Особливості формування девіантної поведінки у дітей та підлітків у школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Важковиховуваність особистості та її причини » Особливості формування девіантної поведінки у дітей та підлітків у школі

Сторінка 5

Здійснене дослідження наукової проблеми дає можливість зробити наступні висновки:

1. Девіантність (лат. deviatio) - це відхилення від правильної лінії руху, відхилення від норми. Термін "девіація" вживається у фізиці, біології, радіотехніці, психології та інших галузях пізнання. Соціальна девіація, як науковий предмет соціальної філософії, є соціальним явищем, властивим для суспільних відносин, пов'язаним з відхиленнями поведінки людей від загальноприйнятих соціальних норм і властивим не лише окремим індивідам, але й соціальним групам, певним віковим категоріям, соціальним прошаркам суспільства. Соціальна девіантність молоді - це свідомо вибіркове порушення молоддю загальноприйнятих у нашому суспільстві соціальних норм співжиття.

Соціальна девіантність має відносний характер: будучи відхиленням від соціальних норм в одному суспільстві, у другому суспільстві або ж у тому самому, лише в різні історичні періоди, така відхиленість може вважатися нормою.

2. Проблема соціальної девіантності молоді останнім часом набула особливої значущості у зв'язку з соціальною дезорганізацією суспільства, яка характеризується відхиленням його від нормального, передбаченого законодавчими актами, розвитку. Така дезорганізація викликає порушення взаємозв'язків індивіда з суспільством, роз-інтегрованість соціальних груп, зростання безробіття та злочинності в усьому суспільстві і особливо серед молоді, що можна класифікувати як соціальну патологію.

3. Проблема виявлення передумов девіантності поведінки людини була об'єктом наукових дискусій серед багатьох філософських напрямків і течій, в процесі яких сформувалися різні концепції. Найбільш поширеними у минулому були біологічна, представники якої надавали перевагу у виникненні девіантності природженим чинникам, та соціальна, представники якої надавали перевагу соціальним чинникам. В процесі розвитку науки було виявлено, що крім біосоціальних передумов важливу роль у девіантності поведінки відіграє психологічний чинник. Дані чинники перебувають у тісних взаємозв'язках і взаємозумовленостях і у своїй єдності становлять передумови того чи іншого типу девіантної поведінки в залежності від того, який чинник у той чи інший період життя людини відіграє провідну роль. Крім того, суперечливість між зростаючими потребами сучасної молоді і відсутністю у сучасному суспільстві можливостей для їх задоволення, виникаючі у зв'язку з цим розчарування, апатія, втрата інтересу до духовного самоудосконалення також являють собою важливі передумови девіантності поведінки молоді.

4. Молодіжне соціальне середовище є тією сферою, де найбільш повно проявляється девіантність поведінки молоді. Оскільки молодь являє собою соціально-демографічну верству суспільства, яка характеризується своєрідними біо-соціо-психологічними особливостями і є частиною соціальної структури суспільства, то молодіжне середовище слід розглядати як складовий компонент загального соціального середовища суспільства. Молодіжне середовище функціонує і розвивається за загальними закономірностями суспільного розвитку, однак, будучи відносно самостійним, воно має певні особливості, зумовлені віковими характеристиками соціалізації особистості молодої людини.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7Використання народного мистецтва в естетичному вихованні
Розбудова системи освіти в Україні передбачає відтворення творчого потенціалу народу, підвищення соціальної ролі особистості. З огляду на це перед школою постало завдання забезпечити якість освіти уч ...

Ідеї національного виховання С. Русової
Демократизація суспільного життя України потребує відповідної переорієнтації системи дошкільної освіти. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, Закон України “Про дошкільну освіт ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net