Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Педагогіка: історія і сьогодення » Використання методів інтерактивного навчання біології в навчальному процесі » Характеристика ігор та їх роль на заняттях біології при використані наукових колекцій

Сторінка 3

Гра, як особливий вид спільної діяльності включає в себе наступні характеристики ефективної організації навчання: активність, динамічність, емоційність, колективність, проблемність, самостійність, системність, моделювання, рольова взаємодія, результативність, різноманітність видів оберненого зв'язку, змагання.

Дидактична гра має суттєву ознаку — наявність чітко поставленої мети навчання й відповідного їй педагогічного результату. Виокремлено такі компоненти ігрової технології: мотиваційний, орієнтаційно-цільовий, змістово-операційний, ціннісно-вольовий, оцінковий. Ці компоненти тісно взаємопов'язані й у сукупності визначають технологічну структуру гри, до якої входять такі елементи: настанова на гру, завдання, правила гри, ігрові ситуації, ігровий стан, сюжетно-ігрові дії, результат гри.

Настанова на гру сприяє формуванню позитивної мотивації учнів, активізує їхнє мислення, уяву, її форма має бути захоплюючою, наприклад: «Уявіть, що ви потрапили в тропічний ліс .». Ігрова ситуація може розгортатися в уявному просторі. Завдання гриповинні бути ігрові та навчальні, а для їх поєднання розробляються правила гри, які реалізуються у вигляді ігрових дій.Під час гри в учнів виникає ігровий стан,який супроводжується певними емоційними переживаннями, активізацією уяви, містить елементи змагання. Результат гридля вчителя полягає в показниках рівня знань, вмінь та навичок, норм поведінки, а для учнів — у досягненні певних цілей.

Дидактична гра сприяє формуванню партнерських взаємовідносин між учителем і учнями, що сприяє демократизації й гуманізації навчального процесу. Систематичне використання елементів гри зумовлює позитивні емоції учнів на уроках. А емоції, в свою чергу, впливають на краще засвоєння навчального матеріалу, на розвиток особистості в цілому.

Є чимало класифікацій дидактичних ігор. За особливостями прояву у них рольової діяльності та правил гри розрізняють ігри з правилами й творчі.

Настільні ігри мають чіткі правила й ставлять перед учнями конкретні завдання. Ці ігри використовуються для організації індивідуальної, групової та фронтальної роботи. До них належать кросворди, ребуси, чайнворди, лото, доміно тощо. Цей вид дидактичних ігор використовується в основному як метод навчання на уроках різних типів.

Іграм-змаганням належить особливе місце в навчальному процесі з біології оскільки при їх проведені використовуються наукові колекції та гербарії: різні їхні види можуть використовуватись як окремі форми навчання. У груповій грі майже завжди є елемент змагання, а значить, у присутності учнів на уроці має посилитися увага, сила волі, наполегливість. Важливим моментом цих ігор є колективне та індивідуальне змагання. До таких ігор належать різноманітні турніри, вікторини, інтелектуальні ігри (КВК, «Що? Де? Коли?», «Щасливий випадок», «Поле чудес», «Перший мільйон», «Найрозумніший» тощо). Вони можуть успішно застосовуватися для узагальнення й систематизації, контролю та корекції знань учнів.

Ділові ігри — це особливий спосіб побудови моделей, що передбачає одночасну багатосторонню взаємодію гравців, які змагаються і співпрацюють. За даними. Ю.В. Геронімус, воєнні ігри були першими іграми, спеціально призначеними для навчання через імітацію реально здійснюваних операцій. Саме в результаті тих варіантів дій сторін, що програвалися в ході цих ігор (маневрів), обиралося найкраще рішення, яке потім реалізовувалося на практиці.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Аналіз психолого – педагогічної літератури з проблеми дослідження
У дослідженнях сучасних зарубіжних та вітчизняних учених проблема поведінки особистості розглядається переважно у таких аспектах: теоретико-методологічні засади виховання культури поведінки (С. Анісі ...

Досвід використання модульно-розвивального навчання
Важливою закономірністю інноваційних освітніх систем є унікальність їх програмово-методичного забезпечення: чим більше модернізується діяльність навчально-виховного закладу, тим кардинальніші зміни в ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net