Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Педагогіка: історія і сьогодення » Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Сторінка 4

Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів у вищих навчальних закладах ґрунтується на моделі, яка включає мотиваційний, організаційно-методичний, когнітивний і процесійно-діяльнісний компоненти такої підготовки і спрямована на забезпечення формування у студентів готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності впродовж адаптивно-професійного, професійно-розвивального, професійно-продуктивного і професійно-дослідницького етапів їхнього навчання у вищому навчальному закладі. При цьому змінюється роль викладача, який стає координатором пізнавального процесу, консультантом, керівником навчальних проектів тощо. Стає іншою і роль студента, який, будучи суб’єктом учіння, набуває активної позиції в педагогічній взаємодії з викладачем в інформаційно-комп’ютерному навчальному середовищі.

Професійна підготовка майбутніх менеджерів-економістів у вищій школі забезпечує їхній індивідуальний, гармонійний та всебічний професійно спрямований розвиток з інформаційних технологій. Це відбувається завдяки: цільовій установці на особистісно орієнтований, інноваційний, інтегративний і модульний принципи планування змісту дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу; постійному його оновленні в контексті сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій; перерозподілу навчального матеріалу з тенденцією збільшення його частки на самостійне позааудиторне опрацювання і підвищення ролі самоконтролю та самокорекції знань, умінь і навичок з інформаційних технологій; впровадженню в навчальний процес комп’ютерно орієнтованих методів, рівневої диференціації завдань для самопідготовки, комп’ютерно орієнтованих засобів і електронного навчання (е-навчання).

Ефективність професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів може бути оцінена за допомогою мотиваційного, когнітивного і професійно-діяльнісного критеріїв ефективності такої підготовки і їх показників, які фіксують динаміку і результати поетапного формування готовності майбутніх менеджерів-економістів до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності під час їхнього навчання у вищому навчальному закладі.

Провідна ідея та основні положення концепції відображені в загальній гіпотезі дослідження, яка полягає у тому, що професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів набуває ефективності за умов:

комплексного підходу до процесу її проектування;

індивідуального підходу до поетапного формування у майбутніх менеджерів-економістів готовності до професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності залежно від можливостей та навчальних досягнень кожного;

реалізації особистісно орієнтованого, інтегративного та професійно-діяльнісного підходів до організації змісту навчання з урахуванням специфіки професійної інформаційно-комп’ютерної діяльності менеджерів-економістів;

органічного поєднання у процесі професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів традиційних і комп’ютерно орієнтованих методів, комплексного використання паперових і електронних носіїв інформації, традиційних і комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, запровадження як традиційних, так і дистанційних форм організації навчального процесу.

Загальну гіпотезу дослідження конкретизовано в часткових гіпотезах:

професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів набуває ефективності, якщо впроваджується модель такої підготовки, яка передбачає поетапну підготовку кожного студента за індивідуальною траєкторією його учіння;

професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів набуває ефективності, якщо для організації навчання студентів упроваджується навчально-методичний комплекс дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу, компонентами якого є „паперова”, комп’ютерно орієнтована та матеріально-технічна складові;

професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів набуває ефективності, якщо в навчальний процес впроваджується система модульно-рейтингового неперервного контролю й оцінювання результатів їх навчання з інформаційних технологій.

Відповідно до мети дослідження і висунутої гіпотези поставлені такі завдання дослідження:

Проаналізувати стан проблеми дослідження у педагогічній теорії та практиці вищих навчальних закладів України та за рубежем.

Розробити та обґрунтувати концепцію професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Головні етапи становлення та розвитку Г. Ващенка як вченого і педагога
Видатний український педагог Г. Ващенко народився 23 квітня 1878 року в с. Богданівці нині Прилуцького району Чернігівської області. Дуже широко знаним був у 20-х роках, коли працював професором, зав ...

Розвиток і становлення виховних традицій на сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогіки
Природа не творить людини як цілісної особисті, вона лише закладає основи і створює передумови для її формування. Людина – багаторівнева система, особистості якої виявляється у діалектичній взаємодії ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net