Сучаснi зарубiжнi дидактичнi концепції

Сторінка 2

Сучаснi послiдовники Штайнера основною метою педагогiчної дiяльностi вважають виховання духовно вільної особистостi, здатної в процесi iндивiдуальної творчостi долати суспiльнi тенденції консервативного вiдтворення наявних соцiальних структур та стереотипiв поведiнки i цим сприяти прогресовi.

Педагогiка П. Петерсона сприяє формуванню особистостi учня в "шкiльнiй общинi", у спiльнiй дiяльностi й спiлкуваннi. Для цієї педагогiки є характерною орієнтація на гармонiйний розвиток особистостi. Методи навчання тут можна охарактеризувати як ненав'язливi, м'якi. Учнi об'єднуються у рiзновiковi групи. Зміcт i темп навчання iндивiдуальнi, учнi переважно визначають їx самостiйно. Основні методи занять - iгри, читання, бесіди з педагогами, iндивiдуальна робота, технiчнi та мистецькi заняття. Упродовж дня органiчно поєднуються гра, учiння, спiлкування, вiдпочинок, праця. Oцінок у балах нeмaє.

Схожi характеристики має й есоlе тoderne - сучасна школа та педагогiка, заснованi С. Френе (1896-1966) французьким педагогом, фундатором i керiвником "Мiжнародної федерацiї прихильникiв “нової школи”. Метою виховання тут є розвиток у суб'єктiв учiння здатностi до взаємодiї, самоуправлiння, кооперацiї, розвитку iндивiдуальностi, соцiальної компетентностi, вiдповiдальностi. Основний принцип “нової школюи” Френе - здiйснення навчання через самодiяльнiсть учнiв, основна форма цієї самодiяльності - вiльний виклад (усний, а потiм письмовий) ними своїх вражень i думок (так званий вiльний текст). Навчальний процес органiзовується за типом виробничого, який перед6ачає розподiл працi та взаємодiї. Навчання проходить у шкiльнiй друкарнi, яка видає журнал. Цей журнал готують caмi суб'єкти учiння вiд початку i до кiнця.

Вчителi шкiл Френе дотримуються думки, шо "акцентування уваги на помилках, поганих вчинках, незадовiльнiй успiшностi створює негативну моральну атмосферу: деякi дiти бундючаться вiд успiхiв, а iншi переживають гіркоту невдач, у них розвивається комплекс неповноцiнностi.3авдання ж школи полягає в культивацiї успiху, необхiдного для самоствердження особистостi". Педагoгiчнi iдеї Френч засвоєнi школами Францiї, Iталiї, Латинської Америки.

Отже, педагогiка спiвробiтництва, педагогiка дiалогу, педагогiка довiри вiддзеркалюють процеси демократизацiї та гуманiзацiї європейської школи i покликанi, на думку європейських учителiв, витiснити прояви моральної або фiзичної наруги над особистiстю учня. Проте представникiв цих дидактичних концепцiй застерiгають вiд "педоцентризму", що набуває часом форм слiпого потурання примхам дiтей.

Таким чином, аналiз зарубiжних концепцiй навчання та їх порiвняння з вiтчизняною педагогiчною думкою i практикою свiдчать про те, що їм притаманнi певнi паралелi та спiльнi тенденцiї. Наприклад, дуже багато спiльного в педагогiчнiй системi А.С. Макаренка та С. Френе i П. Петерсона. Подiбнi властивостi мають захiдна гуманiстична педагoгiкa, педагогiчна система В.О. Сухомлинського й особистiсно орієнтоване навчання. Тому педагогам важливо добре знати сучаснi концепцiї: навчання, їхнi позитивнi сторони й вади з метою цiлеспрямованого впровадження модерних iдей i методик у педагогiчний процес в сучасних умовах формування i розвитку нацiональної системи освіти.

Страницы: 1 2 Якісні та кількісні характеристики вищих навчальних закладів
У Норвегії є чотири університети, шість спеціалізованих вищих шкіл (коледжів), дві державні художні школи, численні коледжі і курси додаткової освіти. Є декілька типів вищих навчальних закладів у цій ...

Музично-педагогічні аспекти становлення професійного вітчизняного духового виконавства
Історія вітчизняного професійного духового виконавства нараховує близько трьохсот років свого існування. Але коренями мистецтво гри на духових інструментах сягає у глибоку давнину та пов’язане, з одн ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net