Теоретичні засади прояву інтуїції в педагогічні діяльності

Сторінка 1

Педагогіка багато століть розвивалася переважно як наука нормативна і являла собою збирання більш-менш корисних практичних рекомендацій і правил виховання та навчання. Одні з них стосуються елементарних прийомів роботи і не потребують теоретичному обґрунтуванні, інші випливають із закономірностей педагогічного процесу і конкретизуються в міру розвитку теорії та практики.

Підготовка сучасних наукових спеціалістів, здатних самостійно знаходити і аналізувати нову інформацію, освоювати нові знання, самостійно вести пошук шляхів вирішення складних проблем, неможлива без розгляду синтезу інтелектуальної та інтуїтивної активності у професійній діяльності.

В одержанні нового знання велику роль відіграють логічне мислення, способи і прийоми освітніх понять, закони логіки. Але досвід пізнавальної діяльності свідчить, що звичайна логіка у багатьох випадках виявляється недостатньо точної для вирішення наукових проблем. Важливе місце в цьому процесі займає інтуїція, повідомляючи пізнання новий імпульс і напрям руху.

Оскільки творчі компоненти присутні майже у всіх професіях, важливість розвитку інтуїції стає очевидною. Творче мислення полягає не в зведенні нових завдань до відомих способів їх вирішення, а вимагає вміння побачити задачу в цілому, піддаючи критиці всі відомі методи. Людина повинна побачити обмеженість, схематичність старого методу розгляду проблеми і вміти вийти за рамки звичних, схвалюваних логікою і здоровим глуздом уявлень. Саме такий новий, цілісний погляд на проблему досягається за рахунок інтуїції. У житті кожної людини необхідні інтуїтивні рішення, особливо в обстановці дефіциту часу та інформації, при пошуку нових підходів до старих проблем і для адекватної взаємодії з іншими людьми, особливо в системі педагогічної взаємодії .

Згідно, статті Є.М. Підгірного, на яку ми будемо опиратися в своїй роботі, слід зазначити, що "Обґрунтування ідеї інтуїтивного осягнення реальності як особливої форми пізнання і намічання орієнтирів її концептуального прочитання, дає змогу виділити основи інтуїтивного пізнання. З позицій філософсько-психологічного і педагогічного знання аналізувати функції, властивості, можливі структурні особливості інтуїтивності. Викласти доступні методи стимулювання інтуїції у професійній творчої діяльності педагога".

Важливо враховувати той факт, що педагогічна діяльність, нарівні з деякими іншими видами професійної діяльності, найбільш тісно пов'язана з інтуїцією.

Дослідження інтуїції на сучасному етапі розвитку психології є не зовсім вже новим. Але проблема полягає в тому, що досліджень, присвячених вивченню ролі інтуїції у професійній діяльності педагога, небагато.

Відомо, що в педагогічній діяльності вчителем використовується широке різноманіття педагогічних і психологічних методів. Серед них: методи, спрямовані на свідомість; методи, спрямовані на поведінку; методи цілеспрямованого формування якостей особистості, методи стимулювання природного саморозвитку особистості; методи формування позитивного досвіду поведінки в процесі діяльності; методи формування суспільної свідомості, методи стимуляції діяльності та ін.

Проте, практика показала, що, успішні педагоги досягають ефективності педагогічної діяльності: коли використовують творчість та інтуїцію; коли вони в освітньому процесі звертаються не тільки до свідомості учнів, але і їх несвідомому, важливою складовою якого виділяється інтуїція.

Інтуїція являє собою складне поняття, що має специфічну структуру, кожен компонент якої реалізується в освітньому процесі. Знання наукових основ інтуїції, її ролі та значення створює можливість для підвищення якості та ефективності раціональних, емоційних компонентів творчої діяльності педагогів і тим самим гарантує позитивні результати засвоєння знань, умінь навиків.

Назріло питання про перегляд ставлення до інтуїції, інший оцінці її ролі в прийнятті педагогічних рішень. Тим часом у педагогічній літературі можна часто зустріти заклики до вчителя перейти від інтуїтивного підходу до науково обгрунтованого.

Страницы: 1 2 3 4Критерії оцінки ефективності робочих навчальних програм
Аналіз психолого-педагогічної та соціологічної літератури, аналіз досвіду зарубіжних країн, позитивна практика використання гендерної складової в різних галузях знань, підтверджують доцільність включ ...

Дослідження читання про себе
Завдання 2. Читання про себе і розуміння прочитаного. Призначення завдання: вивчити рівень читання про себе – швидкість читання про себе і визначити розуміння прочитаного. Організація роботи: 1.Дитин ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net