Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Педагогіка: історія і сьогодення » Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Сторінка 21

8. Структура навчально-методичного комплексу для дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу включає „паперову”, комп’ютерно орієнтовану і матеріально-технічну складові. Комп’ютерно орієнтовані засоби за місцем розміщення інформації поділяються на ті, що знаходяться в комп’ютерних класах, на веб-сторінці викладача та в мережі Інтернет. Зроблено висновок та експериментально доведено, що комплексне застосування традиційних та комп’ютерно орієнтованих засобів навчання за принципом їх взаємного доповнення підвищує ефективність професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів.

9. Навчально-методичні матеріали для професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів містять: типову та робочі програми з дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”; навчальні посібники та практикуми з навчальних модулів дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу, автоматизовані тести для контролю знань майбутніх менеджерів-економістів з навчальних модулів, мультимедійні презентації лекційних занять, електронні версії посібників та практикумів з навчальних модулів дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу, електронний посібник з дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка” для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, що готують фахівців зі спеціальності „Менеджмент організацій”. Розроблені та теоретично обґрунтовані концепція та модель професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів, запропоновані теоретичні положення, висновки та рекомендації можуть бути використані органами державної влади й управління для обґрунтування програмно-цільових рішень у галузі неперервної освіти фахівців напряму „Менеджмент”, у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальностей „Маркетинг”, „Економічна кібернетика”, „Фінанси”, „Менеджмент невиробничої сфери”, „Менеджмент туризму” тощо, а також покладені в основу створення спецкурсів за вибором для студентів, навчальних посібників, електронних навчально-методичних матеріалів, можуть застосовуватися в системі підвищення кваліфікації та післядипломній освіті. Подальшого дослідження потребують проблеми удосконалення навчальних планів професійних дисциплін та дисциплін за вибором з використання інформаційних освітніх технологій та вивчення інформаційних систем, створення електронних посібників та їх впровадження в навчальний процес, реалізації в інформаційно-комп’ютерному середовищі технологій е-навчання, вивчення проблеми Інтернет-залежності в сучасному суспільстві, створення нормативно-правового забезпечення впровадження у вищі навчальні заклади дистанційних форм навчання.

Визначено, що перспективними напрямами розвитку професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів є: поліпшення якості і доступності навчання та модернізація змісту такої підготовки в контексті соціально-економічного і матеріально-технічного розвитку суспільства, положень Болонської декларації, досягнень у сфері інформаційних технологій та інформаційних систем менеджменту; прикладне застосування інформаційних технологій у процесі вивченні економіки, статистики, фінансів та інших дисциплін професійного спрямування; забезпечення доступності майбутніх менеджерів-економістів до роботи з сучасними інформаційними системами менеджменту завдяки виконання спільних довгострокових навчальних програм між вищою школою і бізнес-підприємствами; створення центрів дистанційного навчання і єдиного освітнього інформаційного середовища, які можуть забезпечити неперервне навчання майбутніх менеджерів-економістів у сфері інформаційних технологій.

Проведене дослідження не вичерпує всіх завдань професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах. Подальшої розробки потребують проблеми гнучкого оновлення змісту і дослідження інтегративних процесів, пов’язаних з викладанням дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу, теоретико-методологічного обґрунтування впровадження методів активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх менеджерів-економістів та е-навчання в заочну форму їх освіти, практичного використання найактуальніших інформаційних технологій у вищих навчальних закладах, розробки та впровадження у навчальний процес інтерактивних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання.

Страницы: 16 17 18 19 20 21 Організація професійної підготовки майбутніх біотехнологів
Професійна підготовка майбутніх фахівців для різних галузей ґрунтується на нормативних документах України про освіту та вищу освіту, а саме на Конституції України, законах України Про освіту (1996), ...

Самостійне складання дітьми казок
Придумування дітьми казок за самостійно вибраною темою – найскладніший вид творчої розповіді. І тут успіхи в багато чому залежать від того, як зуміє вихователь зацікавити дітей, створити в них емоцій ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net