Традиційні та інноваційні методи формування та розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху

Сторінка 3

На відміну від методик, які використовують збережені аналізатори в якості обхідних шляхів в процесі формування мовлення, цілі слова у якості одиниць мовлення, акустико-лінгвістичний підхід (АЛП), розроблений у ЦСР "Аврора" (м. Київ), реалізує прямий шлях розгортання мовленнєвослухових та мовленнєворухових систем, максимально наближений до узгодженого природнього. Механізм слухового сприймання в АЛП розглядається як здатність людини диференційовано сприймати акустичні ознаки, властиві різним позамовленнєвим і мовним звуковим подразникам. Механізм сприйняття складається не з готових спектрів слів, а спектрів звуків, послідовно розташованих в слові. Розпізнавання немовних звучань за акустичними ознаками включає: визначення наявності звукового подразника, його джерела, розпізнавання звуків подразника по інтенсивності звучання, тривалості, частотному діапазону, емоційній забарвленості, кількості звучань, ритму, паузам, відстані до джерела звуку. Далі відпрацьовані на поза мовленнєвих звуках акустичні ознаки переносяться на одиниці мови у такій послідовності: голосні, приголосні, слова, речення, текст.

При АЛП здійснюється послідовний розвиток складових мовного акту (слухання, говоріння, розуміння). Операції спостереження, пошуку, розпізнавання, зіставлення, запам’ятовування, ідентифікації і розуміння сприйнятого формується в процесі послідовного оволодіння слуховими і артикуляційними образами одиниць словесного мовлення нижнього рівня (фонем, просодем, псевдослів, слів-речень) з подальшим їх перенесенням на одиниці вищого рівня (морфеми, слова, речення). АЛП сприяє організації узгодженої роботи з розвитку слухового сприймання та формування правильного звуковимовляння, навчання грамоти, збагаченню словника та практичному засвоєнню граматичної будови мови й забезпечує швидке оволодіння словесним мовленням як засобом спілкування.

Верботональна методика, розроблена спеціалістами центра "Суваг" у місті Загреб (Хорватія), в Україні використовується у центрі "Суваг-Київ". Корекційно-реабілітаційна робота основана на розвитку слухового, тактильно-вібраційного сприймання мовленнєвих і не мовленнєвих звуків, максимальному використанні залишкового слуху і системи спеціальних вправ фонетичної ритміки для формування вимови. Один з головних напрямків роботи – рання діагностика та якісне слухопротезування. Заклади, які працюють за даною методикою, зазвичай є екстернатами, батьки мають можливість спілкуватися та займатися з дітьми кожен день.

Основні концептуальні положення методики:

мікромоторика дитини знаходиться у прямий залежності від макромоторики;

слухове сприймання – основа комунікації;

основне призначення мовлення – комунікація.

З появою нових можливостей в слухопротезуванні, а саме кохлеарної імплантації, виникла необхідність дослідження і розробки технологій реабілітації дітей після такого способу слухопротезування. На думку професора кафедри сурдопедагогіки РДПУ ім. А. І. Герцена Корольової І. В., найкращим для дітей імплантованих у ранньому віці, є слухомовленнєва технологія (Auditory Verbal Therapy), яка використовується у США для розвитку слабочуючих малюків. В Україні слухомовленнєва технологія покладена в основу роботи Центру реабілітації НВП "Вабос". Вона передбачає створення для дітей з порушеннями слуху природних умов для розвитку слухового сприймання та формування мовлення.

Основні положення технології:

- розвиток слуху у туговухого\ глухого малюка зі слуховим апаратом (СА) або кохлеарним імплантом (КІ) відбувається природним шляхом впродовж усього дня у процесі звичайних справ та спілкування з дорослими, які турбуються за нього. На основі слуху, що розвивається відбувається природний розвиток мовлення, як у нормально чуючої дитини "Чуємо та говоримо, чуючи"!

- природними та найкращими вчителями з розвитку мовлення та рідної мови у малюка є його батьки та близькі. У зв’язку з цим зусилля сурдопедагога спрямовані на навчання батьків розвивати у дитини з порушенням слуху, яка користується СА або КІ, слух та мовлення щоденно та щохвилини у повсякденному житті.

Страницы: 1 2 3 4 5Поняття похідної
Розділ математики, у якому вивчаються похідні і їх застосування до дослідження функцій, називається диференціальним численням. Приріст виду , що представляє собою різницю, відіграє помітну роль при р ...

Проблема формування відповідального ставлення до власного здоров’я у дітей як одна із найважливіших проблем сучасної школи
Людина − вище творіння природи. Але для того, щоб насолоджуватись її скарбами, вона повинна відповідати щонайменше одній вимозі − бути здоровою. Це аксіома, про яку ми в перебігу днів еле ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net