Характеристика професійного навчання машинобудівного профілю

Сторінка 2

Політехнічне навчання ставить собі за мету засвоєння тими, хто навчається, основних закономірностей побудови та функціонування технічних систем, вивчення основ техніки і технології, а також формування навичок, які необхідні кожній людині під час взаємодії з технікою. Цей компонент змісту освіти є наскрізним і міститься у навчальних планах підготовки фахівців будь-якого рівня і профілю. Предметом забезпечення політехнічної підготовки є вивчення загальних основ техніки і технології.

Політехнічна підготовка посідає проміжне значення між загальноосвітньою та професійною підготовками. Це проявляється у тому, що знання про основи техніки і технології є фундаментом, на якому будується вивчення спеціальних дисциплін. З другого боку, для оволодіння дисциплінами політехнічного циклу потрібні знання «Математики», «Фізики», «Хімії» та інших загальноосвітніх («шкільних») дисциплін.

Політехнічна підготовка виконує систематизуючу функцію, узагальнюючи конкретно-технічні та конкретно-технологічні знання.

Розглянемо далі дисципліни, які є політехнічними (або загальнотехнічними) для більшості робітничих професій машинобудівного профілю.

«Креслення» - одна з найважливіших загальнотехнічних навчальних дисциплін. Креслення» теоретично обґрунтовує і практично реалізує способи побудови зображень просторових фігур та їх елементів на площині, вчить прийомам побудови технічних зображень з використанням символіки, що прийнята. За допомогою креслень технічні науки здобувають можливість створювати наочний образ машини, апарату, приладу, пристосування. Якщо навчаючий знає креслення і усі необхідні при цьому умовності, він добре може при цьому зрозуміти структуру і закономірності дії різних технологічних систем ще до їх матеріальних створень. Вивчення «Креслення», яке є язиком техніки, розвиває у навчаемих просторову уяву, спостережливість, технічну творчість.

«Матеріалознавство» розглядає фізичні, хімічні, технологічні якості матеріалів, які використовуються у виробництві, допомагає розширенню політехнічного кругозору навчаемих. Воно також встановлює закономірні зв'язки між властивостями матеріалів і засобами їх обробки та використання.

«Матеріали і технологія машинобудування» вивчає якості і властивості окремих матеріалів, які використовуються у машинобудуванні, способи їх обробки . Ця дисципліна є основою «Спеціальної технології» і водночас однією з стрижньових дисциплін загальнотехнічного циклу. Вивчення цього предмету допомагає навчаемих зрозуміти основи цієї галузі виробництва, сприяє розширенню їх політехнічного кругозору.

«Електротехніка з основами промислової електроніки» є прикладною галуззю фізики. її закони використовуються тут у технічних цілях для обгрунтування розрахунків при створенні електричних машин і приладів, апаратури керування і захисту різних механізмів.

«Електротехніка» також вивчає способи одержання, передачі, перетворення, розподілу і використання електричної енергії. Електроенергетика є найважливішою частиною господарства тому, що вона використовується в усіх ланках машинобудівного виробництва.

Для усіх загальнотехнічних навчальних дисциплін важливим є принцип практичного використання природних явищ в інтересах розвитку продуктивних сил суспільства. На підставі загальних ідей і принципів технічних наук створюється об'єктивна картина світу, яка відображає загальні закономірності природи у плані практичного їх використання. Вони, разом з тим, несуть в собі поняття про людину як суб'єкт праці, який перетворює дійсність і поняття про техніку як фактор суспільного розвитку.

Функція техніки - бути засобом праці. Технічні знання займають у загальній системі наук проміжне положення між природними і суспільними галузями знань. Технічні дисципліни використовують ідеї природознавства для створення засобів праці.

Страницы: 1 2 3 4Педагогічні ідеї Григорія Ващенка в розбудові національної системи освіти
Григорія Ващенка по праву можна назвати педагогом-державником, оскільки, вболіваючи за справу виховання української молоді, учений опрацював національний виховний ідеал на рівні розгорнутої педагогіч ...

Методи дослідження професійної орієнтації школярів
Проблемою даного дослідження є проблема методичного забезпечення роботи соціального педагога по профорієнтації старшокласників в умовах сучасних потреб ринку праці, діяльності освітніх установ, здібн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net