Соціальні функції спорту

Сторінка 1

Спорт являє собою складне багатофункціональне явище, що має вплив на різні сторони життя людини. Спорт є дієвим засобом у боротьбі за мир та прогрес, розвитку дружніх стосунків між різними країнами та народами. Цьому сприяє Олімпійський рух, що є важливішим чинником міжнародного спортивного життя. В суспільстві спорт є загальною потребою, за допомогою спорту вирішуються важливі соціальні проблеми: підтримання соціально-біологічної активності людини, підвищення її морально-психологічної та професійної підготовленості до сучасних видів трудової діяльності, боротьба з несприятливим впливом на людину стресових ситуацій в побуті та на виробництві тощо.

Спорт - значуще суспільне явище, що тісно пов‘язане з різними сферами людської діяльності. Тому функції спорту характеризуються великою різноманітністю та багатоплановістю.

Функції спорту - це об‘єктивно притаманні йому властивості впливати на людину та людські стосунки, задовільняти та розвивати певні потреби особистості та суспільства. Функції спорту реалізуються не самі по собі, а через активну діяльність людини, спрямовану на використання відповідних цінностей. Тобто, коли людина долучається до спорту, вона відчуває його вплив. Реалізація функцій спорту відбувається не лише по відношенню до спортсменів. Спорт має свій вплив на усіх членів суспільства, хто має будь-яке відношення до спорту (тренери, вболівальники, журналісти, лікарі та ін.)

Різні форми функціонування спорту у суспільстві (спорт базовий та спорт самодіяльний, олімпійський та професійний спорт) виконують в більшій чи меншій мірі різні соціальні функції.

Функції спорту можна розділити на загальні та специфічні. Загальні функції спорту - це такі функції, що частково реалізуються спортом. А крім спорту реалізуються іншими видами діяльності.

Специфічні функції спорту - це функції, що вирішуються в суспільстві переважно за рахунок спорту і лише частково притаманні іншим видам діяльності.

До загальних функцій спорту відносять оздоровчу, виховну, освітню, видовищну, рекламну, комунікативну та комерційну функції. До специфічних функцій спорту належать змагальна, гедоністична, нормативна, престижна, прикладна функції та функція " відволікання ”.

2. Загальні функції спорту

Оздоровча функція - грунтується на забезпеченні за рахунок спорту необхідного для нормального існування організму рівня рухової активності.

Розвиток людини здійснюється під впливом як генетичних факторів, так і під впливом середовища, виховання. Спорт вдосконалює генетичну природу людини за допомогою педагогічних та біологічних впливів. Фізично нормальний стан людини, що може бути порушений через недостатню чи обмежену фізичну діяльність, є базою для повноцінної життєдіяльності. Це і визначає виключну важливість оздоровчої функції спорту. Вона пов‘язана з використанням спорту як ефективного засобу оздоровлення, захисту від несприятливих впливів навколишнього середовища, боротьби з різким зменшенням рівня рухової активності в трудовій діяльності та побуті. Це проявляється в позитивному впливі спорту на стан та функціональні можливості життєво важливих органів та систем організму людини, в ефективності спорту як засобу активного відпочинку після напруженої праці. Спорт забезпечує оптимальний рівень розвитку фізичних якостей, досконале володіння руховими навичками. В порівнянні з іншими видами діяльності, спорт пред‘являє найвищі вимоги до функціональних систем організму та в найбільшій мірі сприяє їх розвиткові. Але, слід зауважити, що позитивна реалізація оздоровчої функції можлива лише при оптимальному рівні навантаження.

Таким чином, оздоровча функція спорту полягає у зміцненні здоров‘я і підвищенні опірності організму до несприятливих впливів навколишнього середовища за рахунок раціонально організованої рухової активності. Спорт дозволяє подолати вади розвитку, усунути недоліки у фізичному стані та здобути такий стан організму, що дасть можливість максимально себе реалізувати у суспільстві.

Виховна функція полягає у формуванні морально-етичних цінностей демократичного суспільства.

Заняття спортом - педагогічний процес, що включає навчання, розвиток і виховання. Спорт є потужним засобом виховання. Він вимагає цілеспрямованості, наполегливості, волі, працелюбства, сміливості та ін. Спорт є складним видом діяльності, де досягнення успіху залежить від багатьох чинників. Яке велике б у сучасному спорті не було б значення природної обдарованості, вона не призведе до видатних досягнень, якщо в спортсмена немає високої мотивації та прагнень. Досягнення у спорті мають велике соціальне значення, своїм результатом спортсмен захищає честь клубу, міста, країни, що сприяє вихованню патріотизму, формуванню почуття гідності до своєї країни.

Велике виховне значення мають притаманні спортові правила чесної гри ("fair play”), норми спортивної етики та поведінки. Націленість спортивної діяльності на досягнення максимального результату в командних змаганнях сприяють розвиткові взаємоповаги, почуття дружби та колективізму.

Страницы: 1 2 3 4Вміння учнів виявляти і використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку в заданих висловлюваннях навчального типу
Необхідними умовами створення ефективної експериментальної системи взаємозв’язаного навчання усного й писемного мовлення є діагностування рівня сформованості умінь і навичок молодших школярів складат ...

Програма спостереження та аналізу уроку
В.О. Сухомлинський писав: “Урок — основна ділянка навчально-виховного процесу, на якій учитель щоденно здійснює освіту, виховання і всебічний розвиток учнів. Урок є тією головною сферою інтелектуальн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net