Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 6

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Відповідати на запитання різного характеру (на відтворення, творче осмислення, на застосування); вчитися ставити різні за характером запитання до тексту, розповіді вчителя, відповіді учня; вести діалог на основі вивчення матеріалу нескладних навчальних тем з використанням засобів наочності або без них; за планом переказувати детально, стисло або вибірково зміст навчальних текстів, уривка з художнього фільму, фрагмента з телепередач, дитячих кінофільмів, кіно- або відеофільмів; давати зв'язні висловлювання, різні за типами мови (розповідь, опис, роздум).

Володіти основними видами письмових робіт: списування, запис під диктовку, переказ, твір, запис у щоденнику, відгук. Писати твір з елементами розповіді, опису, роздуму на задану тему на основі прочитаного, дитячої теле- або радіопередачі, кінофільму; писати відгук на прочитану книжку, переглянуту виставу, передачу, прослуханий музичний твір тощо.

IV. Сформованість операцій розумової діяльності

Під керівництвом учителя вчитися визначати головне в текстах різного характеру та призначення, працювати з поняттями, визначаючи істотні та другорядні ознаки предметів; використовувати прийом порівняння на однотипному матеріалі, вчитися різних видів порівняння, вдосконалювати вміння емпіричного та елементарного теоретичного порівняння під час вирішення пізнавальних завдань, у різних видах ігор тощо; систематизувати матеріал на основі встановлення при-чинно-наслідкових, часових, просторових зв'язків, елементарної логічної послідовності. Вчитися формулювати найпростіші теоретичні узагальнення. Вдосконалювати досвід доведення, ознайомлюватися з непрямими формами доведень, застосовувати доведення за аналогією, вчитися будувати індуктивно-дедуктивні доведення. Розвивати самостійне творче мислення, вчити бачити предмет, об'єкт у різних ракурсах, бачити нові функції та структуру об'єкта, вчити висловлювати гіпотези, обґрунтовувати їх. Розвивати відтворювальну уяву та асоціативне мислення.

V. Контрольно-оцінювальні вміння

Перевіряти виконану роботу (свою й товариша) та оцінювати її якість відповідно до встановлених вимог. Аналізувати та рецензувати відповіді учнів за певним планом.

Учитися слухати та виправляти свою мову. Вміти зіставляти свою оцінку з оцінками вчителя або однокласників, коригувати її за необхідності. Вдосконалення самопізнання, розвиток самосвідомості.

6-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Звично дотримуватися правил гігієни навчальної праці, використовувати час відповідно до самостійно складеного режиму дня; аналітично сприймати зміст навчальних завдань, поставлених учителем; самостійно визначати окремі навчальні завдання; визначати найраціональнішу послідовність дій з індивідуального та колективного виконання навчального завдання; планувати свою діяльність під час виконання конкретних навчальних завдань; застосовувати найраціональніші способи виконання завдань.

Самостійно відвідувати бібліотеку, знати правила користування нею.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Під час читання в нормальному темпі текстів (художніх, науково-популярних, публіцистичних) сприймати всю головну інформацію; вдосконалювати основні види читання (суцільне, вибіркове, за ролями, ланцюжком тощо), користуватися аналітичним та пояснювальним читанням.

Учитися самостійно працювати з позатекстовими матеріалами за завданнями, запитаннями підручника, використовувати таблиці, схеми для систематизації знань з теми.

Слухати читання, розповідь, пояснення вчителя, відповіді учнів, визначаючи основні думки, фіксуючи їх у вигляді плану; визначати стилі тексту, що звучить; слухати навчальні передачі по радіо, порівнюючи їх зміст з досліджуваним матеріалом.

Добирати додаткову літературу до уроків, необхідну літературу для позакласних заходів; збирати поточний матеріал до певних тем. Орієнтуватися в каталоговій картці, правильно записувати на картку потрібну книжку, статтю з газети або журналу. Вміти визначати зміст книжки за анотацією, передмовою, післямовою. Розрізняти типи та види книжок. Уміти самостійно вибрати книжку на задану тему, орієнтуватися у відкритому доступі до бібліотеки. Читати в читальному залі бібліотеки: орієнтуватися в побудові дитячої енциклопедії, енциклопедичних та інших словників, довідників для даного віку. Читати періодичну пресу, вміти самостійно знайти потрібну інформацію, користуючись читальним залом, використовувати її на уроці та в позаурочній роботі.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Основні завдання та принципи формування Зони європейської вищої освіти
Принципи формування змісту кваліфікацій і структур ступенів. Результатами навчання особи вважають набори компетенцій, що включають знання, глибину усвідомлення і навики особи. Компетенції визначаютьс ...

Мета, завдання, засоби фізичного виховання в дошкільних установах
Система фізичного виховання в дошкільних установах є єдністю мети, завдань, засобів, форм і методів роботи, направлених на зміцнення здоров'я і всебічний фізичний розвиток дітей. Вона одночасно є під ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net