Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Педагогіка: історія і сьогодення » Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Сторінка 19

1. Теоретичний аналіз проблеми дослідження засвідчив, що у вищих навчальних закладах України професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів переважно розглядалася як така, що спрямована на одержання студентами загальних знань, умінь та навиків з інформаційних технологій без використання індивідуального підходу до розвитку їх особистості залежно від здібностей, можливостей і навчальних досягнень кожного та комплексного підходу до застосування традиційних та комп’ютерно орієнтованих методів, засобів та форм навчання. Не достатньо уваги приділялося формуванню у студентів ідеології неперервної освіти, впровадження інноваційних освітніх стандартів; випереджувальному, інноваційному, інтегративному та професійно-діяльнісному характеру змісту професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів, забезпеченню гарантованої їх доступності до якісної освіти та підвищенню ролі позааудиторної навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Аналіз сутності професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності менеджерів-економістів в умовах інформатизації сфери менеджменту, професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів у країнах Євросоюзу, США, Російській Федерації дозволив виявити спільні тенденції їх розвитку і позитивні та негативні фактори такої підготовки майбутніх менеджерів-економістів в Україні. Це вказало на створені передумови для актуалізації розробки теоретичних і методологічних основ професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів відповідно до процесів глобалізації в суспільстві й інтегративних освітянських процесів, що відбуваються у вищій школі в контексті виконання положень Болонської декларації, вимог динамічного ринку праці та швидкої інформатизації сфер освіти та менеджменту.

2. Теоретичний аналіз базових понять дослідження дозволив класифікувати їх на три групи: 1) поняття щодо загального контексту інформатизації суспільства; 2) поняття, що характеризують процеси інформатизації сфери менеджменту; 3) поняття, які розкривають особливості професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах.

У дослідженні професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах розглядається як обов’язкова складова бізнес-освіти, зміст якої становлять дисципліни інформаційно-комп’ютерного циклу, кожна з яких є органічною частиною системи формування у майбутніх менеджерів-економістів готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності у сфері менеджменту. Професійна інформаційно-комп’ютерна діяльність менеджерів-економістів розглядається як процес виконання менеджерами-економістами своїх основних професійних функцій в інформаційному середовищі з метою підвищення їх ефективності та результативності. Мотивація до неперервного учіння з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів розглядається як система мотиваційних чинників, які спонукають їх оволодіти комп’ютерно орієнтованими засобами пізнання, свідомо відноситися до неперервного учіння з інформаційних технологій, бути активними у навчально-пізнавальній діяльності в інформаційно-навчальному середовищі з метою формування готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності. Готовність майбутнього менеджера-економіста до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності розглядається як особистісно орієнтована, інтегративна та професійно-діяльнісна характеристика стану суб’єкта навчання, що відображає рівень його досвіду й ерудиції у сфері інформаційних технологій менеджменту, сформованості професійно-значущих якостей і мотиваційних чинників неперервного учіння з інформаційних технологій, одержаних загальних і професійних знань, умінь та навичок з інформаційних технологій.

3. Розроблена концепція професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах базується на таких положеннях: така підготовка будується на основі комплексного підходу до використання змісту, методів, засобів і форм навчання та індивідуального підходу, який забезпечує всебічний розвиток майбутніх менеджерів-економістів у сфері інформаційних технологій менеджменту та поетапне формування відповідно до можливостей, здібностей та навчальних досягнень кожного готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності; професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах розглядається як цілісна система, провідними принципами якої виступають особистісно орієнтований та діяльнісний підходи, органічне поєднання традиційних і комп’ютерно орієнтованих методів, комплексне використання паперових і електронних носіїв інформації, традиційних і комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, впровадження як традиційних, так і дистанційних форм організації навчального процесу; головним системотворним фактором такої підготовки є цілісність та взаємозалежність усіх складових професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів та комплексне використання традиційних та комп’ютерно орієнтованих засобів навчання за принципом взаємного доповнення; професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів має соціальне, особистісне, дидактико-когнітивне, культурологічне і професійне значення; важливою її складовою є система спеціальних принципів, які сформовані в групи, що відносяться до її цілей і змісту, відображають її інтегративність, розкривають особливості вдосконалення викладацької діяльності, характеризують самостійну позааудиторну навчально-пізнавальну діяльність майбутніх менеджерів-економістів.

Страницы: 14 15 16 17 18 19 20 21Розходження дослідницької і проектної діяльності
Головним результатом дослідницької діяльності є інтелектуальний продукт, що встановлює ту чи іншу істину в результаті процедури дослідження і представлений у стандартному виді. При цьому проектна орг ...

Характеристика поняття «Культура мовлення»
Культура мовлення (спілкування) — це дотримання усталених мовних норм усної і писемної літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net