Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у школі

Педагогіка: історія і сьогодення » Педагогічні інновації в сучасній школі » Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у школі

Сторінка 7

–– виконання функціональних обов’язків працівниками освітнього закладу на найвищому рівні, дійсна реалізація прав учасників навчально-виховного процесу;

–– створення систем самоуправління на відповідних управлінських рівнях;

–– певної «легкості» проходження адаптаційного процесу школи до умов навколишнього середовища, що постійно змінюються.

Головною метою діяльності адміністрації школи має стати створення умов, за яких спостерігається зростання особистості вчителя, з’являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації, самореалізації. Якщо застосування особистісно зорієнтованого педагогічних інноваційдходу в площині « учитель – учень» вимагає створення таких умов учителем по відношенню до учня, то у випадку особистісно зорієнтованого управління це завдання вимагає від адміністрації школи організації такого внутрішкільного середовища, за якого можливе особистісне й професійне зростання кожного вчителя. Створення таких умов не означає лише фінансового стимулювання діяльності вчителя, оскільки грошова винагорода не породжує мотиву до найкращого виконання своєї роботи, а лише мотив до здобуття цієї винагороди. Те ж саме можна сказати й стосовно мотивації на базі можливості подальшого кар’єрного росту. Недостатнім виявляється і просте покращення матеріально-технічної бази школи: найкраща бібліотека, найзручніший методичний кабінет, найсучасніше обладнання самі по собі не розглядаються педколективом як рушійні мотиви подальшого професійного росту (хоча й визнаються сучасним педагогічним менеджментом як такі), це скоріше засоби, що полегшують процес такого росту. Наявність матеріально-технічної бази не означає автоматичної особистісної зацікавленості конкретного вчителя в її використанні. Така зацікавленість породжується дещо іншим, а саме – внутрішньою мотивацією вчителя до подальшого особистісного й професійного росту.

Виникає питання: чи можливо сформувати внутрішню мотивацію вчителя ззовні? Відповідь на це питання конкретизується в завданнях і принципах особистісно зорієнтованого управління.

Перше з них стосується дещо нового погляду на педагогічних інноваційдлеглого. Педагогічних інноваційдлеглий (учитель) має бути повноправним суб’єктом управлінського процесу, що відбувається в школі. Отже, учитель розглядається не як об’єкт владного впливу з боку адміністрації школи, а в якості суб’єкта влади, що бере активну участь в управлінні навчальним закладом. Таке бачення вчителя адміністрацією школи має подвійний характер.

Керівникові необхідно відмовитись від жорстких методівконтролю над діяльністю творчого вчителя, оскільки жорсткий контроль не передбачає розвитку об’єкту управління.

На думки педагогів з приводу перешкод у засвоєнні та розробці нововведень є:

–– недостатня інформованість щодо нововведення в освіті;

–– відсутність або недостатній розвиток дослідницьких умінь;

–– відсутність часу.

Допомога, яку б хотіли отримати педагоги, – це методичні посібники та консультування, майстер-класи, тренінги тощо.

Час вимагає проведення і управлінського педагогічного моніторингу – система постійного відслідкування освітнього процесу, що відбувається в школі, з метою виявлення та оцінювання його результатів, факторів, що впливають на ці результати, а також прийняття і реалізації регулюючих і корекційних управлінських рішень. Такий моніторинг має бути подвійним: він має відслідковувати стан і зміни в діяльності як педколективу, так і учнів. Основні критерії, що вимірюються в процесі особистісно зорієнтованого моніторингу (за С.І.Подмазіним).

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9Методичні аспекти роботи художньо-прикладного гуртка
Організація занять певним видом декоративно-ужиткового мистецтва ставить на меті як навчання, так і виховання дітей, індивідуальна діяльність розширює і поглиблює знання учнів, розвиває їх ініціативу ...

Методологічні вимоги до педагогічних інновацій
Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) Намагаються спедагогічних інноваційввіднести поняття нового у педагогіці з такими хар ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net