Критерії та рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь молодших школярів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування музично-інтелектуальних умінь учнів молодших класів » Критерії та рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь молодших школярів

Сторінка 5

Розвиток творчої активності молодших школярів передбачає застосування в навчально-виховному процесі активних форм і методів, що спрямовані на формування творчих здібностей, певних особистісних якостей, стійкого інтересу до пізнавальної музичної діяльності. Виховні методи мають грунтуватися не на механізмі зовнішнього підкріплення (заохочення і покарання), а на рефлексивно-вольових механізмах, механізмах співпереживання і позитивного емоційного оцінювання, які апелюють, насамперед, до самосвідомості та свідомого, творчого ставлення людини до суспільних норм і цінностей.

В організації навчального процесу необхідно враховувати і такі психофізіологічні особливості дитини, як швидка втомлюваність, виснажливість, невміння адекватно протистояти перешкодам, нервовим перенавантаженням, уповільненість реакцій у переключенні з однієї діяльності на іншу поряд із високим ' рівнем збудження та емоційною вразливістю, залежність ефективності діяльності від відсутності обмежень у часі. Тому що перш за все ми повинні піклуватися про те, щоб не завдати шкоди зростаючому організму, і за цим принципом будувати і систему педагогічних впливів щодо розвитку всіх потенціалів особистості.

Експериментальне дослідження проводилося протягом 2009-2010 навчального року на базі середньої загальноосвітньої школи № 122 серед учнів молодших класів. В експерименті прийняли участь 28 учнів контрольного класу та 32 учні експериментального класу.

На першому, констатуючому етапі ми передбачали виявити рівень сформованості музично-інтелектуальних умінь учнів молодших класів. З цією метою ми провели опитування та анкетування учнів контрольного та експериментального класів та урок за темою : «Куди ведуть нас пісня, танець, марш».

Констатуючий експеримент виявив такі рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь:

в учнів контрольного класу низький рівень виявили 52% дітей

середній рівень у 46% дітей

високий рівень у 2% дітей.

Учні експериментального класу виявили такі рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь:

- низький рівень спостерігався у 56% дітей

- середній рівень у 42% дітей

- високий рівень у 2% дітей.

Ми розглядаємо музично-інтелектуальні уміння як сукупність таких чинників: музичне мислення, музична память, уява.

Виявлений стан справ в галузі сформованості музично-інтелектуальних умінь учнів контрольного та експериментального класів свідчить про низький рівень сформованості вище означених умінь. Мета експериментальної роботи: формування музично-інтелектуальних умінь школярів молодших класів в процесі сприймання музики.

Завдання:

- формування музично-інтелектуальних умінь школярів;

- збагачення духовного світу учнів.

Експериментальне дослідження тривало протягом 2009-2010 навчального року. В експерименті було задіяно два класи: експериментальний та контрольний. Контрольний клас вчився за звичайною програмою з музичного виховання. Учням експериментального класу ми запропонували низку уроків, метою яких було формування музично-інтелектуальних умінь в процесі сприймання музики.

Музично-інтелектуальні вміння ми розглядаємо як сукупність таких чинників: музичне мислення, музична память та уява.

Поняття "музичне мислення" Л. Дис у своїй статті визначає як "реалізуємий" у інтонуванні процес моделювання системи співвідношень суб'єкта та реальної дійсності." Музичне мислення має свою специфічність, яка викликає деякі труднощі методологічного характеру в процесі його аналізу. Дійсіно, інтонаційні поняття та категорії музичного мислення повинні бути переведені у категоріальний апарат музикознавства. Але будь-який переклад надає неповне та неадекватне ставлення до об'єкта. Компенсувати це можливо лише пропонуванням суворої системності, взаємозалежності та взаємо обумовленості усього категоріального апарату.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Основні функції образного компонента технічного мислення
При аналізі експериментального матеріалу виявилися розходження в структурі пошуку графічного вирішення задач, що обумовлені змістом опорних ознак зображуваного об'єкта, виділених учнями при первинном ...

Соціально-психологічні характеристики дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Причиною викривлення особистісного досвіду дитини можна вважати вплив фактора депривації, тобто відсутність, обмеження або недостатність матеріальної та духовної турботи про дитину, необхідних для її ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net