Викладацька діяльність. Опис обраних форм і методів

Педагогіка: історія і сьогодення » Робота викладача економіки » Викладацька діяльність. Опис обраних форм і методів

Сторінка 7

Тест

1. Що в період спаду стимулюватиме піднесення?

а) скорочення купівельної спроможності;

б) збільшення інвестицій;

в) зростання безробіття;

г) скорочення прибутків.

2. Економічне зростання характеризується:

а) зсувом праворуч кривої виробничих можливостей;

б) зсувом ліворуч кривої виробничих можливостей;

в) переміщенням точки уздовж кривої виробничих можливостей вниз або вгору;

г) переміщенням із точки, розташованої ліворуч від кривої виробничих можливостей, до точки на кривій виробничих можливостей.

3. Що характерно для фази депресії:

а) зростання безробіття;

б) зниження цін;

в) збільшення випуску продукції?

4. Зниження рівня цін з одночасним зменшенням обсягів виробництва та інвестицій є характерним для фази:

а) спаду;

б) депресії;

в) пожвавлення;

г) піднесення.

5. Що не належить до причин економічних коливань:

а) зміна чисельності населення;

б) війни;

в) збільшення споживання;

г) значні зміни у технології;

д) правильна відповідь відсутня?

Відповіді:

1.б

2.а

3.б

4.б

5.д

Самоаналіз проведених занять

Так, при викладанні нового матеріалу ми застосовували такі методи навчання як:

Пояснювально-ілюстративний, за допомогою якого ми орієнтували студентів на отримання і осмислення певної бази знань. Тобто, при застосуванні даного методу навчання, студенти не тільки отримували «сухий матеріал, але й усвідомлювали його через використання різноманітних наочних матеріалів з даної теми.

Репродуктивний, що направлений на необхідність відтворення певних логічних узагальнень. Даний метод навчання використовувався нами у випадку, коли студентам потрібно було провести аналогію між основними поняттями процесу мотивації.

Проблемний метод застосовувався нами у випадках, коли перед студентами ставилися проблемні питання, при пошуку відповідей на які, вони приходять до важливих узагальнень.

Частково-пошуковий метод ми використали у ситуації, коли перед студентами стояло завдання відповісти на певні питання при закріпленні вивченого матеріалу.

Для активізації роботи студентів ми застосували такий метод активізації навчання як вирішення кейсів.

У процесі навчання надзвичайно важливим елементом являється те, щоб матеріал було викладено логічно правильно, чітко. Необхідно завжди виділяти головне, найбільш істотне у змісті подання матеріалу. Формування змісту теми повинно відповідати принципам послідовності нагромадження знань, цілісності, систематичності і доступності. Це означає, що учні повинні отримувати знання у певній послідовності, тобто спочатку отримувати найбільш загальні поняття і терміни, потім поступово ускладнювати свої знання новими категоріями, законами, тощо. Підсумки практичної діяльності нашої групи під час проведення педагогічної практики.

Під час проходження практики ми ознайомилися із практичною стороною здобутих нами теоретичних знань з «Основ психології», «Методики викладання економіки». Намагалися широко використовувати дидактичний та наочний матеріали. Застосовувати різні методи активізації уваги. Ми вважаємо, що при викладанні теми ми дотримувалися вищеназваних принципів подання матеріалу, а саме: послідовності і систематичності подання матеріалу, а також застосовувалася система подання матеріалу «від простого до складного».

Ми зрозуміли, що основне завдання викладача – навчити, а це можливо зробити лише при бажанні учня вчитися.

Під час практики нам довелося побувати у дружній атмосфері викладачів та учнів. При потребі ми зможемо застосувати свої знання в даній галузі.

Після проведення практики було досягнуто поставлені цілі, а саме: оволодіння студентами певними навичками та вміннями щодо основних напрямків викладацької діяльності; самостійне опрацювання завдань практики дало підстави для засвоєння теоретичних знань з педагогіки та психології, методики викладання економіки, комунікацій у навчанні тощо, на рівні вмінь їх застосування в реальних умовах життєдіяльності. Саме ці умови сприяли вихованню потреби систематичного самовдосконалення, без чого важко сподіватися на творчу натхненну працю.

При проведенні психолого-педагогічної практики ми здійснювали наступні дії для закріплень навичок викладача:

здійснювали теоретичну і практичну підготовку до викладання навчального предмету;

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8Місце трудової підготовки учнів у системі освіти Великобританії
Трудове навчання в загальноосвітній школі має довгу історію. На початку від нього вимагали широкого виховного плану. Однак поступово воно стало підпорядковуватись швидше логіці ремесла, ніж потребам ...

Відчуття дорослості як реалізація ідеальних якостей
Розвиток дорослості є процесом становлення готовності дитини до життя в суспільстві. Він передбачає засвоєння суспільних вимог до особистості, діяльності, стосунків і поведінки дорослих. Становлення ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net