Використання лексичного повтору у ролі засобу міжфразного зв’язку на уроках розвитку зв’язного мовлення

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування умінь використовувати лексичний повтор як засіб міжфразного зв’язку » Використання лексичного повтору у ролі засобу міжфразного зв’язку на уроках розвитку зв’язного мовлення

Сторінка 1

Для формування в учнів умінь використовувати у власних висловлюваннях лексичний повтор як засіб зв’язності тексту необхідна систематична робота над формуванням навичок зв'язного мовлення. Найважливішою умовою цього є безперервність такої роботи — складання письмових висловлювань. Таких можливостей нам надають уроки розвитку зв'язного мовлення як складові частини процесу навчання.

З психологічної точки зору, системність вправ у роботі над розвитком зв’язного мовлення учнів виявляється у їх підпорядкованості теорії мовленнєвої діяльності. Це означає, що оволодіння учнями процесом творення зв’язного висловлювання буде успішним за умови спеціального відпрацювання кожної із чотирьох фаз мовленнєвого акту, з якими й мають співвідноситися відповідні групи навчальних вправ.

М.І. Жинкін зазначає, що в умовах шкільного навчання на уроці учні втрачають природну комунікативність мовлення. Саме тому виникає потреба ввести учнів у мовленнєву ситуацію і навчити орієнтуватися в ній. Звідси завдання вчителя полягає у створенні таких умов, які викликали б внутрішнє спонукання до висловлювання своїх думок, бажання розповісти про почуття чи переживання.

Враховуючи усі фактори, що впливають на творення висловлювань, ми керуємось положеннями М.І. Жинкіна про чотирифазну структуру побудови зв'язних висловлювань.

Орієнтування у завданнях і обставинах спілкування є першим етапом структури мовленнєвої діяльності. Авторський намір формується з огляду на певну мету і ситуації мовлення, зумовлюється потребою, мотивом. Отже, відпрацьовуючи перший етап, слід добирати завдання, які б викликали внутрішню потребу висловлювати думки і почуття, створювали на уроці ситуацію, наближену до природної обстановки мовлення, що дозволить ввести учнів у мовленнєву ситуацію і вчитися орієнтуватися на слухача (читача).

Ми пропонуємо учням створити розповідь на тему «Подарунки осені». Щоб зорієнтувати дітей в умовах спілкування ми даємо дітям настанову пригадати чим особлива осінь, з якими подарунками вона приходить. Надалі ми пропонуємо дітям розповісти своєму другові про те, як вони уявляють гостинність осінньої пори. Таким чином, орієнтування в умовах спілкування ми розпочинаємо із створення ситуації, аналізу умов (з'ясуємо з якою метою створюється дане висловлювання: повідомлення, опису, доведення фактів), також визначення мотивів мовлення. Такий аналіз умов сприяє настанові мовлення учнів на конкретного читача (слухача).

Надалі ми даємо дітям настанову вдуматись у тему тексту: про що вони розповідатимуть своєму другові, пригадати особливості побудови даного типу тексту.

Наприклад:

1)який тип тексту використаєте для побудови висловлювання?

2) з якою метою будуватимете саме цей текст?

3) повторення яких слів використаєте у розповіді?

4) про що будете розповідати своєму другові?

5) визначте тему твору. Якою буде основна думка?

6) із чого розпочнете висловлювання? Яким буде ваш зачин?

7) про що повідомите в основній частині?

8) якою буде кінцівка твору?

Такий аналіз умов сприяє розвитку усвідомленої потреби у побудові висловлювання. Адже, розпочинаючи роботу над побудовою тексту, мовець повинен чітко уявити про що він розповідатиме, з якою метою і яким способом викладатиме свої думки. Тому так важливо з перших кроків роботи над розвитком монологічного мовлення навчити школярів вдумуватися у формулювання теми, осмислити її зміст. Варто звернути увагу учнів на мету вживання лексичного повтору у мовленні та проаналізувати, повтор яких слів буде найбільш доречним при побудові повідомлення.

Наступним етапом роботи над побудовою зв'язних висловлювань є планування складання програми висловлювання і відбір його змісту відповідно до стилю, типу. Необхідно практикувати вправи, які сприяють відпрацюванню цього етапу. Учні вчаться будувати текст за поданим планом, опорними словами, поданими зачином і кінцівкою тощо.

Для цього учні мають відповісти на питання:

якого типу текст ви будете складати? Що властиво для нього?

3) з яких частин буде складатися ваша розповідь?

про що розкажете у зачині?

назвіть цю частину. Запишемо перший пункт плану.

про що будете розповідати в основній частині? Як назвемо цю частину?

про що розкажете у кінці?

які слова використаєте у ролі засобів зв’язності?

Отже, на основі колективної роботи над планом ми підводимо дітей до написання зв’язної розповіді відповідної форми. Таким чином, ми підпорядковуємо роботу учнів єдиній меті і розкриттю пропонованої теми.

Така система підготовки учнів до написання сприяє кращому усвідомленню учнями мовленнєвої ситуації, а також плануванню своєї роботи. Аналіз мовних засобів дасть можливість учням не лише усвідомити послідовність дії у часі, а й дібрати для побудови висловлювання ті, що найкраще підходять до його змісту, форми, стилю.

Наступним етапом роботи є реалізація, тобто перехід від складання плану до написання власного висловлювання. На основі визначення теми висловлювання (Подарунки осені), складання плану роботи, добору необхідних засобів зв'язності, визначення стилю, типу, форми тексту ми пропонуємо учням самостійно скласти зв'язну розповідь на зазначену тему.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Теоретично – методологічні засади дидактичного забезпечення уроків біології
Пізнання й осмислення закономірностей освіти, навчання й виховання підростаючого покоління у процесі навчальної діяльності з часом завершилося виокремленням дидактики як галузі педагогіки, що дослідж ...

Вивчення правил читання
Знання та додержання правил читання укріплює навички, якими учні до певної міри вже оволоділи. Вище ми відзначали, що учні спроможні запам'ятовувати цілісні графічні образи слів, які асоціюються з ві ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net