Проектування дидактичних матеріалів по темі «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей»

Сторінка 2

Під виробничою потужністю підприємства розуміють максимально можливий випуск продукції в номенклатурі й асортименті, при повному; використанні устаткування і виробничих площ з урахуванням запланований (заходів щодо впровадження передової техніки і технології, поліпшення організації виробництва і праці.

Виробнича потужність підприємства обчислюється за потужністю основних виробничих цехів, агрегатів, ділянок із застосуванням передовий технологічних норм.

Показники динаміки (темпи росту) виробничої потужності обчислюються стосовно базисного року, планового і попереднього року. Відтворення потужностей характеризують показники абсолютного приросту, коефіцієнти відновлення і вибуття. Індекс росту виробничої потужності (К1) розраховується у такий спосіб:

К1 = Мк.р./Мп.р.

де Мк.р., Мп.р – виробнича потужність відповідно на кінець та початок року.

Коефіцієнт відновлення виробничої потужності (К2) характеризує Частку нових потужностей у складі всіх потужностей на кінець року:

К2 = Мнов / Мк.р.

де Мнов – потужність, введена в звітному періоді (році).

Дня характеристики процесу відновлення виробничих потужностей застосовується коефіцієнт їх вибуття (К3), що характеризує частку потужностей, що вибувають, у їхньому складі на початок року:

К3 = Мвиб / Мк.р.

де Мвиб – виробнича потужність, що вибула внаслідок застарілості,

К4 – величина, зворотна К3, характеризує фактичний період випуску продукції на даних виробничих потужностях.

В аналізі необхідно використовувати також коефіцієнт інтенсивності відновлення (К5), обумовлений за допомогою співвідношення вибулих і нових потужностей:

К5 = Мвиб / Мнов.

Аналіз базових знань учнів включає декілька аспектів діяльності викладача та проводиться як перед початком вивчення нового навчального курсу (вхідний контроль), так й перед вивченням кожної з тем (поточний контроль та корекція сформованих знань). Мета цього полягає у визначенні рівня підготовки навчальної групи шляхом аналізу міжтемних та між – предметних зв’язків, а також розробки способів контролю, які дозволять одержати повне представлення о дійсних знань учнів, необхідних для засвоєння ними нового матеріалу.

Виходячи з виду МТ-зв'язку і особливостей його реалізації, вибираються способи контролю базових знань з урахуванням характеристик навчальної групи, складності і важливості нового матеріалу, резерву часу. За формою ввідний контроль може бути індивідуальним, фронтальним, груповим або комбінованим. До засобів реалізації контролю відносяться завдання, питання, картки завдань, тести і т.д.

Залежно від результатів ввідного контролю вибираються способи формування базових знань учнів, серед яких:

– швидке і чітке відтворення необхідної інформації;

– включення базового матеріалу в орієнтовну основу діяльності при викладі нового матеріалу;

– рішення задач з міжпредметним змістом.

Методами формування базових знань можуть бути вибрані розповідь, пояснення і т.д., а засобами, відповідно, – план викладу матеріалу, план рішення задачі і т.д.

Вибір базового матеріалу, визначення способів контролю та формування базових знаний представлені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Вибір базового матеріалу, визначення способів контролю та формування базових знаний

Перелік базового матеріалу

Тип МТЗ

Способи контролю базових знань

Критерії оцінки

Способи формування знань

Засоби формування базових знань

1

2

3

4

5

6

Економіка підприємства: «Основні фонди підприємства» (поняття, класифікація ОФ, показники ефективності використання ОФ)

Супутня, по використанню знань різних предметів

Метод: письмове опитування

Форма: індивідуальне опитування

Питання для контролю:

1. Дайте визначення поняттю «основні фонди підприємства».

2. Дайте класифікацію видів ОФ.

3. Назвіть і охарактеризуйте показники використання ОФ.

У написанні самостійної роботи правильно відповіли на запитання 80% учнів.

Повторення

План

1. Визначення поняття «основні фонди підприємства».

2. Класифікація ОФ.

3. Показники використання ОФ.

Аудит: «Облік руху ОФ» (поняття зносу та його види, амортизації ОФ, показники руху ОФ)

Супутня, по використанню знань різних предметів

Метод: усне опитування

Форма: фронтальне опитування

Питання для контролю:

1. Охарактеризуйте поняття «знос» та «амортизація» ОФ.

2. Назвіть види зносу.

3. Які ви знаєте показники руху ОФ?

У обговоренні беруть участь 90% тих, хто навчається, 60% з них правильно відповідають на питання.

Пояснення

План

1. Визначення поняття «знос».

2. Види зносу та їх характеристика.

3. Показники руху ОФ.

Організація виробництва: «Виробнича потужність підприємства» (поняття, показники динаміки виробничої потужності та їх значення)

Супутня, по викорис-танню знань різних предметів

Метод: письмове опитування

Форма: індивідуальне опитування

Питання для контролю:

1. Дайте характеристику поняттю «виробнича потужність підприємства»

2. Назвіть показники динаміки виробничої потужності.

3. Охарактеризуйте кожен з цих показників динаміки виробничої потужності.

У написанні самостійної роботи правильно відповіли на запитання 90% учнів.

Повторення

План

1. Поняття «виробнича потужність».

2. Показники динаміки виробничої потужності.

Страницы: 1 2 3Взаємодія інтуїтивних та імпровізаційних компонентів в професійній діяльності педагога
Модернізація сучасної освіти вимагає постійного підвищення якості навчально-виховної роботи в загальнообов'язкове освітнього школі. Зросли професійні вимоги до особистості вчителя, посилились потреби ...

Позашкільна та дошкільна освіти
До найбільш досліджених у до еміграційний період, безперечно, слід віднести питання дошкільного виховання, яке було «одною з основних ідей її національного світогляду». Порівняльний аналіз творів дош ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net