Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 1

Програма формування самоосвітньої компетентності учнів, використана нами з урахуванням рекомендацій психологів і педагогів, допоможе вчителеві створювати програмно-методичне забезпечення самоосвітньої діяльності на підставі порівняння результатів моніторингу з ідеальною моделлю підготовки учнів на кожному віковому етапі.

Мета даної програми — створення системи формування самоосвітньої компетентності учнів.

Завдання:

ознайомлення учнів з поняттями: самоосвіта, загально навчальні вміння, вміння самоорганізації, навички загальної культури праці;

формування мотивів самоосвіти;

створення умов для розумового самовиховання учнів, їхньої самоосвіти;

формування свідомого ставлення до навчання;

створення умов для усвідомлення учнем ефективності своєї навчальної праці;

ознайомлення учнів із методами та прийомами самоосвіти;

ознайомлення з творчими та дослідницькими методами роботи;

•навчання створення індивідуальних програм самоосвіти.

Готовність до самоосвіти передбачає наявність в учнів:

певного обсягу загальноосвітніх та політехнічних знань, що використовуються як основа, а часто й метод самоосвітньої пізнавальної діяльності;

дієвих мотивів, що спонукають особистість до неперервної освіти;

розвинутих навичок самостійного оволодіння знаннями та пізнавальними вміннями під час використання різноманітних джерел і в різних формах самоосвіти (читанні, слуханні, спостереженні, експерименті тощо);

умінь розумової діяльності;

умінь самоорганізації.

Компоненти готовності до самоосвіти покладено в основу створеної програми формування самоосвітньої компетентності.

Зміст «Програми формування самоосвітньої компетентності» у кожному класі є таким:

І. Організація навчальної праці

Уміння планувати свою діяльність. Уміння намітити мету, визначити завдання, шляхи та терміни роботи.

Уміння самоорганізації. Вміння знайти джерела інформації та організувати роботу з ними. Виконання домашніх завдань. Режим, система діяльності. Вміння зберігати час. Уміння готувати місце для занять.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

1.Уміння навчально-пізнавальної діяльності. (Загальнонавчальні вміння.) Універсальні здібності самостійного отримання, здобування та використання знань, умінь і навичок.

2.Уміння працювати з книжкою (читати, складати план, конспектувати тощо). Використання для самоосвіти радіо-, кіно-, телепрограм, різноманітних видів практичної діяльності: дослідів, експериментів, моделювання, відвідування виставок, музеїв, концертів, лекцій, вистав тощо. Комп'ютер у самостійному розвитку. Використання відеоматеріалів.

Література для самоосвіти, самовчителі.

3.Бібліотечно-бібліографічні вміння. Організація читання. Апарат книжки. Бібліотеки, їхній довідково-бібліографічний апарат. Види запису під час читання. Книжки та записи — подовження фізіологічних сховищ знань та досвіду.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

1.Розвиток усного мовлення. Вміння користуватися монологічною (оволодіння такими видами монологу: стисле повідомлення, розповідь, опис, характеристика тощо) та діалогічною (оволодіння такими функціональними типами діалогу: діалог етикетного характеру, діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін думками, повідомленнями) формами мовлення, складати розгорнуту характеристику на основі одного або кількох джерел знань, висловлювати свою точку зору та обстоювати її. Вміння дискутувати. Уміння сприймати на слух незнайомий текст, розуміти з одного прослуховування фактичний зміст, причинно-наслідкові зв'язки, основну думку висловлювання, зображувально-виразні засоби прослуханого твору. Оволодіння ораторською майстерністю.

2.Розвиток письмового мовлення. Практичне користування основними видами письмових робіт, ведення запису прочитаного, прослуханого у вигляді плану (простого, складного), тез, конспектів, анотацій, рецензій, відгуків тощо. Уміння письмово висловлювати свою точку зору та аргументовано доводити її.

IV.Сформованість операцій розумової діяльності

Страницы: 1 2 3 4 5 6Проблема формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з лексики в умовах переходу до Болонського процесу
«Болонським» називають процес створення країнами Європи єдиного освітнього простору. Його початок був покладений підписанням в 1998 р. в місті Болонья (Італія) Болонської декларації. Сьогодні Болонсь ...

Педогогічні умови формування музичного сприймання молодших школярів засобами фортепіанної музики
Визначення умов повноцінного естетичного сприймання музичних творів потребує з'ясування низки науково-методичних питань. Мова йдеться насамперед про шляхи формування музичного сприймання школярів, мо ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net