Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Педагогіка: історія і сьогодення » Особливості дидактичного забезпечення уроку біології в 11 класі » Критерії, методи та прийоми використанні для застосування дидактичного матеріалу на уроках біології в 11 класі

Сторінка 3

Самостійно відтворює інформацію та застосовує її у типовій ситуації, але при цьому виявляє невпевненість у своїх діях. На основі фактів робить висновки, намагається зробити звіт про виконані дії.

Самостійно відтворює інформацію та застосовує її у типовій ситуації, на основі фактів робить висновки, складає план прочитаного, виділяє головне в ньому, дає звіт про виконані дії.

Перетворювальний (достатній) рівень (7, 8, 9 балів)

Самостійно відтворює знання з елементами перетворення. Застосовує їх у видозміненій, але близькій до типової ситуації, однак потребує допомоги учителя. Уміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, здійснює перенесення дій.

Самостійно відтворює знання з елементами їх перетворення. Застосовує їх у видозміненій, але близькій до типової ситуації, однак виявляє при цьому деяку невпевненість. Розуміє структуру цих знань, зв'язки між їхніми елементами. Відтворює процес здобування знань, але без допомоги ззовні не справляється.

Здійснює самостійне реконструктивне відтворення, тобто самостійно відтворює знання з елементами їхнього перетворення. Застосовує їх у видозміненій, але близькій до типової ситуації. Уміє аналізувати і пояснювати не тільки результат, а й процес одержання цього результату. Розуміє структуру процесу здобування знань, його організацію, послідовність етапів, зв'язки між ними. Знання характеризуються системністю.

Творчий (високий) рівень (10,11,12 балів)

Відтворює матеріал з елементами перетворення, кодування. Планує і здійснює пізнавальний пошук, бачить проблемну ситуацію, на її основі виділяє проблему, розробляє гіпотезу, але потребує допомоги вчителя. Може переформулювати вихідний матеріал. Розробляє свої власні способи дії.

Намагається отримати об'єктивно нові знання, але при цьому потребує певної допомоги. Планує і здійснює пізнавальний пошук, бачить проблемну ситуацію, на її основі виділяє проблему, розробляє гіпотези. Дає власну оцінку. Розробляє свій власний шлях (спосіб, метод) розв'язання проблеми, ситуації. Може спланувати свою діяльність, бачить проблему.

Виявляє повну самостійність в отриманні об'єктивно нових знань: самостійно планує і здійснює пізнавальний пошук на основі проблемної ситуації, виділяє проблему, конструює гіпотези і перевіряє їх. Прогнозує і передбачає подальший хід явища, описує можливі наслідки, результати, що випливають з наявних даних. Оцінює свої власні дії, пояснення з використанням високого ступеня узагальнення проблемної ситуації, бачить проблему і може сформулювати гіпотезу.

Як вже зазначалося вище, педагогічне дослідження з теми курсової роботи, проводилось у спеціалізованому загальноосвітньому закладі №2 м. Каховки Херсонської області. Тема курсової роботи також визначила формування гіпотези для проведення експерименту та які класи будуть задіяні. Гіпотеза полягає в тому, що дидактична насиченість засобами навчання надає більшу результативність в засвоєнні знань учнями при врахуванні вікових особливостей учнів кожної ланки освіти. В нашому випадку мова йде про учнів одинадцятих класів. На час проведення дослідження, згідно діючої програми, учні завершили вивчення теми «Популяція. Екосистема» та приступили до вивчення нового матеріалу з теми «Біосфера». Саме на основі цієї теми і було проведене дослідження. Його втілення відбулося на основі проведення двох уроків. Перший з теми «Біосфера. Межі життя», другий – «Колообіг речовин в природі». Експериментальна перевірка також включала підготовчій етап, попередню та контрольну перевірку знань учнів, отримання та обробку результатів та ін.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Система практичних методів
Розглядаючи матеріал цього вступних до великого груп методів виробничого навчання роздягнула, необхідно про мітити, що усе раніше вивчені методи навчання — словесні і наочно-обслуговують в основному ...

Аналіз стану проблеми екологічної освіти та виховання в Україні і за кордоном
Вивчення літературних джерел виявило, що на роль та місце природи в процесі виховання підростаючих поколінь вказували такі педагоги минулого, як Я.А. Коменський, Ж.Ж. Руссо, Г. Песталоцці, Ф. Гумболь ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net