Особливості календарно-тематичного планування з курсу "Основи петриківського розпису"

Педагогіка: історія і сьогодення » Викладання основ петриківського розпису в школі » Особливості календарно-тематичного планування з курсу "Основи петриківського розпису"

Сторінка 1

При плануванні навчального процесу створюються передумови для його своєчасного матеріального забезпечення, розкривається зв'язок між зиістом даного виду занять та змістом інших навчальних предметів, створюються умови для полегшення порівняння обсягу запланованої та виконаної роботи. Навчальний матеріал згруповано в теми. У кожній темі розкривається зміст теоретичних відомостей, з якими треба ознайомити учнів, а також наводиться перелік об'єктів роботи. Головним етапом у підготовці вчителя до навчальної теми є розробка системи уроків. Під системою уроків розуміють таку їх сукупність з певної теми, при якій забезпечується дидиактично обгрунтований взаємозв'язок між ними, що сприяє свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу і їхньому загальному розвитку, тобто система уроків сприяє виконанню навчально-виховних завдань. Система створює в учителя загальну дидактичну картину, що стосується навчальної теми, бо визнає типи уроків, зв'язки між ними, иетоди навчання, об'єкти роботи учнів та ін. Теоретичний матеріал розподіляють в процесі планування між окремими уроками так, щоб він був пов'язаний з практичною роботою учнів і щоб вивчення його займало не більш як 20…25 % навчального часу .

Календарно – тематичний план розділу "основи петриківського декоративного розпису"

5 клас

№ п/п

Тема заняття

Мета

Тривалість

Тип уроку

Види наочності

Обладнання, інструменти, сирови-на

Найме-нуван-ня виробу

Між-пред-метні зв'язки

навчальна

(знати)

виховна

(виховувати)

розвива-юча

(розвивати)

І.

Історичні відомості про петриківський розпис. Виникнення і становлення розпису. Основні етапи розвитку.

Історію пертиківського розпису; виникнення та застосування у народному господарстві

посидючість, допитливість, дисциплінова-ність

пам'ять, увагу, уяву, естетич-ний смак

2 г.

екскур-сія в худож-ній музей

-

-

-

-

ІІ.

Технологія розпису темперою на папері. Фарби, їх різновиди та особливості. Інструменти та їх виготовлення

особливості технології розпису, способи виготовлення інструментів. Склад темпери, інші види фарб га сфери їх застосування

допит-ливість, дисцип-лінова-ність, посидю-чість

пам'ять, увагу, уяву, здатність до порівнян-ня

2 г.

комбіноване заняття

різні види фарб: акварель, темпера, гуаш, олійні фарби; пензлики з білячої та котячої шерсті, палітра, ілюстрації

пучечок котячої шерсті, цупка нитка, держальце

пенз-лик з котячої шерсті

малювання

ІІІ.

Створення рисунка на вільну тему

навчитися зосереджуватись на творчій роботі та обраній темі малюнка, виражати настрій і почуття через поєднання елементів та кольорів

старан-ність, творчу актив-ність та потяг до навчан-ня

просторо-ве мислення (пам'ять, уяву), зацікав-леність до малюван-ня

2 г.

заняття-перевірка сформованості знань і вмінь

дитячі малюнки

пензлик, акварельні фарби, папір

малю-нок

малювання

ІV.

1.

2.

3

4

Основні елементи петриківсько-го розпису.

"Зернятко" - мазок звичайний

"Вусик зернятка"

Мазок під гострим кутом

"Кривеньке зернятко"

вигляд та сфери застосування мазків "зернятко", "вусик зернятка", мазка під гострим кутом та "кривенького зернятка"

посидю-чість, охай-ність, точ-ність, старан-ність

окомір, логічне мислення(аналіз, порівнян-ня, співстав-лення), просторо-ве мислення (увагу, уяву, пам'ять)

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

комбіноване заняття

--//--

--//--

--//--

зразок виконання вправи, готові малюнки з його застосуванням, інструкційна картка

--//--

--//--

--//--

пензлі, акварельні фарби, яєчний жовток, папір, лінійка, простий олівець

--//--

-//--

--//--

вправа на аркуші паперу

--//--

--//--

--//--

малювання, креслення

--//--

--//--

--//--

V.

1.

2.

3.

4.

5.

Поєднання елементів

"Травичка"

"Колосок"

"Пірчасте листя"

"Пуп'янок"

"Три пари кривих зернят"

мати уявлення про зовнішній вигляд вправ "травичка", "колосок", "пірчасте листя", "пуп'янок", "три пари кривих зернят"; розуміти механізм їх утворення з первинних елементів; вміти їх виконувати

охай-ність, точ-ність, старан-ність. Посидючість, прагнення до само-вдоско-налення

логічне та просторо-ве мислення, окомір та образне сприймання

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

комбіноване заняття

--//--

--//--

--//--

--//--

зразок виконаної вправи, готові малюнки з її застосуванням, зображення первинних елементів

--//--

--//--

--//--

--//--

пензлі., акварельні фарби, яєчний жовток, папір, лінійка, простий олівець

--//--

--//--

--//--

--//--

вправа на аркуші паперу

--//--

--//--

--//--

--//--

малювання, креслення, приро-дознавство

--//--

--//--

--//--

--//--

VІ.

Поняття про орнамент. Створення ескізів орнаменту простим олівцем.

мати поняття про орнамент та його види, вміти їх розрізняти та визначати сфери застосування

посидю-чість, допитливість. творчий підхід

логічне та просторо-ве мислення. кольорове сприймання

2 г.

комбіноване заняття

ілюстрації різних видів орнаментів, схематичне пояснення. таблиці

папір, лінійки, прості олівці, гумки

ескізи орна-ментів

малювання, матема-тика

VІІ.

1.

2.

Стрічковий орнамент.

"Пуп'янок" як основа стрічкового орнаменту

Створення композицій орнаментів з вивчених елементів

мати поняття про стрічковий орнамент, ознайомитись з його основними складовими та особливостями на основі вправи, систематизувати та узагальнити знання у процесі створення композиції стрічкового орнаменту з вивчених елементів

охай-ність, старан-ність, працьо-витість, прагнення до само-вдоско-налення

просторо-ве та логічне мислення, окомір

2 г.

2 г.

комбіноване заняття

заняття-перевірка сформованості знань і вмінь

зразок виконання вправи, ілюстрації з різноманітним композиційним вирішенням стрічкового орнаменту, роботи петриківських майстрів

--//--

пензлі, акварелі, яєчний жовток, папір, олівець, лінійка

--//--

вправа на аркуші паперу

творча робота та вправа на арку-шах паперу

малювання, геомет-рія

--//--

VІІІ.

Холодні та теплі кольори, їх поєднання

мати поняття про кольоровий круг, холодні та теплі кольори, споріднені та контрастні; ефект їх поєднання та властивості

охай-ність, старан-ність, працьо-витість, точність

просторо-ве та логічне мислення, кольорове сприймання, здатність розрізня-ти кольорові відтінки та нюанси

4 г.

комбіноване заняття

зображення кольорового круга, композиції у холодній та теплій кольоровій гамі, композиції з різним кольоровим фоном

пензлі, акварельні фарби, лінійка, папір, олівець, циркуль

вправа на зобра-ження кольо-рового круга

малювання, матема-тика (геометрія)

ІХ.

Створення власних орнаментів з вивчених елементів у холодній та теплій кольоровій гамі

узагальнити знання про теплі та холодні кольори, закріпити їх на практиці під час виконання композицій

охай-ність, старан-ність, працьо-витість, естетич-ний смак

просторо-ве та логічне мислення, здатність відчувати колорит малюнка в залежнос-ті від поєднання кольорів

4 г.

практичне заняття

--//--

--//--

компо-зиції орна-ментів у теплій та холод-ній кольо-ровій гамі

малювання

6 клас

І.

Петриків-ський розпис як мистецтво народу, прояв його духовної та моральної краси

історію виникнення петриківського розпису, перших народних майстрів, тематику їх малюнків, зв'язок з життям

допитливість, посидю-чість, дисцип-лінова-ність

пам'ять, увагу, уяву, естетич-ний смак

2 г.

вступне заняття

ілюстрації робіт петриківських майстрів, їх портрети

--

--

історія, малювання, приро-дознав-ство (біоло-гія)

ІІ.

1.

2.

3.

4.

Нові поєднання елементів

"Бігунець" з трипелюсткових квіток

"Вусики" до центра квітки

Поєднання "кривих зернят" із "зернятами"

Бігунець на основі попередньої вправи

мати уявлення про зовнішній вигляд запропонованих вправ, розуміти механізм їх утворення з первинних елементів, розширити уявлення про різноманітність композиційного вирішення стрічкового орнаменту, вміти виконувати

посидю-чість, охай-ність. терпля-чість, точність старан-ність, прагнення до само-вдоско-налення

просторо-ве та логічне мислення, окомір, образне бачення

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

комбіноване заняття

--//--

--//--

--//--

зразок виконаної вправи, готові малюнки з її застосуванням, зображення первинних елементів

--//--

--//--

--//--

пензлі, акварельні фарби, яєчний жовток, папір, лінійка, простий олівець

--//--

--//--

--//--

вправа на аркуші паперу

--//--

--//--

--//--

малювання, креслення, приро-дознав-ство

--//--

--//--

--//--

ІІІ.

1.

2.

3.

4.

5.

Квіткові елементи

Найпростіші форми квітів

Квіти на основі "пуп'янка"

Улюблені квіти петриківських майстрів: гвоздика та чорнобривець

Квітка-"цибулька" та соняшник

Виконання зображення ягід

мати уявлення про найпростіші форми квітів та квітів на основі "пуп'янка", уміти розчленовувати їх на первинні елементи, ознайомитися з традиційними формами квітів у творчості народних майстрів, знати їх прототипи у рослинному світі, вміти виконувати

старан-ність, посидю-чість, охай-ність, допитливість. прагнення до само-вдоско-налення

образне та кольорове сприймання, просторо-ве та логічне мислення

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

комбіноване заняття

--//--

--//--

--//--

--//--

зразок виконаної вправи, готові малюнки з її застосуванням, натуралістичні зображення квітів та ягід

--//--

--//--

--//--

--//--

пензлі, акварельні фарби, яєчний жовток, папір, простий олівець

--//--

--//--

--//--

--//--

вправа на аркуші паперу

--//--

--//--

--//--

--//--

малювання, приро-дознав-ство

--//--

--//--

--//--

--//--

ІV.

1.

2.

3.

Традиційні форми листя

Принцип малювання листочків

Листя "папороті"

Листя з контуром "зернятками"

мати уявлення про основні традиційні форми листя, знати їх прототипи у рослинному світі, освоїти прийоми виконання та проаналізувати поєднання первинних елементів

старан-ність, допитливість, посидю-чість, охай-ність, прагнення до само-вдоско-налення

образне та кольорове сприйнят-тя, просторо-ве та логічне мислення

2 г.

2 г.

2 г.

комбіноване заняття

--//--

--//--

зразок виконаної вправи, готові малюнки з її застосуванням, натуралістичні зображення листочків (гербарій)

--//--

--//--

пензлі, акварельні фарби, яєчний жовток, папір, простий олівець

--//--

--//--

вправа на аркуші паперу

--//--

--//--

малювання, приро-дознав-ство

--//--

--//--

V.

1.

2.

3.

4.

5.

Основи композиції петриківсько-го розпису

Статика і динаміка

Симетрія та асиметрія

Вивчення прийомів композиції на основі робіт традиційних петриківських

майстрів

Особливості композиції "бігунця"

Композицій-ний зв'язок 2-3 елементів розпису; створення нескладних самостійних композицій з 2-3 елементів розпису

ознайомитись з поняттям "композиції", такими її аспектами, як статика і динаміка, симетрія та асиметрія, знайти підтвердження розглянутим поняттям у творчості петриківських майстрів, осягнути особливості композиції бігунця та створити власноруч композицію з 2-3 елементів розпису

посидю-чість, охай-ність, старан-ність, прагнення до само-вдоско-налення, критич-ність само-оцінки та суджень

просторо-ве та логічне мислення, кольорове сприймання, окомір

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

комбіноване заняття

комбіноване заняття

--//--

--//--

--//--

приклади статичної та динамічної композиції, готові вироби

приклади симетричної та асиметричної композиції, готові вироби

роботи петриківських майстрів, таблиці, схеми, діафільм

зразки композиційного вирішення стрічкового орнаменту

зразки вирішення композиційного зв'язку 2-3 елементів

пензлі, фарби, яєчний жовток, простий олівець, папір

--//--

--

фарби, пензлик, простий олівець, папір, яєчний жовток

--//--

статична та дина-мічна компо-зиція на арку-шах паперу

симет-рична та асиметрична компо-зиції на арку-шах паперу

--

вправи на компо-зицій-не вирі-шення "бігун-ця"

вправи на компо-зицій-ний зв'язок 2-3 елементів

малювання, матема-тика

--//--

--//--

--//--

--//--

VІ.

Композиція розпису у прямокутникуСтворення ескізу та виконання

отримати поняття про побудову композиції у прямокутному контурі, вміти її виконувати

охай-ність, естетич-ний смак, старан-ність, критич-ність само-оцінки

просторо-ве та логічне мислення, кольорове сприймання, окомір

2 г.

комбіноване заняття

зразки композицій у прямокутному контурі, альбом творів народних майстрів

фарби, пензлик, папір, простий олівець, яєчний жовток

компо-зиція у прямо-кутно-му контурі

малювання, геомет-рія

VІІ.

Композиція розпису у колі. Створення ескізу та виконання

отримати поняття про побудову композиції у колі, вміти її компонувати

охай-ність, естетич-ний смак, старан-ність, критич-ність само-оцінки

просторо-ве та логічне сприймання, кольорове сприймання, окомір

2 г.

комбіноване заняття

зразки композицій у круглому контурі, альбом творів народних майстрів

папір, фарби, пензлик, яєчний жовток, олівець, циркуль

компо-зиція у круглому контурі

малювання, геомет-рія

7 клас

І.

Значення петриківсько-го розпису у відродженні традицій народного мистецтва. Його застосування у різних галузях художньої промисловос-ті

галузі застосування петриківського орнаменту: розпис по фарфору і склу, по дереву, орнаментація тканин, альфрейні роботи, розпис меблів та ін.

допит-ливість, посидю-чість , дисцип-лінова-ність

пам'ять, увагу, уяву, естетич-ний смак

2 г.

заняття по форму-ванню нових знань

вироби з різних галузей застосування петриківського орнаменту, розписані вази, посуд, вишиті рушники, розписані меблі, кухонне приладдя, шкатулки, фотографії з зображенням альфрейного розпису

--

--

малю-вання, історія

ІІ.

Характерні особливості традиційного підходу у зображенні птахів, комах і тварин. Виконання зображення птаха

приклади композиційного вирішення зображення птахів, комах і тварин; традиційність цього процесу та політ фантазії

старан-ність, прагнення до само-вдоско-налення, охай-ність

образне та кольорове сприймання, просторо-ве та логічне мислення

2 г.

комбіноване заняття

ілюстрації народних майстрів відповідно до теми, натуралістичні зображення птахів

акварельні фарби, яєчний жовток, пензлик, папір, простий олівець

вправа на аркуші паперу

малю-вання, біоло-гія

ІІІ.

1.

2.

Опанування техніки виконання перехідного мазка

Перехідний мазок у малюванні листя

Перехідний мазок у виконані квітки

мати уявлення про зовнішній вигляд перехідного мазка, його особливості та сфери застосування, вміти його виконувати, мати уявлення про поєднання кольорів для малювання листя та квітки

посидю-чість, охай-ність, точністьстаран-ність, прагнення до само-вдоско-налення

просторо-ве та логічне мислення, кольорове сприйнят-тя

2 г.

2 г.

комбіноване заняття

комбіноване заняття

зразок виконання перехідного мазка (інструкційна картка), роботи з його використанням

--//--

акварельні фарби, яєчний жовток, пензлик, папір, простий олівець

--//--

вправа на аркуші паперу

--//--

малю-вання

--//--

ІV.

Виконання "бігунця" з використан-ням перехідного мазка

систематизувати та узагальнити знання про перехідний мазок та стрічковий орнамент, вміти доцільно та різнобічно використовувати новий вид мазка

старан-ність, охай-ність та посидю-чість, прагнення до само-вдоско-налення

просторо-ве та логічне мислення, окомір, кольорове сприймання

2 г.

комбіноване заняття

інструкційна картка на виконання перехідного мазка, ілюстрації

папір, фарби, яєчний жовток, пензлик, простий олівець

стрічковий орнамент з використанням перехідного мазка

малю-вання, креслення

V.

Пошук нових елементів петриківсько-го декоративно-го розпису та використання їх у роботах

стимулювати творчу діяльність, виражати настрій та почуття через поєднання елементів та кольорів

старан-ність, творчу актив-ність

просторо-ве мислення, зацікав-леність до малюван-ня

2 г

заняття-перевірка сформованості знань і вмінь

роботи інших учнів, роботи майстрів

папір, фарби, яєчний жовток, пензлик, простий олівець

творча робота

малю-вання, креслення

VІ.

Орнаментація тканини; створення рушникової композиції

традиційні прийоми орнаментації тканини (вишивка, холодний і гарячий батик, вибійка); створити рушникову композицію

допит-ливість, охай-ність, старан-ність, точність

просторо-ве та логічне мислення, окомір, кольорове сприймання

2 г.

комбіноване заняття

українські рушники, тканина, оздоблена батиком, вибійкою, зразки рушникових композицій

папір, фарби, яєчний жовток, пензлик, простий олівець

творча робота на створення рушни-кової компо-зиції

малю-вання, народознав-ство

VІІ.

1.

2.

Технологія розпису об'ємних предметів з дерева

Технологічний процес

Предмети побуту, вплив їх форми та функції на створення композиції розпису

послідовність, виконання розпису на дерев'яній поверхні, інструменти та матеріали, потрібні для цього, вміти відтворити процес на зразку, традиційні принципи розпису предметів з дерева, вплив форми, функції та місця, що займає предмет у просторі на характер його розпису

вправ-ність, охай-ність, старан-ність

просторо-ве мислення, кольорове сприймання, окомір

2 г.

2 г.

комбіноване заняття

екскур-сія в крає-знавчий музей

готові дерев'яні вироби, покриті розписом, зразки поетапно обробленої поверхні, схеми, таблиці

--

дерев'я-на заготів-ка, лак, олійні, гуашеві або темперні фарби, наждач-на шкірка, столяр-ний клей або желатин

--

оброблений зразок деревини

--

малю-вання

--

VІІІ.

Відомі майстри петриківсько-го розпису, їх роботи

творчий шлях найвидатніших майстрів петриківського розпису, їх учнів та послідовників,ознайомитись з власним стилем кожного з них

допит-ливість, дисцип-лінова-ність, спосте-режли-вість

логічне та просторо-ве мислення, естетич-ний смак

2 г.

заняття по закріп-ленню знань

альбоми робіт петриківських майстрів, їх портрети або фотографії

--

--

історія, малю-вання

ІХ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Створення ескізів розпису об'ємних предметів народного побуту

Розпис кухонної дощечки

Розпис горщика

Розпис тарілки

Розпис вази

Розпис круглої шкатулки

Розпис прямокутної шкатулки

систематизувати та узагальнити вивчений матеріал, на прикладі окремих побутових предметів продумати, а потім створити ескізи для їх розпису (у розгортці або площинному зображенні)

вправ-ність, старан-ність, охай-ність

просторо-ве мислення, окомір, кольорове сприймання, творчу актив-ність

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

2 г.

комбіноване заняття

--//--

готові розписані вироби, ілюстрації

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

папір, фарби, пензлі. яєчний жовток, простий олівець

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

ескіз розпису кухон-ної дощеч-ки

ескіз розпису горщи-ка

ескіз розпису тарілки

ескіз розпису вази

ескіз розпису круглої шкатулки

ескіз розпису прямо-кутної шкатулки

малю-вання, креслення

--//--

--//--

--//--

--//--

--//--

Х.

1.

2.

Створення композицій для альфрейного розпису та розпису меблів

Розпис комина печі та фризу

Розпис колиски і скрині

систематизувати та узагальнити вивчений матеріал, на прикладі масштабного розпису предмету, а потім створити ескізи для розпису меблів та стін

вправ-ність, охай-ність, старан-ність

просторо-ве мислення, окомір, кольорове сприймання, творчу актив-ність

2 г.

2 г.

комбіноване заняття

--//--

ілюстрації та фотографії

--//--

папір, фарби, яєчний жовток, простий олівець

--//--

ескіз розпису комина, фраг-мент розпису фриза

ескізи розпису колис-ки та скрині

малю-вання, креслення

--//--

ХІ.

Підведення підсумків .Виставка робіт учнів

систематизувати та узагальнити набуті знання і вміння

критич-ність суджень та само-оцінки.

естетич-ний смак, образне сприй-мання

2 г.

підсум-кове заняття

учнівські роботи

--

--

малю-вання

Страницы: 1 2Формування особи дошкільника в процесі занять фізичними вправами
Особа – це цілісна психологічна структура, що формується в процесі життя людини на основі засвоєння або суспільних форм свідомості і поведінки. У ній виражена сила індивідуалізованих загальних устрем ...

Методична розробка конференції з проблем хімічної безпеки«Пестициди: шкода чи користь»
Конференція на тему: Пестициди: шкода чи користь? Мета проведення: сприяти поінформованості учнів 10-11 класів, щодо сучасного стану проблеми пестицидів в Україні. План 1. Пестициди (хімік). 2. Хіміч ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net