Перелік напрямів та кваліфікацій підготовки фахівців з вищою освітою

Педагогіка: історія і сьогодення » Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та Норвегії » Перелік напрямів та кваліфікацій підготовки фахівців з вищою освітою

Сторінка 2

1. Цілями Болонського процесу є: підвищення якості освітніх послуг та набуття європейською освітою незаперечних конкурентних переваг; розширення доступу до європейської освіти; формування єдиного ринку праці вищої кваліфікації в Європі; розширення мобільності студентів та викладачів; прийняття порівнянної системи ступенів вищої освіти з видачею зрозумілих в усіх країнах Європи додатків до дипломів.

2. Основний зміст Болонської декларації: введення двох циклів навчання; введення кредитної системи; контроль якості освіти; розширення мобільності; забезпечення працевлаштування випускників; забезпечення привабливості європейської освіти.

3. Пріоритети Болонської декларації: побудова Європейського простору вищої освіти як передумови розвитку мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування; посилення міжнародної конкурентоспроможності як національних, так і в цілому європейської систем вищої освіти; досягнення більшої сумісності та порівнянності систем вищої освіти; формування та зміцнення інтелектуального, культурного, соціального та науково-технічного потенціалу окремих країн та Європи в цілому; підвищення ролі університетів у розвитку національних та європейських культурних цінностей; змагання з іншими системами вищої освіти за студента, вплив, гроші та престиж.

4. Болонський процес – один з інструментів не лише інтеграції в Європі і в Європу, а й інструмент загальної світової тенденції нашого часу – глобалізації. Європейська спільнота має намір зробити внесок в якісну освіту шляхом заохочення країн – учасниць до сприяння підвищенню якості власної освіти. Відштовхуючись від цього, Європейська комісія надає фінансову і політичну підтримку цьому процесові, що виходить за рамки ЄС. ситуація з відмінностями національних систем освіти настільки складна, що може кваліфікуватися як хаос; заплутаність ступенів, інституцій і систем є найбільшою перепоною мобільності європейської вищої освіти; немає 3-, 5- і 8-річної моделі вищої освіти; багато країн мають одно-, дворічні програми, перші ступені (традиційні або нововведені), що передбачають навчання протягом 3-4 років;

Програма заходів щодо впровадження положень Болонського процесу в університеті

№ п.п.

Заходи (нормативна база)

Термін виконання

Виконавці

1.

Визначення переліку первинних посад ОКР «бакалавр» та системи компетенцій за відповідними спеціальностями (НК 003: 2005)

Листопад 2006 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

2.

Визначення переліку первинних посад ОКР «магістр» та системи компетенцій за відповідними спеціальностями (НКООЗ: 2005)

Листопад 2006 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

3.

Розробка структурно-логічних схем магістерських програм підготовки за спеціальностями

Лютий 2007 р.

Випускові кафедри

4.

Розробка нових навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів

Березень 2007 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

5.

Розробка нових робочих навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів

Квітень 2007 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

6.

Розробка робочих навчальних програм дисциплін 2-го семестру (2, 4, 6 семестрів на експериментальних факультетах).

Грудень 2006 р.

Департамент навчальної роботи, відповідні кафедри

7.

Аналіз використання РСО та ECTS системи оцінок в осінньому семестрі. Удосконалення РСО з дисциплін весняного семестру

Січень 2007 р.

Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи, відповідні кафедри

8.

Розробка рейтингових систем оцінювання (РСО) з дисциплін 2-го семестру (2, 4, 6 семестрів на експериментальних факультетах.

Січень 2007 р.

Департамент навчальної роботи, відповідні кафедри

9.

Розробка бази даних семестрових та інтегральних рейтингів студентів для визначення стипендій та запровадження відбору студентів на магістерські програми навчання

Квітень 2007 р.

Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи

10.

Розробка бази даних поточного рейтингу студентів за дисциплінами семестру

2007 р.

Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи

11.

Розробка вимог до дипломних проектів та робіт бакалаврів і магістрів

2007 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

12.

Розробка інформаційних пакетів інститутів (факультетів)

Травень 2007 р.

Деканати

13.

Розробка інформаційного пакету університету

Травень 2007 р.

Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи

14.

Запровадження додатків до дипломів відповідно до документів Європейського співтовариства

2007 р.

Департамент навчально-виховної роботи

Страницы: 1 2 3 4Поняття рейтингу
Сьогодні в теорії і практиці навчання все більше розповсюдження набуває рейтингово-модульний контроль. Очевидно, що зміст навчальної дисципліни і відповідної науки не тотожні. Для навчання обираються ...

Впровадження Болонського процесу
Процеси європейської інтеграції дедалі сильніше впливають на таку важливу сферу життя українського суспільства, як освіта. Болонський процес в Україні офіційно розпочався 19 травня 2005 року із підпи ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net