Поняття про уроки виробничого навчання

Сторінка 1

Виробниче навчання - це не тільки навчальний, але у значній мірі і виробничий процес. Свою навчальну діяльність навчаємі реалізують у вигляді дидактично організованого трудового процесу, що існує у відповідній галузі.

Виробниче навчання відбувається паралельно з теоретичним. Це забезпечує навчаємим більш усвідомлене оволодіння практичними уміннями та навичками.

Навчаємі при цьому не тільки оволодівають основами професійної майстерності, але й одночасно беруть участь у продуктивній праці і виступають у деякій мірі як творці матеріальних цінностей.

Відомо, що до основних показників, які визначають рівень професійної майстерності робітників, відносяться:

· якість виконання робіт;

· забезпечення у процесі праці відповідних технічних вимог;

· одержання у праці сталих позитивних результатів;

· забезпечення необхідної продуктивності праці;

· прагнення до засвоєння високопродуктивної техніки і технології, прогоесивних форм організації праці;

· виробнича самостійність: уміння вибрати найбільш раціональні методи виконання робіт самостійно розібратися в виробничих обставинах;

· уміння виконувати раціональний самоконтроль хода і наслідків роботи;

· культура праці: навички планування своєї діяльності, забезпечення технологічної дисципліни на кожному робочому місці, додержання правил техніки безпеки тощо.

Виробниче навчання - це сполучення навчального і виробничого процесу. Розглянемо деякі найважливіші визначення.

Виробничий процес - це сукупність дій людей і знарядь праці, необхідних для виготовлення і ремонту продукції. Виробничий процес охоплює усі стадії виготовлення продукції: від одержання заготовок до упаковки і відправлення замовнику її у готовому вигляді.

Основним виконавцем виробничого процесу є робочий, який на своєму місці виконує трудову діяльність.

Трудова діяльність - це сукупність трудових дій робітника (фізичних і розумових), за допомогою яких від діє на предмет праці і керує роботою обладнання.

До трудових дій робочого відносяться такі: планування, підготовка, виконання, контроль і обслуговування виробничого процесу. Найбільш суттєвим і дидактично значущим елементом трудової діяльності є трудовий процес.

Трудовий процес - сукупність послідовних дій робочого, пов'язаних з виконанням визначеного виду закінчених робіт, які є типові для конкретної професії. Наприклад, для токаря - це обробка заготовки і виготовлення готової деталі, для наладчика - наладка відповідного технологічного обладнання тощо.

Трудовий процес можна розподілити на окремі елементи :операції, прийоми, робочі рухи.

Трудова операція - це частина трудового процесу, яка характеризується використанням однакових інструментів, пристосувань, і засобів праці.

Трудовий прийом - це закінчена трудова дія робочого, яка має чітко визначену технологічну ціль. Наприклад, трудовими прийомами є: установка заготовки у патрон верстата, контроль розмірів готової деталі та ін.

Робочій рух - це елемент трудового прийому. (Робочий рух: включення верстата, затиск заготовки і ін.)

Рівень пристосування виробничого процесу до навчального залежить від таких факторів:

•від можливості відокремлювання у виробничому процесі окремих його елементів: операцій, прийомів, рухів;

•від можливості їх групування у визначеній послідовності;

•від рівня повторювання основних трудових операцій. В залежності від цих факторів існують три групи робочих професій.

Перша група - це професії, навчання котрим може бути організовано безпосередньо у навчальних майстернях професійно-технічних училищ. До них відносяться професії верстатників, слюсарів, монтажників і деякі інші. Для цієї групи характерним є дуже частий повтор основних операцій при малій їх варіативності, можливість відокремлення і варіювання операціями у виробничих умовах, створення їх комплексів.

До другої групи відносяться професії, трудові процес яких не можуть бути самостійними частинами навчання. Для них є характерною невелика повторюваність операцій при незначній їх варіативності, неможливість їх відокремлення, відсутність комплексів операцій. До них відносяться такі професії: слюсар контрольно-вимірювальних приладів, наладчики і оператори автоматичних ліній тощо.

До третьої групи відносяться професії, які займають проміжне положення між першою і другою групою: великі повторюваність і різновидність операцій і робіт. До неї відносяться робітники будівельних професій (муляр, плиточник), транспортні робочі (машиністи, водії інші.)

Системою виробничого навчання зветься доцільне сполучення теоретичного і практичного навчання, яке обумовлене специфікою теоретичних і практичних знань і послідовністю формування професійних умінь і навичок.

Страницы: 1 2 3 4Творча робота над задачею. Повторне розв'язування задач
Якщо задача повторно розв'язується відразу після запису останньої дії і відповіді, то це буде момент первинного закріплення. Мається на увазі повторне розв'язування через деякий час, через декілька д ...

Сучасний стан української культури
На сьогоднішній день українська література переживає чи не найбільший занепад серед усіх культурних галузей. На те є об'єктивні підстави. По-перше, література потребує певних інвестувань, але ці інве ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net