Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 9

Учитися вести записи (у довільній формі) основного змісту в процесі прослуховування, пояснення вчителя, повідомлення учнів, аналізувати прослуханий текст за змістом та формою. З навчальною та самоосвітньою метою використовувати цикли радіопередач, телелекцій, відеолекцій, магнітофонних записів тощо.

Уміти працювати з бібліографічним апаратом бібліотеки, різними джерелами бібліографічної інформації; вміти використовувати коментарі: авторські, перекладача, редактора, підтекстові, в кінці книжки; застосовувати довідковий апарат книжки; вміти працювати з літературою з питань науки, техніки та мистецтва; готувати доповіді та виступати з ними перед однокласниками; робити нотатки, вміти використовувати різні способи цитування; самостійно складати список літератури для індивідуального плану навчання. Регулярно працювати з періодичними виданнями, адресованими учням старшого шкільного віку.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Відповідати на запитання відповідно до їхнього характеру, вміти самостійно формулювати запитання творчого характеру; вчитися вести діалог з метою отримання нової інформації; зв'язно викладати матеріал міжпредметного характеру з різних джерел (текст, таблиці, графіки, кінофрагменти; використовувати під час відповіді ілюстративний матеріал; складати характеристики (індивідуальні, порівняльні, групові), керуючись типовими схемами, планами. Брати участь у дискусіях, аргументувати свою позицію з посиланням на джерела.

Володіти основними видами письмових робіт: писати текст під диктування, переказувати текст, писати твори певних видів на основі самостійно складеного плану, використовуючи рекомендовану літературу; давати рецензію на відповідь учня, передавати зміст навчального тексту у вигляді плану.

IV. Сформованість операцій розумової діяльності

Аналізувати навчальну інформацію вербального, практичного та аудіовізуального характеру емпіричного й теоретичного рівнів. Уміти визначати головне в тексті, працювати з основними поняттями теми; виявляти логічну схему окремих текстів; знаходити міжпредметні зв'язки. Вчитися застосовувати прийоми проблемного аналізу інформації. Розвивати самостійне творче мислення, вчити самостійно порівнювати різноманітні об'єкти, знаходити в них подібне й відмінне, порівнювати інформацію більш широкого обсягу, вчитися складати план і правила порівняння в парній і самостійній роботі.

Робити узагальнення й висновки, застосовувати різні узагальнення для осмислення й систематизації знань, використовувати різні засоби для узагальнення матеріалу, узагальнювати інформацію більш широкого обсягу, складати узагальнювальні характеристики, будувати схеми, таблиці тощо; здійснювати частково-пошукову діяльність під час виконання навчальних завдань; розуміти завдання в різноманітних формулюваннях і контекстах. На основі планів, схем, таблиць, графіків тощо реконструювати інформацію.

Удосконалювати вміння спостерігати. Розвивати вміння здійснювати індуктивно-дедуктивні доведення й доведення за аналогією, ознайомлюватися з дедуктивними способами доведення та спростовування. Використовувати метод винятку. Вчити самостійно будувати гіпотези і план розв'язання проблеми, формулювати аналогічні проблеми. Порівнювати різні шляхи їх вирішення. Здійснювати перенесення знань і прийомів роботи на вирішення нових проблем.

V. Контрольно-оцінювальні вміння

Аналізувати та оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність та діяльність однокласників. Володіти різними засобами самоконтролю з урахуванням специфіки досліджуваного предмета. На основі аналізу складати план корекції знань шляхом самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації.

9-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Шанувати навчальну та самоосвітню діяльність з урахуванням рекомендацій учителя, класного керівника, психолога та на основі аналізу своїх умінь і навичок визначати й аналізувати засоби досягнення мети. Брати активну участь в організації колективної пізнавальної діяльності.

Ставити загальні та часткові завдання самоосвітньої діяльності. Адаптувати основні правила навчальної праці під свої індивідуальні особливості. Вносити необхідні зміни в зміст, обсяг навчального завдання, в послідовність та час його виконання.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін
Останнім часом в українських школах почали з’являтись інтерактивні дошки з мультимедійними проекторами, наприклад SMART Board від компанії SMART Technologies Inc, офіційним представником якої на тери ...

Проблема вимірювання професійних рис особистості педагога. Методика створення вимірювального інструментарію для самоаналізу та самооцінки
Відсутність соціально уніфікованих форм підготовки та підвищення кваліфікації педагога вищої школи введе до зростання ролі самостійної роботи кожного викладача над своїм професійним розвитком. Сучасн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net