Методи професійного навчання

Сторінка 4

До засобiв наочностi фактично можна вiднести виробничо-технiчнi документи — робочі креслення, технологiчнi картки, технiчнi iнструкцiї, схеми, графiки, виготовленi, як правило, у виглядi планшета досить великих розмiрiв. Зупинимося на основних дидактичних вимогах до застосування засобiв наочностi у навчально-виховному процесi.

По-перше, учнi повиннi знати, що саме i з якою метою вони мають спостерiгати, на що треба звернути особливу увагу.

По-друге, необхiдно забезпечити чiтку видимiсть засобу наочностi з усiх робочих мiсць учнiв. Скажiмо, якщо кiлькiсть одиниць роздаткового матерiалу, технологiчних карток збiгається з кiлькiстю учнiв у навчальнiй групi, то це забезпечує виконання правила бiльшою мiрою, нiж у випадку демонстрацiї плаката невеликих розмiрiв з нерозбiрливим на вiдстанi текстом.

По-третє, результати навчання полiпшуються у тому разi, коли засоби наочностi впливають не тiльки на зiр, а й на iншi органи чуття, скажiмо, слух, дотик.

По-четверте, слiд використовувати всi можливостi для показу явища або процесу в русi. Так, дiюча модель радiомовного приймача, розгорнута на площинi, має незаперечнi переваги щодо цього перед реальним зразком радiоприймача. Такi самi висновки можна зробити, порівнюючи плакат з рисунком двигуна i його дiючу модель.

Окремим видом демонстрацiї слiд вважати практичний показ майстром трудових процесiв. Зрозумiло, навiть квалiфiкований словесний коментар не може замiнити реальний показ процесiв, а детальнi пояснения прийомiв монтажу електротехнічної схеми з допомогою електропаяльника мало кориснi, якщо учнi нiколи не бачили, як працюють з паяльником досвiдченi робiтники. Практичний показ необхiдно використовувати у тих випадках, коли треба сформувати у свiдомостi учнiв правильний спосiб використання трудових дiй. Цей висновок справедливий як при роботi з ручними iнструментами, так i при управлiннi машинами i механiзмами.

Самостійної роботи.

Самостійність - це здібність окремої особистості систематизувати та регулювати свою діяльність без безпосереднього постійного керівництва і практичної! допомоги з боку керівника (при навчанні - викладача).

Самостійна робота має велике виховне значення: вона формує самостійність не тільки як сукупність визначених умінь і навичок, але й як рису характеру, яка відіграє дуже важливу роль у структурі особистості фахівця.

Самостійна робота навчаємих - це специфічна діяльність, головною метою якої є формування у них знань, умінь і навичок. Воно відбувається опосередковано через зміст і методи навчальних занять.

Самостійність базується на таких особистих якостях, як упевненість у своєму успіху, наполегливості, упертості у досягненні мети, самоволодінні у різних умовах^ діяльності, критичності, ініціативності, дисциплінованості.

Самостійна робота повинна бути організована таким чином, щоб ці і інші якості, особистості мали прояв у діяльності навчаємих.

Вимірювати «міру розвитку самостійності» можливо по кількості навчальних тижнів, на протязі яких навчаємий займається нею.

Страницы: 1 2 3 4 5Характеристика шляхів навчання діалогічного мовлення
Існують різні шляхи навчання діалогічного мовлення, з яких можна виділити два основні. Перший шлях – «згори вниз» - навчання діалогічного мовлення розпочинається зі слухання діалогу зразка з його под ...

Діагностика рівня вихованості учня і учнівського колективу
Під вихованістю розуміється комплексна властивість особистості, яка характеризується наявністю і рівнем сформованості суспільно-значимих якостей, що відображають всебічність розвитку особистості. Вих ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net