Форми організації занять у художньому гуртку: факультатив, предметний гурток, консультація, екскурсія

Педагогіка: історія і сьогодення » Методичні аспекти вивчення зі школярами технології виготовлення панно із соломки » Форми організації занять у художньому гуртку: факультатив, предметний гурток, консультація, екскурсія

Сторінка 1

Педагогічна майстерність передбачає оволодіння різноманітними методами, формами, засобами навчання, за допомогою яких на кожному рівні реалізується зміст освіти. Розвиток пізнавальних здібностей учнів, здобуття ними знань, умінь і навичок, використання їх на практиці залежить від оптимального застосування методів та форм організації занять у художньому гуртку, що зумовлено передусім цілями (специфікою) змісту навчання, віковими особливостями учнів. Організація занять у художньому гуртку спрямована на передавання і засвоєння учнями знань, формування умінь і навичок.

Значне місце при організації цих занять займають словесні, наочні й практичні методи (пояснення, розповідь, ілюстрування, демонстрування, вправи, практична робота) та форми організації занять (факультатив, екскурсія, предметний гурток, консультація). Використовуючи пояснення на заняттях гуртка, вчитель розкриває зміст явищ, понять, правил, підводять до розуміння складних питань, які не розуміють учні. Пояснення часом супроводжують різними засобами унаочнення, спостереженнями. Наприклад, учитель робить відповідні записи на дошці, демонструє моделі, рисунки тощо. Метод пояснення використовують переважно під час викладання нового матеріалу, а також у процесі закріплення, особливо тоді, коли вчитель бачить, що учні чогось не зрозуміли. Успіх пояснення залежить від його доказовості, логічності, чіткості мовлення, образності мови.

Розповідь є монологічною формою передавання знань. Застосовують її за необхідності викласти навчальний матеріал системно, послідовно. Правильно побудована розповідь передбачає точний опис, оповідь, логічне обґрунтування фактів.

Важливе місце займає проведення інструктажу, що полягає в ознайомленні учнів зі способами виконання завдань, операцій, використання інструментів, приладів і матеріалів, з правилами організації робочого місця, дотримання техніки безпеки.

При організації занять у художньому гуртку важливо використовувати ілюстрування і демонстрування, оскільки воно полегшує сприймання матеріалу, сприяють формуванню конкретних уявлень, понять, всі учні мають змогу сприймати предмет або процес. Учитель зосереджує увагу на головному, допомагає виділити істотні аспекти предмета, явища, супроводжуючи розповідь відповідними поясненнями. Наприклад, створюємо картину з соломи, вчитель розповідає про те, де береться солома, праця яких людей вкладена, хід виконання роботи і все це закріплюється ілюструванням і демонстрацією наочного матеріалу або відео.

Важливим, навіть одним з основних моментів при організації занять у художньому гуртку є практична робота, на якій формуються практичні уміння і навички виконання певної техніки чи новим засобом зображення і т.д. Практична робота використовується на кожному занятті і включає етапи: пояснення (теоретичне обґрунтування матеріалу), показ виконання (хід роботи), проба (виконання певних елементів), виконання роботи паралельно з консультацією і допомогою вчителя.

Значне місце при організації занять у художньому гуртку відіграє екскурсія, як форма організації навчання, яка виникла у XVIII — на початку XIX ст. На відміну від уроку екскурсія не може бути жорстко обмежена в часі. Головний її зміст полягає у сприйманні предметів і явищ у природній обстановці.

У процесі підготовки до екскурсії передусім визначають її об'єкт, ознайомлюються з ним, складають план, інструктують учнів, студентів (як поводитися під час екскурсії, як до неї підготуватися, як вести самостійні спостереження і яку виконати роботу).

Під час екскурсії необхідно подати загальну характеристику об'єкта, організувати спостереження і виконання практичних завдань.

Підсумковий етап передбачає відповіді на запитання, уточнення теоретичних і практичних знань з предмета та гуртка.

Предметний гурток є однією з форм організації занять. Гуртки створюють із різних навчальних предметів (математики, фізики, хімії, літератури, образотворче мистецтво та ін.). Завданням предметних гуртків є поглиблення набутих знань, розвиток інтересів і здібностей. Окрім систематичних занять, учасників гуртків залучають до масових виховних заходів: тематичних вечорів, конкурсів, олімпіад, тижнів і місячників знань, випуску стіннівок, радіогазет, альманахів. Це сприяє поглибленню знань і підвищує інтерес до навчальних предметів не тільки учасників предметних гуртків, а й інших школярів.

Страницы: 1 2 3 4 5Сап'єнца - один з найбільших університетів Європи
Назва римського університету La Sapienza перекладається як "мудрість". Він був заснований в 1303 році папою Боніфацієм VIII. Протягом перших семи століть існування університет користувався ...

Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя
Творчо засвоюючи основи педагогіки і психології, озброюючи узагальненими знаннями про структуру педагогічного впливу, студент готує себе до ефективної вчительської праці, що виключає неправильні ріше ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net