Критерії та рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь молодших школярів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування музично-інтелектуальних умінь учнів молодших класів » Критерії та рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь молодших школярів

Сторінка 5

Розвиток творчої активності молодших школярів передбачає застосування в навчально-виховному процесі активних форм і методів, що спрямовані на формування творчих здібностей, певних особистісних якостей, стійкого інтересу до пізнавальної музичної діяльності. Виховні методи мають грунтуватися не на механізмі зовнішнього підкріплення (заохочення і покарання), а на рефлексивно-вольових механізмах, механізмах співпереживання і позитивного емоційного оцінювання, які апелюють, насамперед, до самосвідомості та свідомого, творчого ставлення людини до суспільних норм і цінностей.

В організації навчального процесу необхідно враховувати і такі психофізіологічні особливості дитини, як швидка втомлюваність, виснажливість, невміння адекватно протистояти перешкодам, нервовим перенавантаженням, уповільненість реакцій у переключенні з однієї діяльності на іншу поряд із високим ' рівнем збудження та емоційною вразливістю, залежність ефективності діяльності від відсутності обмежень у часі. Тому що перш за все ми повинні піклуватися про те, щоб не завдати шкоди зростаючому організму, і за цим принципом будувати і систему педагогічних впливів щодо розвитку всіх потенціалів особистості.

Експериментальне дослідження проводилося протягом 2009-2010 навчального року на базі середньої загальноосвітньої школи № 122 серед учнів молодших класів. В експерименті прийняли участь 28 учнів контрольного класу та 32 учні експериментального класу.

На першому, констатуючому етапі ми передбачали виявити рівень сформованості музично-інтелектуальних умінь учнів молодших класів. З цією метою ми провели опитування та анкетування учнів контрольного та експериментального класів та урок за темою : «Куди ведуть нас пісня, танець, марш».

Констатуючий експеримент виявив такі рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь:

в учнів контрольного класу низький рівень виявили 52% дітей

середній рівень у 46% дітей

високий рівень у 2% дітей.

Учні експериментального класу виявили такі рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь:

- низький рівень спостерігався у 56% дітей

- середній рівень у 42% дітей

- високий рівень у 2% дітей.

Ми розглядаємо музично-інтелектуальні уміння як сукупність таких чинників: музичне мислення, музична память, уява.

Виявлений стан справ в галузі сформованості музично-інтелектуальних умінь учнів контрольного та експериментального класів свідчить про низький рівень сформованості вище означених умінь. Мета експериментальної роботи: формування музично-інтелектуальних умінь школярів молодших класів в процесі сприймання музики.

Завдання:

- формування музично-інтелектуальних умінь школярів;

- збагачення духовного світу учнів.

Експериментальне дослідження тривало протягом 2009-2010 навчального року. В експерименті було задіяно два класи: експериментальний та контрольний. Контрольний клас вчився за звичайною програмою з музичного виховання. Учням експериментального класу ми запропонували низку уроків, метою яких було формування музично-інтелектуальних умінь в процесі сприймання музики.

Музично-інтелектуальні вміння ми розглядаємо як сукупність таких чинників: музичне мислення, музична память та уява.

Поняття "музичне мислення" Л. Дис у своїй статті визначає як "реалізуємий" у інтонуванні процес моделювання системи співвідношень суб'єкта та реальної дійсності." Музичне мислення має свою специфічність, яка викликає деякі труднощі методологічного характеру в процесі його аналізу. Дійсіно, інтонаційні поняття та категорії музичного мислення повинні бути переведені у категоріальний апарат музикознавства. Але будь-який переклад надає неповне та неадекватне ставлення до об'єкта. Компенсувати це можливо лише пропонуванням суворої системності, взаємозалежності та взаємо обумовленості усього категоріального апарату.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання
Зміни, які відбуваються нині в організації навчальної діяльності студентів, свідчать про посилення ролі самостійної роботи у підготовці майбутніх фахівців. Питання організації самостійної роботи студ ...

Обгрунтування корекційно – розвивальної програми
З метою зниження тривожності в дітей молодшого шкільного віку була зроблена спроба складання корекційно-розвивальної програми, спрямованої на подолання тривожності, розвиток конструктивних способів в ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net