Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Педагогіка: історія і сьогодення » Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Сторінка 14

Професійно-діяльнісний критерій ефективності професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів оцінюється показниками професійної інформаційно-комп’ютерної комунікативної, творчої та аналітичної діяльності. До показників професійної інформаційно-комп’ютерної комунікативної діяльності віднесено вміння: „спілкуватися”, тобто працювати в інтерактивному режимі із системною оболонкою MS Windows та пакетами прикладних програм; працювати в інтерактивному режимі в локальній інформаційно-комп’ютерній мережі сучасного офісу; використовувати засоби електронної пошти, IP-телефонії і чат (від англ. – chat); вести діалог та користуватися інформаційно-пошуковими системами в середовищі мережі Інтернет. До показників оцінювання професійної інформаційно-комп’ютерної творчої діяльності віднесено вміння: творчо відбирати зміст ділових документів під час їх створення у інформаційно-навчальному середовищі; швидко та з фантазією оформляти ділові документи з використанням графічних можливостей комп’ютера; легко вирішувати економічні, статистичні та фінансові задачі в інформаційно-навчальному середовищі; творчо застосовувати мультимедійну інформацію для створення веб-сторінок, Інтернет-реклам, баз даних сучасного офісу, комп’ютерних презентацій, автоматизованих робочих місць менеджера тощо. До показників оцінювання професійної інформаційно-комп’ютерної аналітичної діяльності віднесено вміння: одержувати статистичні чи змістовні характеристики об’єкта дослідження з використанням інформаційних ресурсів мережі Інтернет; аналізувати, систематизувати й узагальнювати інформацію під час досліджень певної проблеми із застосуванням засобів інформаційних технологій; за допомогою засобів інформаційних технологій здійснювати експертну оцінку та діагностику об’єкта дослідження; легко виявляти протиріччя, досліджувати і порівнювати його переваги та недоліки.

У четвертому розділі – „Організаційно-методичні умови професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах” – подано зміст професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів; особливості використання методів навчання під час такої підготовки; розкрито особливості організації самостійної позааудиторної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх менеджерів-економістів у процесі їх професійної підготовки з інформаційних технологій; обґрунтовано структуру і зміст навчально-методичного комплексу дисциплін професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів; запропоновано систему модульно-рейтингового неперервного контролю й оцінювання результатів їх навчання.

На основі теоретичного аналізу визначено й обґрунтовано зміст професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів, який становить систему дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу, що пов’язані з вивченням багатогранності феномену інформаційних технологій, а також закономірностей та особливостей його прояву в різних сферах професійної діяльності менеджера-економіста. Саме тому під змістом професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у дисертації розуміється навчальна система суспільного досвіду, адекватна державному освітньому стандарту, навчальній програмі та сучасному рівню теоретичних знань, спеціальних умінь і практичних навичок з інформаційних технологій, засвоєння та набуття яких закладає базу для формування їхньої готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності, що відповідає потребам як суспільства, так і особистості фахівця зокрема. Цю систему створюють дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка”, „Комп’ютерні мережі та телекомунікації”, „Інформаційні системи в менеджменті”, „Автоматизоване робоче місце менеджера”, які використовуються у вищих навчальних закладах під час професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх фахівців напряму „Менеджмент”. У ході дослідження для професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів з дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу розроблено навчальні програми та визначено витрати навчального часу студента на їх вивчення – „Інформатика та комп’ютерна техніка” (216 годин), „Комп’ютерні мережі та телекомунікації” (108 годин), „Інформаційні системи в менеджменті” (108 годин), „Автоматизоване робоче місце менеджера” (54 години).

Доведено, що пріоритет у проектуванні змісту дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу належить індивідуальному, інтегративному, професійно-діяльнісному, наскрізному, модульному та інноваційному принципам.

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Вища освіта України
Структура вищої освіти України розбудована відповідно до структури освіти розвинених країн світу. Вища освіта є складовою системи освіти України, що регулюється Законами України „Про освіту” та „Про ...

Методичні аспекти роботи художньо-прикладного гуртка
Організація занять певним видом декоративно-ужиткового мистецтва ставить на меті як навчання, так і виховання дітей, індивідуальна діяльність розширює і поглиблює знання учнів, розвиває їх ініціативу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net