Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу

Сторінка 5

Так, виконуючи завдання вправи 1, учні визначали лексичний повтор, як засіб зв’язності тексту. 75% учнів правильно визначили міжфразні зв’язки у запропонованому тексті, вказавши слова, що повторюються; 14.5% – вказали, що засобом зв’язку виступає лексичний повтор, проте не віднайшли сполучувані слова; 10.5% – не зуміли впізнати лексичний повтор.

У вправі 2 на виявлення вмінь визначати значення лексичного повтору у текстах наукового і ділового стилів 66 % учнів вказали засіб зв’язку, проте мету використання у тексті наукового стилю вказали лише 17.5% респондентів, 16.5% опитаних із завданням не впоралися.

Вправу 3 43 % усіх школярів використали вмотивований лексичний повтор, 29% – виконали завдання неправильно, 28% – використали у побудові висловлювання інші засоби міжфразного зв’язку; в загальному поставлене завдання правильно виконали 71% усіх учнів.

Із виконанням вправи 4 впоралося 70% учнів експериментальних класів та 69% учнів контрольних класів. Практично всі учні визначили текст із вмотивованим вживанням лексичного повтору, що свідчить про досить високий рівень учнів виконувати вправи на ропізнавання. Проте, труднощі виникли під час пошуку заміни немотивованого лексичного повтору.

Уміння учнів розпізнавати доречну заміну вживання у мовленні лексичного повтору проілюструвало виконання учнями наступної вправи 5. Так, 45 % учнів експериментального класу здійснили заміну повтору слів «гора» займенником «вона», «Тарас Шевченко» - «поетові», «йому», «Кобзареві». Аналогічну заміну у контрольному класі здійснили 47% респондентів, частково виконали завдання 24% учнів, не виконали взагалі – 6.5%.

Визначити рівень сформованих в учнів умінь використовувати лексичний повтор при побудові власних висловлювань без опори на готовий поданий текст допомогло виконання вправи 6. Аналіз робіт свдчить про низький рівень володіння умінням будувати зв’язне висловлювання за допомогою нейтрального повтору – лише 36.5% виконали завдання правильно.

Аналіз виконаних учнями завдань констатує той факт, що вивчення граматичного матеріалу потребує практичного спрямування, як уже зазначалося раніше (Див. розділ 1.1). Уміння учнів виявляти засоби зв'язності практично не сформовані, а це неодмінно відбивається на створенні власних висловлювань. Крім цього в учнів недосконалим є писемне мовлення, оскільки воно є лише письмово оформленим усним мовленням, в якому немає зв'язку речень, послідовності викладу думок, дотримання часової послідовності.

Тому при вивченні мовного матеріалу необхідно формувати в учнів уміння зв'язно висловлюватися як в усній, так і в писемній формі. Для цього потрібна систематична робота не лише на окремих уроках, а протягом вивчення всього граматичного матеріалу.

Страницы: 1 2 3 4 5 Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху
Нині значної актуальності набуло питання осучаснення системи спеціальної освіти осіб з порушенням слуху. Передусім, це пов'язано зі змінами, які відбуваються в українському суспільстві та вимогами су ...

Найменше спільне кратне чисел і способи його знаходження
Означення 6. Найменше спільне кратне. НСК двох цілих чисел a, b називаємо найменше натуральне число, яке є кратним обох цих чисел. Позначаємо НСК (a, b). Отже НСК (a, b) є найменшим натуральним число ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net