Поняття про уроки виробничого навчання

Сторінка 3

· сєнсо -мотор ні навички -виконання деяких моторних дій у відповідь н зорове або слухове сприйняття інформації. Наприклад, перегрів токарного різця його почервоніння викликає у токаря автоматичні рухові дії по зупиненню верстат;

· розумові навички - «читання» креслення, виконання розрахунків ін. Вони мають велике значення при обслуговуванні складних автоматичних устроїн

Успішне формування навичок можливе при забезпеченні таких вимог:

· зацікавленості навчаємих в успіху навчання;

· наявності у навчаємих необхідних знань;

· активному характері дій навчаємих;

· урахуванні особливості окремих видів навичок.

Під тренажерами у виробничому навчанні розуміється такий засіб навчання, який дозволяє штучно створювати сприятливі умови для цілеспрямованого формувань умінь та навичок.

До цих сприятливих умов відносяться:

•можливість безперервного контролю і самоконтролю за виконанням трудових дій;

•можливість відокремлення окремих робочих прийомів і організація їх систематичного повторення;

•виключення можливостей виникнення нещасних випадків;

можливість імітування усіх виробничих операцій.

Тренажери мають таку класифікацію:

по спеціалізації вони можуть бути універсальні та спеціальні;

по охопленню навчаємих: індивідуальні та групові;

по рухомості: стаціонарні і рухомі;

по рівню адаптивності: адаптивні та неадаптивні;

по автоматизації: автоматизовані та неавтоматизовані;

по стану зворотнього зв'язку: з зовнішнім, з внутрішнім або комбінірованим контурами;

по цільовому призначенню: для початкового навчання, для поточного тренування, для підвищення кваліфікації.

Навчальний процес з використанням тренажерів може існувати удвох режимах: у навчальному і режимі контролю.

У режимі навчання тренажер повинен мати такі можливості:

· працювати в нормальному режимі;

· моделювати можливі відхилення від експлуатаційних параметрів;

· контролювати на усіх етапах вірні та помилкові дії навчаємих;

· регламентувати час на усунення технічних неполадок або на виконання інших навчальних операцій;

· надійно блокувати помилкові дії навчаємих.

Будь-який тренажер для виробничого навчання має таку функціональну структуру:

· блок пред'явлення навчальної інформації, який забезпечує навчаємих необхідною інформацією. Вона може бути у такому вигляді: статистична проекція діапозитивів або текстів; динамічна проекція (наприклад, кінофрагмент), пред'явлення різних вказівок за допомогою переговорного пристрою або візуально з використанням індикаторів, контрольних устроїв тощо;

· блок вводу інформації - це система технічних устроїв, яка забезпечує виконання навчальних дій. В цю систему входять: кнопки, важелі, перемикачі, тумблери і інші.

· блок аналізу якості і характеру навчальних дій - це сукупність технічних устроїв, які дозволяють виконувати технічний контроль і аналіз проміжних і кінцевих результатів діяльності тих хто, навчається;

· блок керування, який призначений для керування функціюванням усіх попередніх блоків у єдиній навчальній системі.

До тренажерів пред'являються такі педагогічні вимоги:

1.Процес навчання повинен бути керованим, тобто замкнутим: необхідно мати прямі і зворотні зв'язки. Зовнішній його контур: учні - тренажер - інженер-педагог, внутрішній: тренажер - учень.

2.Інформація, яку пред'являє тренажер, повинна відповідати реальній виробничій діяльності: по швидкості і ритму зміни ситуації, по емоційно-вольовим навантаженням тощо.

3.Тренажери повинні забезпечувати зміну послідовності і швидкості пред'явлення навчальної інформації.

4.Тренажер повинен давати можливість навчаємим виконувати самоконтроль за такими показниками:

· послідовність виконання операцій;

· швидкість пред'явлення інформації.

5.Тренажер повинен мати устрої для стимулювання вірних дій навчаємих іодночасного блокування їх можливих помилок.

В розробку даної роботи на тему: «Механізми та елементи трансмісії» мною було включено дидактичні розробки теоретичних, виробничих та практичного уроків,розгорнуті конспекти теоретичного та виробничого уроків, а також структурна схема уроків та опорний конспект до розгорнутого уроку теоретичного навчання.

При дидактичній розробці уроків я використала такі методи професійного навчання: словесний, проблемно-пошуковий, наочно-демонстраційний, метод самостійної роботи, практичний та лекція – диспут.

У розгорнутому конспекті теоретичного навчання на тему : «ГАЛЬМА» було використано тип уроку – комбінований. В якому були використані словесний, проблемно-пошуковий та наочно-демонстраційний методи навчання. В цьому уроці було розглянуто загальні відомості про гальма, та їх класифікації.

У розгорнутому конспекті виробничого навчання на тему «Механічна силова передача» була використана операційно-комплексна система за допомогою якої учні повинні спочатку вивчити і засвоїти загальні прийоми роботи, а далі послідовно вивчені операції поєднують з виконанням комплексних робіт, що включають усі вивчені операції.

Страницы: 1 2 3 4Фізична підготовленість, як основа фізичного стану людини
Фізична підготовка - одна з важливих складових частин як спортивного тренування, так і кожної фізичної роботи. Вона представляє собою процес, який спрямований на розвиток фізичних якостей - швидкісни ...

Засоби розвитку пізнавального інтересу в учнів початкової школи на уроках курсу «Я і Україна»
Сучасна методична література містить багато рекомендацій щодо розвитку пізнавальних інтересів. Існує безліч методичних посібників з різними видами завдань (пошукових, логічних), дидактичних ігор, про ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net