Зміст та програма експериментального навчання

Сторінка 2

Нижче подаємо розгорнуту програму ознайомлення молодших школярів із мовними засобами вираження зв'язності тексту.

Ціль навчання за програмою полягає у формуванні комунікативних умінь і навичок, необхідних та достатніх для вільного володіння мовою у різних ситуаціях засобами міжфразного зв’язку і лексичного повтору зокрема. Саме в процесі спілкування відбувається становлення і розвиток особистості , рідна мова виступає осередком духовної культури народу, формує самопізнання, менталітет школяра.

Завдання:

формування мовної компетентності як формування уявлень про систему мови, засвоєння мовних одиниць та правил їх функціонування у мовленні;

формування комунікативної компетентності як формування умінь і навичок у відборі та вживанні мовних засобів відповідно до комунікативних задач у різних мовних ситуаціях, а також оволодіння правилами мовної поведінки;

розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, моральних та естетичних якостей особистості;

формування умінь та навичок повноцінної навчальної діяльності.

Принципи відбору і побудови програми

Cистемно-описовий принцип при відборі змісту навчання забезпечує засвоєння системи української мови і способів застосування знань цієї системи на практиці.

Комунікативномовленнєвий принцип передбачає орієнтацію на взаємопов’язане навчання всім видам мовної діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) з тим, щоб сформувати уміння і навички розв’зувати мовними засобами комунікативні задачі в різних ситуаціях спілкування.

Принцип культуровідповідності визначає напрямок змісту мовної освіти на засвоєння культурних, духовних, моральних цінностей українського народу; формування національного менталітету.

Основним підходом до вивчення мови є особистісно-орієнтований, за якого особистість дитини розглядається як суб’єкт діяльності, який сам формується в діяльності та в спілкуванні з іншими людьми. (див. таблицю)

Розділ і тема програми

Питання теми, які створюють умови роботи над засобами зв’язності

Кількість годин

Програма навчання

Теоретичні відомості

Уміння

Мова і мовлення

роль слів у побудові тексту;

усне і писемне мовлення;

культура мовлення і культура спілкування.

5

Розширення словникового запасу, активізація словника сприяють розвитку уміння спілкуватися; чим багатше твоє мовлення, тим легше висловлювати свою думку.

Будувати зв’язні висловлювання, розширювати свій словниковий запас.

Текст

роль слів у побудові тексту;

зв’язок між реченнями в тексті;

поділ тексту на частини;

– типи текстів;

– будова тексту.

3

2

3

2

Речення і частини тексту зв’язані між собою за змістом. Цей зв’язок передається за допомогою слів, що називаються засоби зв’язку. Втрата цих засобів приводить до порушення зв’язності тексту.

Засоби зв’язку допомагають пов’язувати речення у текст, дають можливість уникнути зайвих повторень слів.

Лексичний повтор, вживання повторів в усному та писемному мовленні. Функціональне призначення лексичного повтору виступати у ролі засобу міжфразного зв’язку з метою:

1) уточнити, доповнити, покращити зміст і форму сказаного;

2) підсилення емоційності висловлювання;

3) збереження смислової цілісності тексту;

4) заперечення чи підтвердження вище сказаного (діалогічне мовлення);

5) використовується у текстах наукового і ділового стилів, де вживається термінологічна лексика, що не підлягає заміні;

6) збереження інформативності;

7) творення зв’язного висловлювання різного смислового навантаження.

Слова здатні пов’язати не лише речення у тексті, а і його частини – абзаци.

План допомагає висловлювати думки послідовно, не пропустити чогось важливого.

Текст-розповідь має на меті розказати про події і явища. Для збереження комунікативної цілісності та розуміння висловлювання використовують лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку.

Розмова між двома або кількома особами називається діалогом. Спостереження за вживанням у діалогічному мовленні лексичного повтору, його функціональне значення.

Текст-опис використовують для опису предмета, явища чи особи.

У тексті-міркуванні є твердження, доказ і висновки.

Засоби зв’язності можуть поєднувати структурні частини тексту – зачин, основну частину і закінчення.

Виявляти у тексті лексичний повтор, що виступає у ролі засобу зв’язності тексту, замінювати повтори синонімами та визначати функціональну роль лексичного повтору у тексті.

Виявляти лексичний повтор, що служить засобом зв’язку частин тексту; складати за планом висловлювання, використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку.

Виявляти в тексті-розповіді лексичний повтор як засіб

зв’язку, створювати власну розповідь, використовуючи для зв’язку речень вказані лексичні повтори, дотримуватись послідовності у викладі подій за зачином і кінцівкою, будувати текст-розповідь, використовуючи лексичний повтор у ролі засобу міжфразного зв’язку.

Складати діалоги, використовуючи лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку.

Визначати у тексті-описі роль лексичного повтору; описувати предмети, явища за картиною, спостреженнями; підбирати необхідні мовні засоби використання зв’язності.

Виявляти мовні засоби зв’язності тексту-міркування; визначати функціональну роль лексичного повтору у побудові тексту-міркування.

Визначати лексичний повтор, що є засобом зв’язності частин тексту, доповнювати необхідною структурною частиною текст, використовуючи лексичний повтор як засіб зв’язку, створювати свої власні висловлювання, використовуючи лексичний повтор у ролі засобу міжфразного зв’язку.

Частини мови

іменник;

– прикметник;

– числівник;

– займенник;

– дієслово;

– прислівник;

15

15

4

7

15

8

Повтор іменника може виконувати в тексті роль засобу зв’язку, використовуватится з метою емоційного підсилення висловленого чи з метою уникнення неточного розуміння висловлюваного.

Умотивований повтор прикметника у тексті служить не лише засобом зв’язності а й підсилює емоційну виразність висловлюваного

Числівники можуть виконувати у тексті роль засобу зв’язку, поєднуючи речення і частини тексту

Займенники виконують в тексті роль засобу зв’язності, використовуються з метою уникнення недоцільного повтору слів. З метою емоційного підсилення висловлюваної думки використовується повтор займенника. Невдале використання займенника породжує неясність висловлювання.

Доцільний повтор дієслова в тексті виконує роль засобу зв’язності, емоційного підсилення висловлюваного.

Прислівники можуть виконувати в тексті роль засобу міжфразного зв’язку. Умотивований повтор прислівника в тексті використовується з метою підсилення емоційної виразності висловлюваного

Виявляти повтор іменника, визначати його роль в тексті та використовувати як засіб зв’язку, засіб емоційного підсилення і точного вираження задуманого.

Виявляти в тексті повтор прикметника, визначати його роль та викорисовувати в тексті як засіб вираження зв’язності та підсилення емоційної виразності висловлюваного.

Виявляти мотивований повтор числівників, що служить для зв’язку речень і частин тексту, визначати їх роль та використовувати в тексті як засоби міжфразового зв’язку.

Виявляти особові займенники та займенниковий повтор, визначати їх роль у тексті та використовувати в якості засобів міжфразного зв’язку та підсилення емоційної виразності висловлюваного.

Виявляти в тексті повтор дієслова, визначати його роль та використовувати як засіб емоційного підсилення висловлюваного.

Виявляти в тексті прислівники, визначати їх роль у тексті як засіб зв’язку з метою уникнення недоцільного повтору слів. Виявляти в тексті повтор прислівників та використовувати як засоби вираження зв’язності – як засіб емоційного підсилення висловлюваного.

Повторення і узагальнення вивченого в 1-4 класах

10

Мотивований лексичний повтор слів різних частин мови може виконувати в тексті роль засобу зв’язності

Виявляти, диференціювати і використовувати у мовленні вивчені засоби зв’язності

Страницы: 1 2 3В.О. Сухомлинський про типові помилки дорослих у взаємовідносинах з підлітками
Становлення нового типу взаємин, претензії підлітка на нові права перш за все розповсюджуються на всю сферу відносин з дорослими. Підліток починає чинити опір вимогам, які раніше охоче виконував; він ...

Динаміка готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
На підсумковому етапі експериментального дослідження було поставлене завдання визначити динаміку показників готовності майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net