Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Педагогіка: історія і сьогодення » Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Сторінка 21

8. Структура навчально-методичного комплексу для дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу включає „паперову”, комп’ютерно орієнтовану і матеріально-технічну складові. Комп’ютерно орієнтовані засоби за місцем розміщення інформації поділяються на ті, що знаходяться в комп’ютерних класах, на веб-сторінці викладача та в мережі Інтернет. Зроблено висновок та експериментально доведено, що комплексне застосування традиційних та комп’ютерно орієнтованих засобів навчання за принципом їх взаємного доповнення підвищує ефективність професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів.

9. Навчально-методичні матеріали для професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів містять: типову та робочі програми з дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”; навчальні посібники та практикуми з навчальних модулів дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу, автоматизовані тести для контролю знань майбутніх менеджерів-економістів з навчальних модулів, мультимедійні презентації лекційних занять, електронні версії посібників та практикумів з навчальних модулів дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу, електронний посібник з дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка” для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, що готують фахівців зі спеціальності „Менеджмент організацій”. Розроблені та теоретично обґрунтовані концепція та модель професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів, запропоновані теоретичні положення, висновки та рекомендації можуть бути використані органами державної влади й управління для обґрунтування програмно-цільових рішень у галузі неперервної освіти фахівців напряму „Менеджмент”, у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальностей „Маркетинг”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси”, „Менеджмент невиробничої сфери”, „Менеджмент туризму” тощо, а також покладені в основу створення спецкурсів за вибором для студентів, навчальних посібників, електронних навчально-методичних матеріалів, можуть застосовуватися в системі підвищення кваліфікації та післядипломній освіті. Подальшого дослідження потребують проблеми удосконалення навчальних планів професійних дисциплін та дисциплін за вибором з використання інформаційних освітніх технологій та вивчення інформаційних систем, створення електронних посібників та їх впровадження в навчальний процес, реалізації в інформаційно-комп’ютерному середовищі технологій е-навчання, вивчення проблеми Інтернет-залежності в сучасному суспільстві, створення нормативно-правового забезпечення впровадження у вищі навчальні заклади дистанційних форм навчання.

Визначено, що перспективними напрямами розвитку професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів є: поліпшення якості і доступності навчання та модернізація змісту такої підготовки в контексті соціально-економічного і матеріально-технічного розвитку суспільства, положень Болонської декларації, досягнень у сфері інформаційних технологій та інформаційних систем менеджменту; прикладне застосування інформаційних технологій у процесі вивченні економіки, статистики, фінансів та інших дисциплін професійного спрямування; забезпечення доступності майбутніх менеджерів-економістів до роботи з сучасними інформаційними системами менеджменту завдяки виконання спільних довгострокових навчальних програм між вищою школою і бізнес-підприємствами; створення центрів дистанційного навчання і єдиного освітнього інформаційного середовища, які можуть забезпечити неперервне навчання майбутніх менеджерів-економістів у сфері інформаційних технологій.

Проведене дослідження не вичерпує всіх завдань професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах. Подальшої розробки потребують проблеми гнучкого оновлення змісту і дослідження інтегративних процесів, пов’язаних з викладанням дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу, теоретико-методологічного обґрунтування впровадження методів активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх менеджерів-економістів та е-навчання в заочну форму їх освіти, практичного використання найактуальніших інформаційних технологій у вищих навчальних закладах, розробки та впровадження у навчальний процес інтерактивних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання.

Страницы: 16 17 18 19 20 21 Використання психологічних способів впливу в процесі навчання
Вступаючи в спілкування, люди впливають один на одного, що має глибинні психологічні механізми. Ці механізми використовуються для впливу однієї людини на іншу, на групу людей, на великі соціальні спі ...

Вивчення рівня дошкільної мовленнєвої підготовки дітей
Розвиток сучасної методики мовлення підготовки дітей до школи неможливий на сьогодні без поєднання з останніми науковими даними психолінгвістики, без опори на дослідження, присв’ячені аудіюванню, чит ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net