Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Педагогічні інновації в сучасній школі » Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у школі

Сторінка 3

– оцінювально-регулювального компонента, що виявляється у дієвих навичках самооцінювання, самореморегуляції, гнучкості, стратегічного планування,

– дослідницькій особистіній позиції тощо.

Таким чином, кваліфікаційно-особистісна готовність педагога складається з трьох структур: професійної готовності, психолого-педагогічних якостей та соціально-перцептивних навичок конкурентної боротьби.

Можна зробити висновок, що зовнішньо-професійна і внутрішньо-особистісна готовність, набуваючи цілісності в процесі педагогічних інновацій піддготовки спеціаліста, інтегруються в систему педагогічних інноваційзнавальних особистіших, поведінкових якостей – основи компетентності, спроможності конкурувати можуть бути визначені через ступедагогічних інноваційнь сформованості та здатності вийти переможцем у конкурентній боротьбі конкурентоспроможних фахівців.

Формування конкурентоздатності особистості гальмується наявністю дихотомічної суперечності між особистісним та соціальним в освіті, їх нерівномірний розвиток призвів до відчутних негативних наслідків, що спостерігалися протягом останніх років та переосмислюються зараз.

Носіями педагогічних інноваційвиступають творчі особистості, які здатні до:

–– рефлексії, що характеризує здібності педагога до самопедагогічних інноваційзнання, самовизначення й осмислення ним свого духовного світу, власних дій і станів, ролі та місця у професійній діяльності;

–– саморозвитку як творчого ставлення індивіду до самого себе, створення, ним самого себе у процесі активного впливу на зовнішній і внутрішній світ з метою її перетворення;

–– самоактуалізації як фактору безперервного прагнення людини до якомога повнішого виявлення та розвитку своїх особистісних можливостей;

–– професійного самовдосконалення, яке здійснюється у двох взаємопов’язаних (разом з цим відносно самостійних процесах) формах: самовиховання – цілеспрямована діяльність людини щодо систематичного формування та розвитку в собі позитивних і усунення негативних якостей особистості, у відповідності до усвідомлених потреб відповідно соціальним вимогам у особистісній стратегії;

–– розвитку: самоосвіта – оновлення й удосконалення наявних у спеціаліста знань, умінь і навичок з метою досягнення бажаного рівня професійної компетентності.

Вчителю необхідно створити сприятливе позитивне мотиваційне середовище у загальноосвітньому навчальному закладі для впровадження інновацій.

Педагогічна готовність вчителя до впровадження інноваційних проектів – це потенціал професійної компетентності вчителя, який дозволяє за порівняно невеликий проміжок часу вирішити завдання інтенсивного формування і розвитку здібностей, які необхідні для реалізації професійного й особистісного самовизначення як необхідної умови продуктивного нарощування творчого потенціалу особистості учителя. Формування педагогічної компетентності, що впливає на творчий розвиток та професійний ріст вчителя – це ще один етап вирішення нагальних проблем у здійсненні інноваційних освітніх проектів, а це:

–– необхідний системний, планомірний педагогічних інноваційдхід до пропаганди інновацій та виявлення провідних тенденцій їх розвитку;

–– виявлення ефективних методів вивчення й експертизи результатів інновацій, розробки механізмів їх реалізації;

–– дослідження готовності до інноваційної діяльності;

–– науково-методичне забезпечення здійснення інноваційних освітніх проектів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Сім'я як суб'єкт і об'єкт соціально-педагогічного впливу
Потреба концепції сімейно-центрованого супроводу сім'ї з неповносправною дитиною виникає з поняття сім'ї, як системи, як цілості. Сім'я, як система живе за своїми правилами, властивими їй. Кожний чле ...

Історія організації навчання глухонімих дітей
На шляху організації навчання глухонімих дітей існувало багато перешкод. Частина суспільства взагалі сумнівалася в його доцільності. При-хильники такого підходу стверджували, що, по-перше, навчання г ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net