Зміст та програма експериментального навчання

Сторінка 1

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті відмічається, що освіта сьогодні “є засобом відтворення і нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина, дієвим чинником модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародній арені”. Формування творчої особистості, здатної до плідної праці в різних сферах суспільного життя в контексті соціально-економічних перетворень в Україні, не мислиться без посиленої уваги до мовленнєвого розвитку школярів в усіх ланках мовної освіти. З цього погляду пропоноване нами дослідження є надзвичайно актуальним, оскільки присвячене вдосконаленню процесу формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів.

Основою для розробки цілісної системи навчання зв’язного мовлення учнів початкових класів, в основі якої лежать відомості про лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку, стали Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, вимоги Державної національної програми “Освіта” (Україна. ХХІ століття), концепції мовної освіти, програми з рідної мови для початкових класів, наукові дослідження вчених з проблем формування комунікативно-мовленнєвих умінь і навичок школярів.

Рівень засвоєних знань з мови й мовлення, формування комунікативних умінь і навичок залежать від правильно обраних і застосованих методів і прийомів як важливих компонентів системи розвитку усного й писемного мовлення. Особливе місце в цьому процесі відводиться одному з найбільш ефективних компонентів змісту навчання – системі вправ.

Одним із найважливіших способів організації процесу навчання вважається урок, оскільки він відображає всі особливості навчання мови й мовлення, «саме в процесі уроку знаходять своє застосування принципи й засоби навчання, а також методи, прийоми та системи вправ».

У плануванні роботи, спрямованої на засвоєння учнями мовних засобів зв'язності, ми враховували: визначені діючою програмою мету і завдання навчання рідної мови на сучасному етапі; важливість, доцільність і доступність для розуміння учнями пропонованого матеріалу; природність включення експериментального матеріалу в ту чи іншу програмову тему; виявлені вихідні рівні знань учнів про текст та ступінь розвитку їхніх мовленнєвих умінь і на цій основі розробили експериментальну програму. Ознайомлення учнів із лексичним повтором як засобом зв'язності ми здійснювали як на основі уроків розвитку зв'язного мовлення, так і в процесі вивчення граматичного матеріалу. Таким чином, зміст експериментального навчання включає два етапи.

Перший етап (підготовчий) - ознайомлення учнів із мовними засобами зв'язності тексту охоплює розділ „Текст" програми з української мови (4 клас). Матеріал розділу „Текст" створює можливості для поглиблення уявлень про текст, його характеристики, мовні засоби зв'язності. Матеріал інших тем програми використовується нами для ознайомлення учнів із властивістю синонімів, антонімів, служити засобами зв'язності тексту, а також ролі лексичного повтору як засобу міжфразного зв'язку у текстах різних типів (розповідь, опис, міркування).

Другий етап (основний) охоплює розділ „Частини мови" (4клас). Зазначений матеріал з української мови, під час якого ведеться робота над засвоєнням частин мови як засобів зв'язності тексту, відібраний з урахуванням характеру виучуваного матеріалу. Цей етап включає також уроки розвитку зв'язного мовлення.

Система уроків навчання мови й мовлення розглядається нами як складна ієрархічна єдність взаємозв’язаних і взаємозалежних підсистем:

системи уроків засвоєння знань з мови й мовлення та формування частковомовленнєвих умінь;

системи уроків розвитку зв’язного усного мовлення;

системи уроків розвитку зв’язного писемного мовлення.

Так само розглядаємо в системі мовленнєві уміння й навички: система вмінь і навичок, необхідна для побудови усних зв’язних висловлювань; система вмінь і навичок, необхідна для побудови письмових зв’язних висловлювань; загальномовленнєві вміння й навички, необхідні для побудови висловлювань як усних, так і письмових.

Реалізація пропонованої програми передбачає озброєння учнів знаннями про роль і особливості лексичного повтору як засобу зв'язності тексту; формування вмінь виявляти ці засоби в навчальних текстах, диференціювати їх та використовувати у власних висловлюваннях.

Страницы: 1 2 3Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів
Аналіз літературних джерел виконується з метою, детального огляду, авторів які пропонують застосовувати свою методику формування і розвитку загально-трудових умінь і навичок в учнів 6 класів в процес ...

Дослідно–педагогічна робота з формування хореографічної культури підлітків засобами народної хореографії
Метою дослідно – педагогічної роботи було визначення рівня сформованості хореографічної культури підлітків засобами народної хореографії. Дослідницька робота проводилась у Дитячій музичній школі №5 ( ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net