Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 3

На першому рівні засвоєння навчального матеріалу доцільно було використати лекцію як метод формування ООД, коли зміст навчального матеріалу не пов'язаний з досвідом практичної роботи та відсутні базові знання у тих, хто навчається. На цьому етапі ми формуємо знання з основних понять теми та видам показників основних засобів та виробничих потужностей. Методом фронтальної бесіди ми можемо активізувати виконавчу діяльність навчальної групи та за допомогою постановки питань будемо мати уявлення про вже сформовані знання у нашої групи. Контроль знань на даному етапі будемо проводити за допомогою тестування, яке доцільно використати для виявлення рівня засвоєння навчального матеріалу.

На другому рівні були використані бесіда та пояснення, тому як на цьому рівні вже є наявність базових знать та можливості постановки питань, дискусії, роз'яснення окремих питань змісту матеріалу. За допомогою індивідуальної бесіди, як метода формування ВД, ми активізуємо виконавчу діяльність учнів, яка дає можливість кожному з учнів проявити свої знання з теоретичних та практичних основ теми. Усне опитування, як метод контролю, дає можливість визначити рівень засвоєння навчального матеріалу кожного з учнів.

На третьому рівні доцільно було використати такий метод формування ООД, як пояснення, який вимагає роз'яснення окремих питань навчального матеріалу даної теми учням. Для метода формування виконавчих дій на даному етапі використовуємо метод рішення задач, який дає можливість при наявності базових знань у тих, хто навчається проявити свої знання на практиці. Як метод контролю ми вибираємо письмову контрольну роботу з рішенням задач, тому що за наявністю базових знань можливе постановка проблеми учням на основі конкретних ситуацій та розв’язування задач, що дає можливість у повній мірі оцінити знання та уміння навчальної групи з засвоєнням навчального матеріалу.

Перспективно-поурочний план – це документ, який містить перелік уроків по конкретній темі, організаційні і дидактичні характеристики кожного з них, представлені часом, що відводиться на вивчення тих або інших питань теми, типом уроку, цілями навчання, змістом базового матеріалу, методами навчання.

Особлива увага приділяється тому, наскільки зміст плану відповідає виконаним раніше розробкам і забезпечується кореляція між його елементами. Так, тип уроку повинен бути вибраний з урахуванням складності матеріалу і його об'єму (чим складніший матеріал, тим менша кількість завдань буде плануватися на урок), з урахуванням характеристик навчальної групи і часу, що відводиться на вивчення матеріалу.

Найменування типу уроку визначає основне його завдання або мету. Це слід враховувати при формуванні структури кожного уроку і формулюванні мети навчання.

Таблиця 2.4. Перспективно-поурочний план викладу теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей»

№ п/п

Тема уроку

Час

Тип уроку

Мета уроку

Базові знання

Методи навчання

1

Основні виробничі фонди підприємства

90

Комбінований

Проконтролювати базові знання, необхідні для вивчення теми. Сформувати уміння давати визначення поняттю «основні виробничі фонди», характеризувати класифікацію основних фондів за ознаками, характеризувати показники ефективності та показники руху основних фондів.

Визначення понять «техніко-економічний аналіз», методи техніко-економічного аналізу», «фонди підприємства»

Письмове опитування на етапі контролю базових знань, лекція, демонстрація роздаткового матеріалу (класифікація основних фондів), фронтальна бесіда на етапі закріплення.

2

Показники ефективності використання та руху основних фондів

90

Урок формування інтелектуальних і практичних умінь

Сформувати уміння розраховувати основні показники ефективності використання та руху основних виробничих фондів, проводити аналіз на основі розрахункових показників.

Визначення понять «вартість», види вартості, «знос», «фізичний та моральний знос»

Індивідуальна бесіда, рішення задач, демонстрація роздаткового матеріалу «Розрахунки показників руху та ефективності використання основних виробничих фондів».

3

Виробнича потужність та показники динаміки виробничої потужності

90

Комбінований

Проконтролювати базові знання по темі заняття. Сформувати уміння давати визначення поняттю «виробнича потужність», здійснювати розрахунки з показників динаміки виробничої потужності та проводити аналіз.

Визначення понять «темп росту», «темп приросту», метод абсолютних і відносних різниць

Пояснення з елементами евристичної бесіди, демонстрація роздаткового матеріалу «Розрахунки показників динаміки виробничої потужності». Усне опитування на етапі контролю базових знань. Рішення задач на етапі закріплення.

4

Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей

45

Урок контролю

Проконтролювати всі знання, уміння, одержані при вивченні даної теми.

Знання, одержані на попередніх уроках

Письмова контрольна робота.

Страницы: 1 2 3 4Використання основних теорем диференціального числення при доведенні нерівностей
Теорема Ролля Теорема 1 (Ролля). Нехай функція задовільняє наступним умовам: 1) функція неперервна на проміжку 2) функція диференційована на інтервалі 3) тоді існує точка . Доведення Нехай ,. По теор ...

Сутність та структура музичного сприймання молодших школярів
Необхідною умовою повноцінного становлення основ музичної культури молодших школярів є розвиток їх здатності до сприймання музики. Саме активна взаємодія з музикою уможливлює найефективніший розвиток ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net