Поняття про уроки виробничого навчання

Сторінка 1

Виробниче навчання - це не тільки навчальний, але у значній мірі і виробничий процес. Свою навчальну діяльність навчаємі реалізують у вигляді дидактично організованого трудового процесу, що існує у відповідній галузі.

Виробниче навчання відбувається паралельно з теоретичним. Це забезпечує навчаємим більш усвідомлене оволодіння практичними уміннями та навичками.

Навчаємі при цьому не тільки оволодівають основами професійної майстерності, але й одночасно беруть участь у продуктивній праці і виступають у деякій мірі як творці матеріальних цінностей.

Відомо, що до основних показників, які визначають рівень професійної майстерності робітників, відносяться:

· якість виконання робіт;

· забезпечення у процесі праці відповідних технічних вимог;

· одержання у праці сталих позитивних результатів;

· забезпечення необхідної продуктивності праці;

· прагнення до засвоєння високопродуктивної техніки і технології, прогоесивних форм організації праці;

· виробнича самостійність: уміння вибрати найбільш раціональні методи виконання робіт самостійно розібратися в виробничих обставинах;

· уміння виконувати раціональний самоконтроль хода і наслідків роботи;

· культура праці: навички планування своєї діяльності, забезпечення технологічної дисципліни на кожному робочому місці, додержання правил техніки безпеки тощо.

Виробниче навчання - це сполучення навчального і виробничого процесу. Розглянемо деякі найважливіші визначення.

Виробничий процес - це сукупність дій людей і знарядь праці, необхідних для виготовлення і ремонту продукції. Виробничий процес охоплює усі стадії виготовлення продукції: від одержання заготовок до упаковки і відправлення замовнику її у готовому вигляді.

Основним виконавцем виробничого процесу є робочий, який на своєму місці виконує трудову діяльність.

Трудова діяльність - це сукупність трудових дій робітника (фізичних і розумових), за допомогою яких від діє на предмет праці і керує роботою обладнання.

До трудових дій робочого відносяться такі: планування, підготовка, виконання, контроль і обслуговування виробничого процесу. Найбільш суттєвим і дидактично значущим елементом трудової діяльності є трудовий процес.

Трудовий процес - сукупність послідовних дій робочого, пов'язаних з виконанням визначеного виду закінчених робіт, які є типові для конкретної професії. Наприклад, для токаря - це обробка заготовки і виготовлення готової деталі, для наладчика - наладка відповідного технологічного обладнання тощо.

Трудовий процес можна розподілити на окремі елементи :операції, прийоми, робочі рухи.

Трудова операція - це частина трудового процесу, яка характеризується використанням однакових інструментів, пристосувань, і засобів праці.

Трудовий прийом - це закінчена трудова дія робочого, яка має чітко визначену технологічну ціль. Наприклад, трудовими прийомами є: установка заготовки у патрон верстата, контроль розмірів готової деталі та ін.

Робочій рух - це елемент трудового прийому. (Робочий рух: включення верстата, затиск заготовки і ін.)

Рівень пристосування виробничого процесу до навчального залежить від таких факторів:

•від можливості відокремлювання у виробничому процесі окремих його елементів: операцій, прийомів, рухів;

•від можливості їх групування у визначеній послідовності;

•від рівня повторювання основних трудових операцій. В залежності від цих факторів існують три групи робочих професій.

Перша група - це професії, навчання котрим може бути організовано безпосередньо у навчальних майстернях професійно-технічних училищ. До них відносяться професії верстатників, слюсарів, монтажників і деякі інші. Для цієї групи характерним є дуже частий повтор основних операцій при малій їх варіативності, можливість відокремлення і варіювання операціями у виробничих умовах, створення їх комплексів.

До другої групи відносяться професії, трудові процес яких не можуть бути самостійними частинами навчання. Для них є характерною невелика повторюваність операцій при незначній їх варіативності, неможливість їх відокремлення, відсутність комплексів операцій. До них відносяться такі професії: слюсар контрольно-вимірювальних приладів, наладчики і оператори автоматичних ліній тощо.

До третьої групи відносяться професії, які займають проміжне положення між першою і другою групою: великі повторюваність і різновидність операцій і робіт. До неї відносяться робітники будівельних професій (муляр, плиточник), транспортні робочі (машиністи, водії інші.)

Системою виробничого навчання зветься доцільне сполучення теоретичного і практичного навчання, яке обумовлене специфікою теоретичних і практичних знань і послідовністю формування професійних умінь і навичок.

Страницы: 1 2 3 4Завдання, основні принципи, засоби і провідні напрямки естетичного виховання в сучасній школі
Естетичне виховання — складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини. Метод ...

Виховний захід для учнів птнз на тему: «Формування звичок здорового способу життя»
Тема: "Формування звичок здорового способу життя" Корисні та шкідливі звички та їх вплив на здоров’я, згубна дія куріння, уживання алкоголю, наркотичних речовин, знання про права дитини Мет ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net