення методики розвитку зв’язного мовлення, а саме вживання лексичного повтору як засобу зв’язності тексту, мало приділяють уваги їх опрацюванню. Темна частина кола ілюструє приблизний відсоток учителів початкових класів, які мають необхідні текстологічні знання й уміють їх застосувати у власній педагогічній діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5Традиційні техніки графіки
“Графіка” від грецьк. grapho - пишу, малюю . Специфіку мистецтва графіки складає малюнок. Малюнок (як художньо-виразний засіб) хоч і використовується у всіх видах образотворчого мистецтва, але в граф ...

Основні підходи та етапи формування Зони європейської вищої освіти
Упродовж п’яти років європейське освітнє співтовариство консолідується задля освітньої концепції Болонського процесу: формування на перспективу загальноєвропейської системи вищої освіти, названої Зон ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net