Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 8

Використовувати форму простого та складного плану для передачі змісту прослуханого тексту, пояснення вчителя, повідомлення учнів. Розрізняти стилі й типи мовлення в текстах, що звучать. Слухати навчальні та юнацькі передачі, аудіозаписи, дивитися відеозаписи, використовувати їхній зміст у навчальному процесі.

Працювати з довідковим апаратом книжки, зведеним алфавітним покажчиком до збірників творів; володіти технікою роботи з довідковими виданнями різних типів: словниками, довідниками, енциклопедіями універсального й галузевого змісту; вміти користуватися систематичним каталогом, систематичною картотекою газетно-журнальних статей; уміти робити виписки з газет і журналів, систематизувати їх, правильно оформляти й використовувати в навчальній діяльності; володіти навичками роботи з суспільно-політичною, науково-популярною й публіцистичною літературою, періодичними виданнями.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Відповідати на запитання творчого характеру, вести діалог з метою закріплення вивченої навчальної теми; будувати повідомлення на основі типового плану; складати зв'язні тексти на зразок індивідуальної або порівняльної характеристики; будувати відповідь з використанням навчальних радіо-, відео - та телепередач.

Володіти основними видами письмових робіт: списування, запис під диктовку, написання переказу тексту за простим або складним планом; писати твір (твір-роздум, твір з елементами опису на основі прочитаного, теле-, відео- або радіопередачі, кінофільму, екскурсії); допис у газету, відгук на прочитану книгу.

IV. Сформованість операцій розумової діяльності

Удосконалювати вміння визначати головне, продовжувати формування елементарного теоретичного аналізу різноманітної інформації; вчитися кодувати отриману інформацію у вигляді схеми, таблиці, діаграми, графіка, опорного конспекту; вчитися читати опорні схеми; використовувати порівняння з метою знаходження загального та особливого в подіях, процесах, явищах; здійснювати порівняння на основі текстів та ілюстрацій, карт, таблиць; створювати нескладні порівняльні характеристики. Порівнювати навчальну інформацію, отриману з різних джерел інформації: текстів, ТЗН, схем, таблиць тощо. Вчитися формулювати проблемні запитання до прочитаного тексту, пояснення вчителя, відповіді учнів. Узагальнювати фактичний матеріал, учитися складати план узагальнення, узагальнюючі таблиці за двома ознаками на встановлення міжпредметних зв'язків, робити висновки. Розвивати поняття абстрактного та конкретного, вдосконалювати навички емпіричної конкретизації. Вдосконалювати досвід індуктивно-дедуктивного доведення та доведення за аналогією. Вчитися доводити від протилежного. Висловлювати свою обґрунтовану гіпотезу, самостійно будувати план розв'язання проблемних завдань.

V. Контрольно-оцінювальні вміння

Оволодівати різними формами контролю. Перевіряти результати вирішення проблеми за узагальненими зразками. Аналізувати відповіді учнів відповідно до усталеної схеми аналізу. Вміти давати оцінку своїм знанням, вчинкам, діям. Оцінювати свій настрій, свої бажання, прагнення.

8-й клас

І. Організація навчальної праці

Самостійно визначати завдання наступної навчальної діяльності, планувати її; оволодівати продуктивними способами навчання; вчитися планувати роботу з самоосвіти. Вміти правильно облаштовувати робоче місце, знаходити час для виконання навчальної роботи, звертатися під час пошуку нових знань до різноманітних джерел інформації, зокрема й комп'ютерних. Самостійно проектувати стратегічну лінію самонавчання.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Володіти сформованою технікою читання; вилучати з тексту всю необхідну інформацію; фіксувати увагу на змісті та літературній формі тексту.

Уміти користуватися простим, складним та цитатним планами, виконувати завдання на рівні перетворювального відтворення (переконструювати текст у процесі підготовки відповіді під час конспектування матеріалу); виконувати завдання на знаходження міжпредметних зв'язків; використовувати таблиці, схеми, графіки для систематизації знань.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Психологічні чинники формування гендерних установок у молодшому шкільному віці
Психологічно стать не виникає одно моментно, а складається в процесі становлення особистості дитини, формування самосвідомості, образу самого себе. На усвідомлення своєї статі впливають як біологічні ...

Дизайн як філософія творення гармонійного середовища людини. Краса і користь
Людина творить для себе предметне середовище, яке необхідне їй для доброго життя, допомагає їй розвиватися і підвищувати себе. Без такого середовища людина мало що просунулась би до цивілізованого жи ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net