Характеристика професійного навчання машинобудівного профілю

Сторінка 2

Політехнічне навчання ставить собі за мету засвоєння тими, хто навчається, основних закономірностей побудови та функціонування технічних систем, вивчення основ техніки і технології, а також формування навичок, які необхідні кожній людині під час взаємодії з технікою. Цей компонент змісту освіти є наскрізним і міститься у навчальних планах підготовки фахівців будь-якого рівня і профілю. Предметом забезпечення політехнічної підготовки є вивчення загальних основ техніки і технології.

Політехнічна підготовка посідає проміжне значення між загальноосвітньою та професійною підготовками. Це проявляється у тому, що знання про основи техніки і технології є фундаментом, на якому будується вивчення спеціальних дисциплін. З другого боку, для оволодіння дисциплінами політехнічного циклу потрібні знання «Математики», «Фізики», «Хімії» та інших загальноосвітніх («шкільних») дисциплін.

Політехнічна підготовка виконує систематизуючу функцію, узагальнюючи конкретно-технічні та конкретно-технологічні знання.

Розглянемо далі дисципліни, які є політехнічними (або загальнотехнічними) для більшості робітничих професій машинобудівного профілю.

«Креслення» - одна з найважливіших загальнотехнічних навчальних дисциплін. Креслення» теоретично обґрунтовує і практично реалізує способи побудови зображень просторових фігур та їх елементів на площині, вчить прийомам побудови технічних зображень з використанням символіки, що прийнята. За допомогою креслень технічні науки здобувають можливість створювати наочний образ машини, апарату, приладу, пристосування. Якщо навчаючий знає креслення і усі необхідні при цьому умовності, він добре може при цьому зрозуміти структуру і закономірності дії різних технологічних систем ще до їх матеріальних створень. Вивчення «Креслення», яке є язиком техніки, розвиває у навчаемих просторову уяву, спостережливість, технічну творчість.

«Матеріалознавство» розглядає фізичні, хімічні, технологічні якості матеріалів, які використовуються у виробництві, допомагає розширенню політехнічного кругозору навчаемих. Воно також встановлює закономірні зв'язки між властивостями матеріалів і засобами їх обробки та використання.

«Матеріали і технологія машинобудування» вивчає якості і властивості окремих матеріалів, які використовуються у машинобудуванні, способи їх обробки . Ця дисципліна є основою «Спеціальної технології» і водночас однією з стрижньових дисциплін загальнотехнічного циклу. Вивчення цього предмету допомагає навчаемих зрозуміти основи цієї галузі виробництва, сприяє розширенню їх політехнічного кругозору.

«Електротехніка з основами промислової електроніки» є прикладною галуззю фізики. її закони використовуються тут у технічних цілях для обгрунтування розрахунків при створенні електричних машин і приладів, апаратури керування і захисту різних механізмів.

«Електротехніка» також вивчає способи одержання, передачі, перетворення, розподілу і використання електричної енергії. Електроенергетика є найважливішою частиною господарства тому, що вона використовується в усіх ланках машинобудівного виробництва.

Для усіх загальнотехнічних навчальних дисциплін важливим є принцип практичного використання природних явищ в інтересах розвитку продуктивних сил суспільства. На підставі загальних ідей і принципів технічних наук створюється об'єктивна картина світу, яка відображає загальні закономірності природи у плані практичного їх використання. Вони, разом з тим, несуть в собі поняття про людину як суб'єкт праці, який перетворює дійсність і поняття про техніку як фактор суспільного розвитку.

Функція техніки - бути засобом праці. Технічні знання займають у загальній системі наук проміжне положення між природними і суспільними галузями знань. Технічні дисципліни використовують ідеї природознавства для створення засобів праці.

Страницы: 1 2 3 4Форми та засоби екологічного виховання
Зрозуміло, що екологічне виховання сьогодні не повинно обмежуватися виключно розширенням поінформованості школярів. Реальним постає той факт, що шкільні заняття повинні базуватися на реалізації психо ...

Зміст навчального матеріалу з графічними техніками у підручниках з образотворчого мистецтва для середньої школи
Підручник з образотворчого мистецтва, що створений для користування учнями та вчителями, частіше за все мається в дуже обмеженій кількості тільки в шкільній бібліотеці. Тому на уроці підручником має ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net