Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Педагогіка: історія і сьогодення » Формування самоосвітньої компетентності учнів » Програма формування самоосвітньої компетентності учнів

Сторінка 9

Учитися вести записи (у довільній формі) основного змісту в процесі прослуховування, пояснення вчителя, повідомлення учнів, аналізувати прослуханий текст за змістом та формою. З навчальною та самоосвітньою метою використовувати цикли радіопередач, телелекцій, відеолекцій, магнітофонних записів тощо.

Уміти працювати з бібліографічним апаратом бібліотеки, різними джерелами бібліографічної інформації; вміти використовувати коментарі: авторські, перекладача, редактора, підтекстові, в кінці книжки; застосовувати довідковий апарат книжки; вміти працювати з літературою з питань науки, техніки та мистецтва; готувати доповіді та виступати з ними перед однокласниками; робити нотатки, вміти використовувати різні способи цитування; самостійно складати список літератури для індивідуального плану навчання. Регулярно працювати з періодичними виданнями, адресованими учням старшого шкільного віку.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Відповідати на запитання відповідно до їхнього характеру, вміти самостійно формулювати запитання творчого характеру; вчитися вести діалог з метою отримання нової інформації; зв'язно викладати матеріал міжпредметного характеру з різних джерел (текст, таблиці, графіки, кінофрагменти; використовувати під час відповіді ілюстративний матеріал; складати характеристики (індивідуальні, порівняльні, групові), керуючись типовими схемами, планами. Брати участь у дискусіях, аргументувати свою позицію з посиланням на джерела.

Володіти основними видами письмових робіт: писати текст під диктування, переказувати текст, писати твори певних видів на основі самостійно складеного плану, використовуючи рекомендовану літературу; давати рецензію на відповідь учня, передавати зміст навчального тексту у вигляді плану.

IV. Сформованість операцій розумової діяльності

Аналізувати навчальну інформацію вербального, практичного та аудіовізуального характеру емпіричного й теоретичного рівнів. Уміти визначати головне в тексті, працювати з основними поняттями теми; виявляти логічну схему окремих текстів; знаходити міжпредметні зв'язки. Вчитися застосовувати прийоми проблемного аналізу інформації. Розвивати самостійне творче мислення, вчити самостійно порівнювати різноманітні об'єкти, знаходити в них подібне й відмінне, порівнювати інформацію більш широкого обсягу, вчитися складати план і правила порівняння в парній і самостійній роботі.

Робити узагальнення й висновки, застосовувати різні узагальнення для осмислення й систематизації знань, використовувати різні засоби для узагальнення матеріалу, узагальнювати інформацію більш широкого обсягу, складати узагальнювальні характеристики, будувати схеми, таблиці тощо; здійснювати частково-пошукову діяльність під час виконання навчальних завдань; розуміти завдання в різноманітних формулюваннях і контекстах. На основі планів, схем, таблиць, графіків тощо реконструювати інформацію.

Удосконалювати вміння спостерігати. Розвивати вміння здійснювати індуктивно-дедуктивні доведення й доведення за аналогією, ознайомлюватися з дедуктивними способами доведення та спростовування. Використовувати метод винятку. Вчити самостійно будувати гіпотези і план розв'язання проблеми, формулювати аналогічні проблеми. Порівнювати різні шляхи їх вирішення. Здійснювати перенесення знань і прийомів роботи на вирішення нових проблем.

V. Контрольно-оцінювальні вміння

Аналізувати та оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність та діяльність однокласників. Володіти різними засобами самоконтролю з урахуванням специфіки досліджуваного предмета. На основі аналізу складати план корекції знань шляхом самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації.

9-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Шанувати навчальну та самоосвітню діяльність з урахуванням рекомендацій учителя, класного керівника, психолога та на основі аналізу своїх умінь і навичок визначати й аналізувати засоби досягнення мети. Брати активну участь в організації колективної пізнавальної діяльності.

Ставити загальні та часткові завдання самоосвітньої діяльності. Адаптувати основні правила навчальної праці під свої індивідуальні особливості. Вносити необхідні зміни в зміст, обсяг навчального завдання, в послідовність та час його виконання.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Принципи успішного контролю навчання
Об'єктивність перевірки і оцінки – виключення упереджених, суб'єктивних і помилкових оцінок, перевірка тільки того, що вивчалося. Оцінка в очах учня повинна бути справедливою і переконливою (часто це ...

Взаємозв'язок структурних компонентів профорієнтації
Взаємний зв'язок між профінформацією, профконсультацією і профдобором у системі профорієнтаційної роботи має певні особливості, що випливають із завдань і логіки побудови навчально-виховного процесу. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net