Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 7

Учитися користуватися рекомендаційною бібліографією, читати за списком літератури, складеним для певного віку, та самостійно.

Уміти користуватися алфавітним каталогом, продовжувати користуватися систематичним каталогом для учнів 5—6-х класів. Володіти простим бібліографічним описом книжки, статті з журналу або газети. Складати анотовані картотеки.

За необхідності користуватися МБА. Використовувати інформацію з прочитаних книг, періодики на уроці та в позаурочній діяльності. Формулювати різні проблеми на основі аналізу однієї й тієї ж інформації.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Розрізняти характер запитань і відповідати згідно з ними; ставити різноманітні за характером запитання до тексту підручника (репродуктивні, продуктивні), пояснення вчителя, відповіді учня; вести діалог на матеріалі різних навчальних і вільних тем; удосконалювати вміння переказувати за планом (стисло, вибірково) зміст навчальних текстів, уривків із художніх творів, навчальних радіо- та телепередач, фрагментів кінофільмів; створювати зв'язні висловлювання (різні за стилем, типом мовлення, композицією) на основі порівняння фактів, явищ.

Володіти основними видами письмових робіт. Уміти переказувати текст за простим або складним самостійно складеним планом, писати твір з елементами опису, роздуму за готовим планом; писати допис до газети.

Встановлювати асоціативні та практично доцільні зв'язки між отриманими інформаційними повідомленнями.

IV. Сформованість операцій розумової діяльності

Учити визначати головне в прочитаному, розбиратися в змісті та структурі визначення поняття; аналізувати суть явищ, подій, визначати й аналізувати причинно-наслідкові зв'язки; порівнювати на основі різноманітних джерел, табличних даних, діаграм; здійснювати аналіз та порівняння навчального матеріалу на основі готових логічних схем. Порівнювати способи роботи вчителя та однокласників, результати власної самостійної діяльності. Вчитися робити висновки про головну думку осмисленої інформації. Вчитися читати нескладні схеми, таблиці, діаграми, графіки, кодувати отриману інформацію у вигляді плану, опорної схеми, таблиці. Вміти користуватися опорними схемами, конспектами. Ввести поняття абстрактного, вдосконалювати вміння та навички емпіричної конкретизації, оволодівати вмінням простої теоретичної конкретизації. Розвивати активне, самостійне, творче мислення, здатність абстрагувати й узагальнювати, розмірковувати, робити висновки, доводити. Вчитися самостійно ставити запитання, бачити предмет з різних точок зору, будувати план розв'язання існуючої проблеми. Переносити вміння на інші предмети.

V. Контрольно-оцінювальні вміння

Аналізувати відповіді учнів за певним планом; слухати й коригувати свою мову та мовлення. Контролювати виконання завдань за зразком, ходом виконання, результатом. Критично осмислювати та оцінювати своє місце в колі ровесників, людей, що оточують учня.

7-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Самостійно визначати навчальні завдання; планувати навчальні операції; свідомо обирати найраціональніші способи навчальних дій та рівень виконання домашніх завдань; оволодівати вмінням організовувати свою роботу. Активно брати участь у колективній пізнавальній діяльності як на уроці, так і поза ним. Визначати найраціональнішу послідовність та обсяг виконання домашньої навчальної роботи в режимі дня.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації.

Користуватися засвоєними видами читання (неперервним, вибірковим, коментованим, аналітичним, пояснювальним, орфографічним, орфоепічним тощо). Удосконалювати вміння визначати основну думку, поняття в навчальній темі, засвоювати її зміст; користуватися планами як засобом систематизації знань з теми; самостійно працювати з позатекстовими матеріалами за запитаннями, завданнями підручника; вчитися робити висновки теми. Вміння працювати зі складним текстом: визначати в ньому основні структурні елементи знань; використовувати в роботі з кожним із структурних компонентів тексту відповідні плани узагальненого характеру; переконструйовувати текст у процесі підготовки відповіді під час конспектування прочитаного відповідно до плану узагальненого характеру. Розвивати вміння читати мовчки, читати незнайомий текст із належною швидкістю й розуміти після одного прочитування фактичний зміст, причинно-наслідкові зв'язки, основну думку, зображувально-виразні засоби прочитаного твору (тексту).

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Теоретично – методологічні засади дидактичного забезпечення уроків біології
Пізнання й осмислення закономірностей освіти, навчання й виховання підростаючого покоління у процесі навчальної діяльності з часом завершилося виокремленням дидактики як галузі педагогіки, що дослідж ...

Комплектація СМГ
Важливою деталлю при проведенні занять лікувальною фізкультурою в спеціальній медичній групі (СМГ) є її комплектування. Важається, що від правильності комплектування навчальних груп у великій мірі за ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net