Сучасний етап розвитку дидактичного забезпечення уроків біології в 11 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі » Сучасний етап розвитку дидактичного забезпечення уроків біології в 11 класі

Сторінка 1

Робоча програма складена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Національної доктрини розвитку освіти 21 століття. Розроблена Міністерством освіти і науки України, Київ «Ірпінь», 2004 рік видавництва .

Біологія як навчальний предмет – невід'ємна складова частина природничої освіти на всіх ступенях навчання. Як один з важливих компонентів освітньої галузі «Природознавство» біологія вносить значний вклад у досягнення цілей загальної освіти, забезпечуючи освоєння учнями основ навчальних дисциплін, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, формування наукового світогляду та ціннісних орієнтацій.

На вивчення біології відводитися 132 години, у тому числі 52 години в 10 класі і 70 годин в 11 класі. Згідно з чинним базисного навчального плану, робоча програма передбачає навчання біології в обсязі 2:00 на тиждень.

У робочій програмі знайшли відображення цілі та завдання вивчення біології на ступені середньої (повної) загальної освіти, викладені в пояснювальній записці до програмі з біології:

Освоєння системи біологічних знань:

основних біологічних теорій, ідей і принципів, що лежать в основі сучасної наукової картини світу; про будову, різноманітті та особливості біосистем (клітина, організм, популяція, вид, біогеоценоз, біосфера); про видатних біологічних відкриттях і сучасних дослідженнях в біологічній науці; ознайомлення з методами пізнання природи: дослідницькими методами біологічних наук (цитології, генетики, селекції, біотехнології, екології); методами самостійного проведення біологічних досліджень (спостереження, вимірювання, експеримент, моделювання) і грамотного оформлення отриманих результатів; взаємозв'язком розвитку методів і теоретичних узагальнень в біологічній науці;

оволодіння вміннями: самостійно знаходити, аналізувати та використовувати біологічну інформацію; користуватися біологічної термінологією і символікою; встановлювати зв'язок між розвитком біології та соціально-економічними та екологічними проблемами людства; оцінювати наслідки своєї діяльності по відношенню до навколишнього середовища, власного здоров'я; обґрунтовувати і дотримуватися заходів профілактики захворювань та ВІЛ-інфекції, правила поведінки в природі та забезпечення безпеки власної життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру; характеризувати сучасні наукові відкриття в галузі біології; розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей в процесі: знайомства з визначними відкриттями і сучасними дослідженнями в біологічній науці, які розв'язуються нею проблемами, методологією біологічного дослідження; проведення експериментальних досліджень, рішення біологічних завдань, моделювання біологічних об'єктів і процесів;

виховання: переконаності в пізнаваності живої природи, складності і самоцінності життя як основи загальнолюдських моральних цінностей і раціонального природокористування; придбання компетентності в раціональному природокористуванні (дотримання правил поведінки в природі, збереження рівноваги в екосистемах, охорони видів, екосистем, біосфери) і збереженні власного здоров'я (дотримання заходів профілактики захворювань, забезпечення безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру) на основі використання біологічних знань і умінь в повсякденному житті .

Курс біології на ступені середньої (повної) загальної освіти спрямовано на формування в учнів цілісної системи знань про живу природу, її системної організації та еволюції, тому програма включає відомості про загальні біологічних закономірностях, що проявляються на різних рівнях організації живої природи. Основу відбору змісту на профільному рівні становить знаніецентріческій підхід, відповідно до якого учні повинні освоїти знання та вміння, що становлять достатню базу для продовження освіти у ВНЗ, що забезпечують культуру поведінки в природі, проведення та оформлення біологічних досліджень, значимих для майбутнього біолога. Основу структурування змісту курсу біології в старшій школі складають провідні системо утворюючі ідеї – відмінні риси живої природи, її рівнева організація та еволюція, відповідно до яких виділені змістові лінії курсу: Біологія як наука. Методи наукового пізнання; Клітина; Організм; Вид; Екосистеми.

Страницы: 1 2Бесіда як метод навчання молодших школярів
Існує багато типів нестандартних уроків, форм і методів навчання. А через те, що найбільш розповсюдженими є словесні методи навчання і, зокрема, бесіда, найважливішим і є уміння вчителя вести невимуш ...

Особливості використання ігрової форми на уроках математики
Учитель відбувся тоді, коли він хоче йти на роботу і, незважаючи на альтернативу, не змінює професію, коли він бачить у дітях, яких навчає і виховує, результат. Кожен учитель має нести відповідальніс ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net