Зміст та програма експериментального навчання

Сторінка 2

Нижче подаємо розгорнуту програму ознайомлення молодших школярів із мовними засобами вираження зв'язності тексту.

Ціль навчання за програмою полягає у формуванні комунікативних умінь і навичок, необхідних та достатніх для вільного володіння мовою у різних ситуаціях засобами міжфразного зв’язку і лексичного повтору зокрема. Саме в процесі спілкування відбувається становлення і розвиток особистості , рідна мова виступає осередком духовної культури народу, формує самопізнання, менталітет школяра.

Завдання:

формування мовної компетентності як формування уявлень про систему мови, засвоєння мовних одиниць та правил їх функціонування у мовленні;

формування комунікативної компетентності як формування умінь і навичок у відборі та вживанні мовних засобів відповідно до комунікативних задач у різних мовних ситуаціях, а також оволодіння правилами мовної поведінки;

розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, моральних та естетичних якостей особистості;

формування умінь та навичок повноцінної навчальної діяльності.

Принципи відбору і побудови програми

Cистемно-описовий принцип при відборі змісту навчання забезпечує засвоєння системи української мови і способів застосування знань цієї системи на практиці.

Комунікативномовленнєвий принцип передбачає орієнтацію на взаємопов’язане навчання всім видам мовної діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо) з тим, щоб сформувати уміння і навички розв’зувати мовними засобами комунікативні задачі в різних ситуаціях спілкування.

Принцип культуровідповідності визначає напрямок змісту мовної освіти на засвоєння культурних, духовних, моральних цінностей українського народу; формування національного менталітету.

Основним підходом до вивчення мови є особистісно-орієнтований, за якого особистість дитини розглядається як суб’єкт діяльності, який сам формується в діяльності та в спілкуванні з іншими людьми. (див. таблицю)

Розділ і тема програми

Питання теми, які створюють умови роботи над засобами зв’язності

Кількість годин

Програма навчання

Теоретичні відомості

Уміння

Мова і мовлення

роль слів у побудові тексту;

усне і писемне мовлення;

культура мовлення і культура спілкування.

5

Розширення словникового запасу, активізація словника сприяють розвитку уміння спілкуватися; чим багатше твоє мовлення, тим легше висловлювати свою думку.

Будувати зв’язні висловлювання, розширювати свій словниковий запас.

Текст

роль слів у побудові тексту;

зв’язок між реченнями в тексті;

поділ тексту на частини;

– типи текстів;

– будова тексту.

3

2

3

2

Речення і частини тексту зв’язані між собою за змістом. Цей зв’язок передається за допомогою слів, що називаються засоби зв’язку. Втрата цих засобів приводить до порушення зв’язності тексту.

Засоби зв’язку допомагають пов’язувати речення у текст, дають можливість уникнути зайвих повторень слів.

Лексичний повтор, вживання повторів в усному та писемному мовленні. Функціональне призначення лексичного повтору виступати у ролі засобу міжфразного зв’язку з метою:

1) уточнити, доповнити, покращити зміст і форму сказаного;

2) підсилення емоційності висловлювання;

3) збереження смислової цілісності тексту;

4) заперечення чи підтвердження вище сказаного (діалогічне мовлення);

5) використовується у текстах наукового і ділового стилів, де вживається термінологічна лексика, що не підлягає заміні;

6) збереження інформативності;

7) творення зв’язного висловлювання різного смислового навантаження.

Слова здатні пов’язати не лише речення у тексті, а і його частини – абзаци.

План допомагає висловлювати думки послідовно, не пропустити чогось важливого.

Текст-розповідь має на меті розказати про події і явища. Для збереження комунікативної цілісності та розуміння висловлювання використовують лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку.

Розмова між двома або кількома особами називається діалогом. Спостереження за вживанням у діалогічному мовленні лексичного повтору, його функціональне значення.

Текст-опис використовують для опису предмета, явища чи особи.

У тексті-міркуванні є твердження, доказ і висновки.

Засоби зв’язності можуть поєднувати структурні частини тексту – зачин, основну частину і закінчення.

Виявляти у тексті лексичний повтор, що виступає у ролі засобу зв’язності тексту, замінювати повтори синонімами та визначати функціональну роль лексичного повтору у тексті.

Виявляти лексичний повтор, що служить засобом зв’язку частин тексту; складати за планом висловлювання, використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку.

Виявляти в тексті-розповіді лексичний повтор як засіб

зв’язку, створювати власну розповідь, використовуючи для зв’язку речень вказані лексичні повтори, дотримуватись послідовності у викладі подій за зачином і кінцівкою, будувати текст-розповідь, використовуючи лексичний повтор у ролі засобу міжфразного зв’язку.

Складати діалоги, використовуючи лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку.

Визначати у тексті-описі роль лексичного повтору; описувати предмети, явища за картиною, спостреженнями; підбирати необхідні мовні засоби використання зв’язності.

Виявляти мовні засоби зв’язності тексту-міркування; визначати функціональну роль лексичного повтору у побудові тексту-міркування.

Визначати лексичний повтор, що є засобом зв’язності частин тексту, доповнювати необхідною структурною частиною текст, використовуючи лексичний повтор як засіб зв’язку, створювати свої власні висловлювання, використовуючи лексичний повтор у ролі засобу міжфразного зв’язку.

Частини мови

іменник;

– прикметник;

– числівник;

– займенник;

– дієслово;

– прислівник;

15

15

4

7

15

8

Повтор іменника може виконувати в тексті роль засобу зв’язку, використовуватится з метою емоційного підсилення висловленого чи з метою уникнення неточного розуміння висловлюваного.

Умотивований повтор прикметника у тексті служить не лише засобом зв’язності а й підсилює емоційну виразність висловлюваного

Числівники можуть виконувати у тексті роль засобу зв’язку, поєднуючи речення і частини тексту

Займенники виконують в тексті роль засобу зв’язності, використовуються з метою уникнення недоцільного повтору слів. З метою емоційного підсилення висловлюваної думки використовується повтор займенника. Невдале використання займенника породжує неясність висловлювання.

Доцільний повтор дієслова в тексті виконує роль засобу зв’язності, емоційного підсилення висловлюваного.

Прислівники можуть виконувати в тексті роль засобу міжфразного зв’язку. Умотивований повтор прислівника в тексті використовується з метою підсилення емоційної виразності висловлюваного

Виявляти повтор іменника, визначати його роль в тексті та використовувати як засіб зв’язку, засіб емоційного підсилення і точного вираження задуманого.

Виявляти в тексті повтор прикметника, визначати його роль та викорисовувати в тексті як засіб вираження зв’язності та підсилення емоційної виразності висловлюваного.

Виявляти мотивований повтор числівників, що служить для зв’язку речень і частин тексту, визначати їх роль та використовувати в тексті як засоби міжфразового зв’язку.

Виявляти особові займенники та займенниковий повтор, визначати їх роль у тексті та використовувати в якості засобів міжфразного зв’язку та підсилення емоційної виразності висловлюваного.

Виявляти в тексті повтор дієслова, визначати його роль та використовувати як засіб емоційного підсилення висловлюваного.

Виявляти в тексті прислівники, визначати їх роль у тексті як засіб зв’язку з метою уникнення недоцільного повтору слів. Виявляти в тексті повтор прислівників та використовувати як засоби вираження зв’язності – як засіб емоційного підсилення висловлюваного.

Повторення і узагальнення вивченого в 1-4 класах

10

Мотивований лексичний повтор слів різних частин мови може виконувати в тексті роль засобу зв’язності

Виявляти, диференціювати і використовувати у мовленні вивчені засоби зв’язності

Страницы: 1 2 3Система стандартів вищої освіти
Відповідно до чинних нормативно-правових та нормативно-методичних документів в Україні використовуються освітні технології, притаманні системі вищої професійної освіти. Враховуючи те, що професійна к ...

Труднощі навчання іноземної мови в молодшій школі
Перехід до навчання дітей іноземній мові в початковій школі створює зовсім іншу психологічну ситуацію. Пошук оптимальних шляхів подолання складностей, що виникають у цій новій ситуації, повинен іти, ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net