Системи професійно-технічного навчання

Під системою виробничого навчання розуміємо порядок розчленування змісту виробничого навчання, групування його частин і послідовність засвоєння їх учнями. Для того, щоб полегшити тлумачення сутності цього важливого поняття, коротко охарактеризуємо кожну з найпоширеніших систем навчання.

Виробниче навчання на різних етапах розвитку професійної освіти в нашій країні проводиться на основі різних систем. Вибір кожної з них залежить від умов, в яких здійснюється навчальний процес, від того, наскільки вони наближаються до реальних умов праці на конкретному виробництві, від рівня розвитку продуктивних сил.

Порядок розчленування змісту і його групування набули такого великого значення через те, що вони визначають реальні співвідношення виробничого навчання і виробництва. Сучасний підхід до визначення сутності системи виробничого навчання такий: система це об’єктивна єдність змісту, форм, методів навчання і дидактичних засобів професійної підготовки, яка забезпечує учням можливість послідовно оволодіти трудовими прийомами, комплексами трудових операцій і видами робіт, характерних даної професії.

Позитивні якості операційно-комплексної системи незаперечні. З 30-х років цю систему вперше впровадили у радянську професійно-технічну школу, вона і тепер досить широко застосовується в ПТУ нашої держави. Однак не можна вважати, що ця система позбавлена будь-яких недоліків. Багато в чому вона віддзеркалює той етап розвитку техніки і технології, коли найбільшого поширення набули професії, орієнтовані на ручні і машинно-ручні операції.

Операційно-комплексна система найбільш поширена порівняно з іншими системами виробничого навчання. Переважна більшість програми виробничого навчання з професій металообробки, обробки деревини, електротехніки базується саме на операційно-комплексній системі. Сутність цієї системи така: учні спочатку вивчають і засвоюють загальні прийоми роботи, а далі послідовне вивчення операцій поєднується з виконанням комплексних робіт, що включають усі вивчені операції. Операції підбирають з урахуванням їхньої типової технологічної послідовності, але у такий спосіб, що спочатку засвоюються більш прості і легкі операції, а далі складніші, тобто враховуються і дидактичні, і технологічні ознаки.

Із психологічної точки зору певні недоліки операційно-комплексної системи полягають у тому, що важко забезпечити чіткий і надійний зв'язок операційних вправ і комплексних робіт з відповідними темами предметів профтехциклу, зокрема, спеціальної технології. Узагальнення педагогічного досвіду ряду майстрів виробничого навчання і науково-педагогічні дослідження довели, що операційно-комплексна система не забезпечує повною мірою виконання вимог до формування професійної майстерності. Деякі з цих недоліків можна усунути з переходом до проблемно-аналітичної системи, запропонованої академіком С.Я. Батищевим на початку 60-х років. Теоретичні засади цієї системи, на думку цього вченого, мають ряд переваг порівняно з іншими системами. Весь матеріал програми виробничого навчання розділяють на окремі навчальні проблеми, кожна з яких має, наскільки це можливо, самостійне значення. Учні засвоюють відповідні вміння і навички, вивчають проблему за проблемою у чітко визначеній послідовності. Фактично послідовність навчання залежить від логіки технологічного процесу і характеру участі у ньому робітника відповідної професії.Особливості композиційної побудови малюнків учнями 1-4 класів
Для успішного навчання дітей тематичного малювання в школі, правильного розвитку в них образного мислення і творчих здібностей вчителеві образотворчого мистецтва потрібно розуміти особливості дитячог ...

Єкологічне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів
Для сучасного суспільства все більше стає характерним протиріччя між об’єктивними вимогами до особистості в контексті «людина – природа» та рівнем розвитку її екологічної культури. Не зважаючи на зна ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net