Сучасний етап розвитку дидактичного забезпечення уроків біології в 11 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі » Сучасний етап розвитку дидактичного забезпечення уроків біології в 11 класі

Сторінка 2

Принципи відбору основного і додаткового змісту в робочу програму пов'язані з наступністю цілей освіти на різних ступенях і рівнях навчання, логікою внутрішньо предметних зв'язків, а також віковими особливостями розвитку учнів. При розробці програми враховувалися міжпредметні зв'язки. Для курсу біології особливо важливі міжпредметні зв'язки з курсами фізики, хімії та географії, оскільки в основі багатьох біологічних процесів і явищ лежать фізико-хімічні процеси та явища, а більшість загальнобіологічних теоретичних понять міжпредметних по своїй суті. У старшій школі простежуються як вертикальні (між ступенями освіти), так і горизонтальні (на одному щаблі навчання) міжпредметні зв'язки курсу біології з іншими курсами - фізики, хімії, географії .

Вимоги на профільному рівні спрямовано на реалізацію діяльнісного, практико-орієнтованого й особистісно-орієнтованого підходів: оволодіння змістом, значущим для продовження освіти в сфері біологічних наук, освоєння учнями інтелектуальної та практичної діяльності; оволодіння біологічними методами досліджень. Для реалізації зазначених підходів, включені в робочу програму вимоги до рівня підготовки сформульовані в діяльнісної формі. Пріоритетами для навчального предмета «Біологія» на ступені середньої (повної) загальної освіти на профільному рівні є вміння, засновані на більш складних видах діяльності, у тому числі творчої: пояснювати, встановлювати взаємозв'язки, вирішувати завдання, складати схеми, описувати, виявляти, досліджувати, порівнювати, аналізувати і оцінювати, здійснювати самостійний пошук біологічної інформації. Використання набутих знань і умінь в практичній діяльності та повсякденному житті увазі вимоги, що виходять за рамки навчального процесу і націлені на вирішення різноманітних життєвих задач.

Зміст курсу в 10-11 кл. включає провідні теоретичні узагальнення біологічної науки: клітинну, хромосомну, еволюційну теорії, біологічні закони - Г.Менделя, Т. Моргана тощо. Розпочинається курс розділом "Молекулярний рівень життя", який передбачає вивчення хімічного складу організмів і особливостей біохімічних реакцій. Наступні розділи програми передбачають опанування учнями закономірностей функціонування живих систем на клітинному, тканинному, організменному рівнях. Знання про принципи функціонування клітини становить основу розуміння законів спадковості й закономірностей мінливості. Ознайомлення з цитологією й генетикою готує учнів до вивчення індивідуального розвитку організмів. Екологічні закономірності вивчаються в розділах „ Популяційний рівень", „Біосферний рівень". Завершується курс розділом „ Історичний розвиток органічного світу", що включає знайомство з основами еволюційних гіпотез та формуванням великих таксонів органічного світу в процесі історичного розвитку.

Формуванню навичок самостійної роботи, вмінь пошуку необхідної інформації у додаткових літературних джерелах слугують семінарські заняття, які є доцільною формою роботи у старшій школі.

Дидактика, як наука пройшла тривалий період становлення та розвитку. Кожен її етап віддзеркалював погляди суспільства на виховання і навчання дітей в кожні країні. І на сьогодні багато вчених займаються питаннями навчання та виховання. Це зумовило появу безлічі різноманітних форм, методів та засобів навчання та їх різноманітні класифікації, що до цих пір формуються та доповнюються новими розробками сучасної науки.

Удосконалення вищої освіти, зокрема, педагогічної, потребує не тільки поліпшення якості навчальних планів і програм, а й підвищення навчально-виховного процесу школи. На сучасному етапі прослідковується тенденція відставання теорії від практики. Теорія не встигає слідкувати за інноваційними розробками та модернізаціями, що відбуваються в роботі загальноосвітньої школи та в системі вищої освіти. Суттєвою допомогою в цьому напрямку може стати вивчення та творче використання педагогічно цінних ідей і досвіду минулого. Досвід попередніх поколінь, а також розробка теоретичних та практичних здобутків нині стають джерелом розвитку й удосконалення взаємодії вищого навчального педагогічного закладу зі школою.

Страницы: 1 2 Теоретично – методологічні засади дидактичного забезпечення уроків біології
Пізнання й осмислення закономірностей освіти, навчання й виховання підростаючого покоління у процесі навчальної діяльності з часом завершилося виокремленням дидактики як галузі педагогіки, що дослідж ...

Вища освіта Іспанії
Система вищої освіти Іспанії відзначається винятковою однорідністю, адже аж 98% студентів навчаються в університетах, поза якими готують лише фахівців з туризму, ремесел та деяких інших видів занять. ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net