Форми, методи та засоби навчання

Сторінка 5

вправи (за зразком, варіативні, пробні, тренувальні та ін.);

практичні роботи, спрямовані на застосування теоретичних знань на практиці.

Класифікація на основі зовнішніх форм прояву методів навчання.

Основою традиційної класифікації є джерела знань, характер чуттєвого сприймання інформації (слух, зір, к). На цій підставі виокремлюють методи:

словесні (розповідь, пояснення, лекція, бесіда, інструктаж, робота з книгою, навчальна дискусія, диспут);

наочні (спостереження, демонстрування, ілюстрування);

практичні (вправа, лабораторна робота, практична робота, дидактична гра).

Фіцула М.М. ці ж методи класифікує як методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

Словесні методи навчання. До цієї групи належать методи, які реалізуються переважно через усну комунікацію. Основним їх елементом є слово, мовлення вчителя.

Розповідь — монологічний виклад навчального матеріалу, який використовують для послідовного та емоційного повідомлення знань.

Здебільшого у формі розповіді викладають описовий навчальний матеріал (про природні умови, факти, (а тощо).

Пояснення — словесний метод навчання, основне завдання якого полягає в розкритті причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей у розвитку природи, людського суспільства і людського мислення.

До словесних методів навчання, які використовують у старшій школі та вищих навчальних закладах, належить лекція.

Навчальна лекція — словесний метод навчання, що передбачає усний виклад навчального матеріалу, який характеризується великим обсягом, складністю логічних побудов, сконцентрованістю розумових образів, доведень і узагальнень.

Бесіда — словесний питально-відповідний метод навчання, завдання якого — спонукати учнів до актуалізації відомих і засвоєння нових знань шляхом самостійних роздумів, висновків і узагальнень.

Робота з книгою — багатофункціональний метод словесної групи, що полягає в опрацюванні літератури різних видів і спрямований на формування нових знань, їх закріплення, вироблення вмінь і навичок та реалізацію контрольно-корекційної функції в умовах урочного та позаурочного навчання. Застосовується на всіх видах уроків і є одним з основних методів роботи учнів на уроці.

Навчальна дискусія (лат. discussio — розгляд, дослідження) — словесний метод навчання, суть якого полягає в обміні поглядами до конкретної проблеми з метою набуття нових знань, зміцнення власної думки, формування вміння її обстоювати.

Диспут (лат. disputo — міркую, сперечаюся) — словесний метод навчання, суть якого полягає в цілеспрямованому зіставленні різних поглядів на наукову чи суспільну проблематику з метою формування в учнів оцінних суджень, зміцнення світоглядних позицій.

Інструктаж (лат. instructio — настанова) — словесний метод навчання, який передбачає ознайомлення зі способами виконання завдань, інструментами, матеріалами, технікою безпеки, показ трудових операцій та організацію робочого місця.

Останні 3 методи Фіцула М.М. відносить до методів стимулювання навчальної діяльності, а саме до підгрупи методів формування пізнавального інтересу.

Наочні методи навчання. Це способи наочно-почуттєвого ознайомлення учнів із різними предметами, явищами, процесами, що є об'єктами навчання. Наочні методи застосовують у тісному взаємозв'язку зі словесними, адже вони передбачають використання ілюстрацій і демонстрацій на підтвердження словесних тлумачень; їх специфічною особливістю є розвиток спостережливості учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Поняття про диференційоване навчання
Необхідність диференціації виникає від наявних у людей розходжень. В умовах класно-визначеної системи без введення диференціації процес навчання організується однаково для всіх учнів і виявляється по ...

Поняття рейтингу
Сьогодні в теорії і практиці навчання все більше розповсюдження набуває рейтингово-модульний контроль. Очевидно, що зміст навчальної дисципліни і відповідної науки не тотожні. Для навчання обираються ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net