Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 10

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Володіти всіма видами навчального читання; вдосконалювати техніку вилучення інформації з тексту, введення нової інформації в ту, яку учень уже має.

Самостійно засвоювати нескладні навчальні теми; передавати зміст навчального матеріалу в графічній формі та інших формах згортання інформації.

Слухати лекцію, доповідь з опорою на план або без нього; поєднувати сприйняття змісту лекції, доповіді з записами основних положень у вигляді плану, тез або конспекту; відтворювати основні думки прослуханого у вигляді рецензії, аналітично сприймати зміст і літературну форму своєї мови; регулярно звертатися до ТЗН, використовуючи їхній зміст у навчальному процесі. Вчитися здобувати інформацію з різноманітних джерел.

Учитися працювати з критичною літературою, складати план, тези, конспект, виписки, робити вирізки з газет і журналів, правильно оформляти, систематизувати та зберігати їх. Знаходити критичну літературу в каталогах, картотеці. Систематично використовувати науково-популярну літературу, звертатися до довідкової науково-технічної літератури. Вдосконалювати методи роботи з періодичними виданнями. Поширювати свої знання на основі самостійно складеного індивідуального плану читання.

Уміти писати рецензію або відгук на прочитану книгу; готувати реферат на різні теми за одним-двома джерелами; вміти опрацьовувати різноманітні джерела інформації, зіставляти її; готувати стислу доповідь за планом і виступати з нею; володіти навичками роботи з електронним каталогом; складати план виступу, повідомлення, пропонувати форму його викладу, адекватну змістові.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Відповідати на запитання відповідно до їхнього характеру та призначення; вести діалог з метою отримання, уточнення, систематизації інформації; зв'язно викладати міжпредметний матеріал з кількох джерел за самостійно складеним планом; користуватися згорнутими формами відповіді (план, тези, таблиці, графіки); будувати роздум за планом або за аналогією; складати розгорнуту характеристику на основі кількох джерел знань, складати рецензії та анонси інформаційних повідомлень. Викладати «наскрізні» запитання теми, розділу.

Практично використовувати основні види письмових робіт: списування, виписки цитат, запис під диктовку, переказ, твір, план, тези, конспект, відгук, рецензія, допис, автобіографія тощо. Вміти складати анотацію прочитаної книжки, дайджести. Вести записи в процесі пояснення, користуватися необхідним скороченням слів у робочих записах.

Встановлювати асоціативні та практично доцільні зв'язки між отриманими інформаційними повідомленнями.

IV.Сформованість операцій розумової діяльності

Формувати вміння структурно-генетичного аналізу та синтезу. Вдосконалювати вміння цілісного аналізу в єдності змісту та форми. Користуватися набутими вміннями визначати головне для побудови системи понять і згортання інформації за допомогою схем, таблиць, алгоритмів тощо. Оволодівати методом аналогії. Розвивати асоціативне мислення.

Учитися порівнювати декілька навчальних тем, взаємозв'язки, загальнонавчальні методи роботи тощо. Робити висновки з порівняння, давати оцінку. Виконувати завдання відтворювально-творчого характеру; засвоювати розв'язання окремих видів пошукових завдань, виконувати проблемні завдання порівняльно-узагальнювального типу на нескладному навчальному матеріалі; користуватися сформованим прийомом визначення головного; самостійно складати логічні схеми типових відповідей; уміти узагальнювати, систематизувати навчальний матеріал у межах навчальної теми.

Формулювати гіпотези на основі спостережень, дослідів, зіставлення текстів; зв'язно викладати міжпредметний матеріал з декількох джерел. Уміти аргументувати, робити глибокі висновки. Розвивати критичність мислення. На основі спостережень, аналізу різноманітної інформації, досліджень формулювати гіпотезу, обґрунтовувати її, доводити та перевіряти.

V.Контрольно-оцінювальні вміння

Самостійно оцінювати свою навчальну діяльність через порівняння з діяльністю інших учнів, з особистою діяльністю в минулому, з чинними нормами. Здійснювати самоконтроль та давати оцінку своєї навчальної й самоосвітньої діяльності. Визначати проблеми своєї навчальної діяльності та встановлювати їхні причини, вносити необхідні зміни, коригувати діяльність.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності
Учені-педагоги визначають готовність майбутнього вчителя до застосування нових інформаційних технологій у професійній діяльності як інтегровану якість особистості майбутнього педагога, що виявляється ...

Перевірка ефективності формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів
Експериментальної базою дослідження стала Зеленська ЗОШ І-ІІ ступенів Бучацького району Тернопільської області. Педагогічним експериментом було охоплено 56 учнів 4-х класів. Дослідження проводилося п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net