Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 3

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Орієнтуватися в підручнику, працювати із заголовками, знаходити твори, назви навчальних текстів у змісті, на певній сторінці книжки; користуватися завданнями та запитаннями до тексту вправи, задачі; працювати за зразками, поданими в книжці.

Уміти сприймати на слух читання вчителем або учнями тексту, слухати радіопередачі та висловлювати своє судження про прослухане.

Орієнтуватися в порядку розташування книжок у бібліотеці, знаходити потрібну книжку, користуючись відкритим доступом, за рекомендованими списками або картотекою. Визначати орієнтовний зміст незнайомої книжки за її титульним аркушем, заголовками, передмовою. Вчитися записувати дані про книжку з титульного аркуша на каталогову картку. Вчитися самостійно визначати тему нескладних книжок, знаходити потрібну з них на полицях з допомогою бібліотекаря. Вчитися користуватися книжковими виставками і тематичними полицями, вибираючи книжку на потрібну тему. Ознайомитися з ілюстрованою картотекою для учнів 1—4-х класів, бібліотечним каталогом, дитячою періодикою, енциклопедіями, словниками тощо.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Уміти відповідати на окремі запитання та запитання, об'єднані однією темою; вміти самостійно формулювати запитання до картинки, речення, слова; вести простий діалог на основі картинки, кадру діафільму; докладно, виразно переказувати зміст навчального тексту, казки, байки, розповіді; передавати зміст ілюстрації до твору; намалювати словесно картинку до частини тексту; зв'язно передати зміст дитячої радіо- або телепередачі; переказати умову та хід розв'язання задачі. Визначати під час читання або слухання важливі за змістом слова; відтворювати послідовність подій та явищ, відображених у тексті.

Засвоювати основні види письмових робіт: списування, запис під диктовку, переказ тексту, складання розповіді. Правильно списувати текст, писати під диктовку, під керівництвом учителя писати за запитаннями переказ невеликого тексту; складати й записувати 2—З речення на певну тему.

IV.Сформованість операцій розумової діяльності

Визначати в предметах ознаки та властивості, розрізняючи їх за значущістю (головні та другорядні); встановлювати тотожність, подібність та відмінність між кількома предметами; встановлювати логічну послідовність викладу подій; застосовувати деякі прийоми смислового заучування (встановлювати логічну та часову послідовність); логічно групувати об'єкти (за видовими та родовими ознаками, визначаючи «зайвий» серед 4—5 однорідних). Розуміти причинно-наслідкові відношення та залежності, усвідомлювати внутрішній зв'язок між явищами.

V.Контрольно-оцінювальні вміння

Перевіряти результати своєї роботи та роботи товариша за орієнтирами, запропонованими вчителем (алгоритмічний припис, словничок, зіставлення зі зразком тощо). Визначати своє ставлення до роботи. Порівнювати отримані результати з навчальними завданнями, з планами їх реалізації.

3-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Уміти самостійно готувати робоче місце; звично дотримуватися правильної постави; виконувати поради вчителя щодо спільної з однокласниками навчальної діяльності та дотримання гігієни навчальної праці; перевіряти роботу за зразком; планувати навчальні заняття в режимі дня.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Правильно, свідомо й виразно читати цілими реченнями; виділяти під час читання важливі за змістом слова.

Орієнтуватися в структурі підручника, самостійно ознайомитися зі змістом навчальних текстів, розбиратися в запитаннях до тексту, вправ, завдань; користуватися простими схемами, таблицями.

Слухати читання художніх та науково-популярних текстів, виокремлюючи основні смислові компоненти, послідовність та причинність подій у нескладній розповіді, казці; колективно під керівництвом учителя називати частини; складати план прочитаного.

Слухати дитячу радіопередачу, вчитися стисло передавати її зміст.

Дотримуватися правил користування бібліотекою; вміти розрізняти основні елементи книжки: обкладинка, корінець, сторінки, ілюстрації; вміти самостійно ознайомлюватися з дитячою книжкою, знаходити прізвище автора, назву твору, за ілюстраціями мати уяву про зміст книжки. Вчитися знаходити на абонементі книжку за автором, назвою, вчитися використовувати прочитане на уроці. Вести читацький щоденник під контролем учителя. Знати основні правила користування читальною залою, вміти користуватися книжковими виставками, ознайомлюватися з дитячою довідковою літературою (енциклопедією, словниками). Вчитися користуватися алфавітним каталогом та ілюстрованою картотекою для учнів 1—4-х класів. Читати рекомендовану літературу за списком, складеним учителем.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Вивчення многокутників у початковій школі
Поняття про многокутники формуються у дітей поступово, протягом усього початкового навчання і в наступних класах. Спочатку під час вивчення першого десятка, геометричні використовують як дидактичний ...

Історичні джерела використання української обрядовості у вихованні дошкільників
Формування людини як особистості закінчується вже в дошкільному віці. В цей час формуються основні риси характеру, поняття про ставлення до оточуючого середовища та людей, з якими вона спілкується, п ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net