Теоретичні засади прояву інтуїції в педагогічні діяльності

Сторінка 2

Протиставлення інтуїції науковому обгрунтуванню спирається на уявлення про інтуїтивний підхід як про стихійне, випадковому виборі, а науковий підхід розуміється як гранично логічний, при якому чітко осмислено і обгрунтовано кожне рішення і дію. Таке подання не відповідає ні сучасному розумінню механізмів творчої діяльності і закономірностей мислення, ні фактичному стану справ.

Педагог найчастіше працює в умовах неповної інформації, багатозначності і варіативності визначають педагогічну ситуацію факторів, дефіциту часу для прийняття рішень. Все це визначає необхідність вивчення і використання інтуїтивного начала в роботі педагога.

Як зазначає В. А. Кан-Калик, в педагогічній діяльності відбувається постійне підпорядкування інтуїтивним задачам, свідомо поставленим перед учителем. Він зазначає, що педагогічна інтуїція - це евристична освіта, що дозволяє педагогу на основі його серйозної науково-педагогічної підготовки відчувати і передбачити те чи інше педагогічне явище, проектувати найбільш ефективні методи і передбачувані результати.

Визначення місця, ролі, функцій, особливостей прояву інтуїції дозволить, на наш погляд, розкрити можливості педагогів, підвищити ефективність, як навчання, так і виховання, сприяти формуванню професійної компетентності вчителів.

Вивчення особливостей використання інтуїції в педагогічній діяльності також може розширити область знань про інтуїцію (виділити наукові принципи, розкрити її механізм і ін.), збагатить практику, як в області вдосконалення педагогічної діяльності, так і сприяти розкриттю можливостей людини в цілому, так і його психіки, зокрема.

Дослідники відзначають, що інтуїтивна здатність педагога утворилася, мабуть, в результаті тривалого розвитку, внаслідок необхідності приймати рішення при неповній інформації про події, і здатність інтуїтивно пізнавати можна розцінювати як ймовірну відповідь на ймовірні умови середовища. З цієї точки зору, оскільки вченому для здійснення відкриття подані не всі посилки і засоби, остільки він здійснює саме ймовірний вибір.

Інтуїції буває достатньо для розсуду істини, але її недостатньо, щоб переконати в цій істині інших і самого себе. Для цього необхідно доказ.

Успіх інтуїтивного рішення залежить від того, наскільки досліднику вдалося звільнитися від шаблонів, переконатися в непридатність раніше відомих шляхів і разом з тим зберегти захопленість проблемою, не визнати її нездійсненним. відповідь приходить тільки тоді, коли є чітко сформульоване питання і тільки після наполегливої і довгого пошуку. Підказка виявляється вирішальною у визволенні від стандартних, шаблонних ходів думки. Для цього застосовуються, наприклад, досягнення сучасної психології - робота над подоланням підсвідомих бар'єрів та стереотипів.

Вивчення теоретичних і практичних основ інтуїції дозволяє побудувати концепцію педагогічної інтуїції, яку слід трактувати як швидкий, несвідомий відбір педагогом найбільш ефективних методів і пріоритетів педагогічного впливу в ситуаціях нестачі інформації про сутності педагогічного явища. Саме за допомогою інтуїції педагог здатний негайно вибирати одне з багатьох рішень, наприклад, в результаті захоплення особливостей сприйняття матеріалу або назріваючих конфліктів спілкування, викликаних непередбаченими тенденціями або обставинами та ін.

Цікаво відзначити, що викладачі різних спеціальностей по-різному ставляться до оцінки внеску інтуїції в професійні досягнення. Так, юристи вважають, що їй належить 41% досягнень у цій галузі, геологи - 38, філологи - 31, математики - 27, хіміки - 19, фізики - 18, біологи - 15%. Аргументуючи свої думки, юристи відзначають, наприклад, що в судочинстві інтуїція може розглядатися як інструмент породження гіпотез, що допомагають просівати версії; геологи підкреслюють, що часто їм доводиться приймати рішення при нестачі інформації, тому для них так важлива роль інтуїтивного мислення.

Інтуїтивні способи педагогічного мислення необхідні педагогу, тому що дозволяють швидко прийняти рішення з урахуванням передбачення далекого розвитку педагогічної ситуації. Інтуїція також дає можливість побачити задачу в цілому, подолати обмеженість відомих підходів до її вирішення і вийти за рамки звичних, схвалюваних логікою уявлень. Отже, інтуїтивне і логічне, неусвідомлюване і усвідомлене не протистоять один одному - це лише різні форми і рівні психічних відображення, що знаходяться в строгому співвідношенні з тим місцем, яке займає відображення в структурі діяльності педагога.

Страницы: 1 2 3 4Аналіз результатів виявлення схильності до інтуїтивних вмінь в педагогічній діяльності
Після проведеного повторного дослідження щодо виявлення рівня сформованості інтуїтивних вмінь в майбутніх педагогів, були виявлені позитивні зміни. Зважаючи на отримані нами в процесі повторного досл ...

Концепція професійної освіти України
Здійснення перебудови нашого суспільства, кардинальна економічна реформа, перехід до ринкової економіки викликали необхідність переосмислення і чіткого визначення професійної освіти, конкретизації її ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net