Методи професійного навчання

Сторінка 4

До засобiв наочностi фактично можна вiднести виробничо-технiчнi документи — робочі креслення, технологiчнi картки, технiчнi iнструкцiї, схеми, графiки, виготовленi, як правило, у виглядi планшета досить великих розмiрiв. Зупинимося на основних дидактичних вимогах до застосування засобiв наочностi у навчально-виховному процесi.

По-перше, учнi повиннi знати, що саме i з якою метою вони мають спостерiгати, на що треба звернути особливу увагу.

По-друге, необхiдно забезпечити чiтку видимiсть засобу наочностi з усiх робочих мiсць учнiв. Скажiмо, якщо кiлькiсть одиниць роздаткового матерiалу, технологiчних карток збiгається з кiлькiстю учнiв у навчальнiй групi, то це забезпечує виконання правила бiльшою мiрою, нiж у випадку демонстрацiї плаката невеликих розмiрiв з нерозбiрливим на вiдстанi текстом.

По-третє, результати навчання полiпшуються у тому разi, коли засоби наочностi впливають не тiльки на зiр, а й на iншi органи чуття, скажiмо, слух, дотик.

По-четверте, слiд використовувати всi можливостi для показу явища або процесу в русi. Так, дiюча модель радiомовного приймача, розгорнута на площинi, має незаперечнi переваги щодо цього перед реальним зразком радiоприймача. Такi самi висновки можна зробити, порівнюючи плакат з рисунком двигуна i його дiючу модель.

Окремим видом демонстрацiї слiд вважати практичний показ майстром трудових процесiв. Зрозумiло, навiть квалiфiкований словесний коментар не може замiнити реальний показ процесiв, а детальнi пояснения прийомiв монтажу електротехнічної схеми з допомогою електропаяльника мало кориснi, якщо учнi нiколи не бачили, як працюють з паяльником досвiдченi робiтники. Практичний показ необхiдно використовувати у тих випадках, коли треба сформувати у свiдомостi учнiв правильний спосiб використання трудових дiй. Цей висновок справедливий як при роботi з ручними iнструментами, так i при управлiннi машинами i механiзмами.

Самостійної роботи.

Самостійність - це здібність окремої особистості систематизувати та регулювати свою діяльність без безпосереднього постійного керівництва і практичної! допомоги з боку керівника (при навчанні - викладача).

Самостійна робота має велике виховне значення: вона формує самостійність не тільки як сукупність визначених умінь і навичок, але й як рису характеру, яка відіграє дуже важливу роль у структурі особистості фахівця.

Самостійна робота навчаємих - це специфічна діяльність, головною метою якої є формування у них знань, умінь і навичок. Воно відбувається опосередковано через зміст і методи навчальних занять.

Самостійність базується на таких особистих якостях, як упевненість у своєму успіху, наполегливості, упертості у досягненні мети, самоволодінні у різних умовах^ діяльності, критичності, ініціативності, дисциплінованості.

Самостійна робота повинна бути організована таким чином, щоб ці і інші якості, особистості мали прояв у діяльності навчаємих.

Вимірювати «міру розвитку самостійності» можливо по кількості навчальних тижнів, на протязі яких навчаємий займається нею.

Страницы: 1 2 3 4 5Характеристика професійного навчання машинобудівного профілю
Враховуючи різноманітність робітничих машинобудівних професій, їх можливо умовно розподілити на такі групи: група верстатних; група слюсарних; група професій, які пов'язані з обслуговуванням технолог ...

Організаційна модель розвитку до профільної і профільної освіти
Запропонована концепція профільного навчання виходить із різноманіття форм його реалізації. Можлива така організація освітніх установ різних рівнів, при якій не тільки реалізується зміст вибраного пр ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net