Особливості та класифікація методів інтерактивного навчання

Сторінка 3

-перетворення зовнішніх дій у внутрішні (Д. Ельконін);

-розвиток мислення (А. Сікорський);

-привчання до праці (В. Моргун) та ін.

У дослідженнях сучасних педагогів відображені педагогічні функції ігор:

-дидактичні (Б. Нікітін);

-мотиваційні (А. Арутюнов, П. Чебатарьов);

-контролюючі (В. Матирко).

Педагогічні та психологічні функції можуть здійснюватись паралельно.

Гра, як форма навчальної діяльності має багато конкретних проявів. Цілеспрямоване використання різних ігор як вправ, можливе за умови їх систематичного опису. Між тим, класифікації ігор нині настільки різні, що можна говорити про їх невпорядкованість.

Отже, застосування дидактичних ігор підвищує рівень пізнавальної діяльності у єдності її компонентів:

пізнавальної активності у єдності її компонентів;

пізнавальної самостійності, ініціативності;

повноти і мобільності знань.

Перед наукою стоїть завдання створення ефективних дидактичних систем, які базуються на застосуванні таких типів, технологій, форм і методів навчання, які забезпечували б інтенсивне оволодіння системою знань, формування умінь і навичок, і на цій основі суттєво підвищували рівень самостійної творчої діяльності учнів, утворили умови для більш повного і ефективного використання інтелекту кожного. Аналіз педагогічної практики переконує у недостатній ефективності традиційного типу навчання щодо вирішення названих завдань через традиційний метод організації викладання.

Суперечності між вимогами, що постають перед спеціалістами в сучасних умовах, та рівнем їхньої готовності до професійної діяльності вимагають утвердження якісно нових суб’єкт – суб’єктних відносин у навчанні. Наполегливо працюють у напрямі педагоги-новатори Ш. Амоношвіллі, М. Гузик, В. Краковський, С. Лисенкова, В. Шаталов та інші .

Одним із засобів вирішення цієї проблеми є на наш погляд, зміна технології навчання шляхом включення у навчальний процес дидактичних ігор. Дослідження, пов’язані з розробкою і впровадженням нових технологій навчання, в основу яких покладено застосування ігор, свідчать про наявність у них значних можливостей щодо підвищення ефективності підготовки спеціалістів (М. Ранник, Н. Кузнєцова, Б. Болотинська, А. Капська, Д. Малахов, О. Соловей). У розробку даної проблеми вагомий внесок зробили відомі педагоги А. Макаренко та В. Сухомлинський.

В останні роки практика застосування ігрових завдань визначила методичну думку, що зараз настав час узагальнення практичного досвіду, об’єктивної оцінки діяльності застосування їх питомої ваги та місця у системі навчання. Дидактична гра дозволяє яскраво реалізувати всі провідні функції навчання: освітню, виховну та розвиваючу. Вони діють в органічній єдності.

Гра стимулює пізнавальний інтерес. Педагогічне стимулювання і мотивація навчальної діяльності учнів включають в себе формування пізнавального інтересу, що являє собою вибіркову спрямованість особистості, яка обернена в сферу пізнання, предметного оволодіння знаннями. Це інтерес до глибокого, усвідомленого пізнання. Оскільки пізнавальний інтерес багатогранний, він може:

виступати як зовнішній стимул процесу засвоєння, як засіб активізації цього процесу;

як мотив пізнання, стикаючись та взаємодіючи при цьому з іншими мотивами.

Якщо інтерес допредмету не сформований, засвоєння буде проходити нижче природних сил учня. Необхідно постійно стимулювати пізнавальні інтереси. Основні напрями цього: за допомогою змісту матеріалу, що вивчається, та шляхом організації пізнавальної діяльності (введення ігор у навчально – виховний процес).

Використання ігор допомагає сформувати пізнавальну самостійність – якість особистості, що проявляється у готовності власними силами здійснити цілеспрямовану пізнавальну діяльність. Вона і мета навчання та умова дозволяють більш повно використовувати можливості учнів. Пізнавальна самостійність формується у різних навчальних ситуаціях;сприйнятті готового матеріалу, спрямованій пізнавальній активності дослідницькій пізнавальній діяльності.

Ігри створюють певний емоційний фон в учнівському колективі, алей потребують певного емоційного настрою.

Одним із принципів навчання є позитивне емоційне навчання. Емоційна сторона процесу навчання ще недостатньо розроблена у методичній літературі, не завжди використовуються можливості, які пропонує педагогам сучасна дидактика. Серед методів, що дозволяють активізувати пізнавальну діяльність учнів і підвищити емоційний рівень засвоєння знань, знайшли широке використання різні дидактичні ігри. На можливість застосування у процесі навчання вправ і завдань, що потребують оригінального мислення, а також елементів пізнавальних ігор для підвищення емоційної активності учнів вказували Ю. Бабанський, М. Голобородько та інші.

Страницы: 1 2 3 4Специфіка процесу навчання
Визначення суті процесу навчання припускає виявлення його логіки. Для визначення логіки процесу навчання важливо визначити зміст понять "Логіка учбового предмету" і "логіка учбового пр ...

Витоки соціального виховання
Еволюційно склалося, що людина-розумна може вижити тільки в суспільстві. А для того, щоб це суспільство не розвалилося, були потрібні певні правила співжиття між особинами даного виду. Та якщо в твар ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net