Педагогічні ідеї Григорія Ващенка в розбудові національної системи освіти

Педагогіка: історія і сьогодення » Аналіз виховного ідеалу національного виховання за Ващенком » Педагогічні ідеї Григорія Ващенка в розбудові національної системи освіти

Сторінка 3

Отже, природний шлях розвитку людства, що може привести його до світлого майбутнього, полягає в тому, що кожна нація живе самостійним державним і культурним життям, вільно розвиваючи й виявляючи свої творчі здібності й прагнучи до мирного співробітництва з іншими народами світу. На таких засадах має бути побудована й виховна система кожного народу, зокрема система народу українського. Він має свої національні фізичні й психічні особливості, своє призначення, а тому на засадах християнства й загальноєвропейської культури повинен творити свій національний український виховний ідеал.

Національна школа має поєднувати виховання особистості для потреб нації. Національне виховання в системі освіти здійснюється з урахуванням пізнавальних можливостей та психологічно-вікових особливостей учнів певного класу. Особливе місце в цьому процесі належить учням початкової ланки освіти. Пояснюється це віковими особливостями дітей, характерною рисою яких є здатність охоче пізнавати навколишній світ, нові знання, сприймати норми поведінки виробляти власне світосприйняття та світобачення.

Сутність виховного ідеалу національного виховання широко окреслено у вітчизняній та зарубіжній літературі. Розглянуто і проаналізовано мету та завдання національного виховання в системі національної школи. Мета національного виховання на сучасному етапі – це утвердження у свідомості дітей національної, культурної, мовної єдності, неповторності, виховання національно-державних патріотів, пріоритетним для яких є добро всієї нації і піклування про її поступ, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, основою яких є національна рівність, взаємна толерантність і пошана.

Зміст національного виховання учнів визначає тріада: "громадянин – патріот – гуманіст".

Зміст національного виховання молодших школярів розкрито в нормативно-правовій базі:

Зокрема Державній національній програмі "Освіта України ХХІ ст.";

"Концепції національного виховання";

"Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності".

Виховний ідеал являє собою комплекс ціннісних орієнтацій, характеристик особистості, має національні ознаки, тобто на його формування впливають такі чинники, як суспільно-економічні, історичні обставини, народнорелігійна мораль, культура, звичаї, традиції, особливості менталітету.

У контексті дослідження проаналізовано погляди на національне виховання та описано ідеал національного виховання Г. Ващенка. Педагог стверджував, що українська система освіти може бути створена тільки на ідеалістичному світосприйманні та утвердженні християнської моралі шляхом опанування і перетворення у внутрішні переконання кожної людини віри в Бога. Саме поняття виховного ідеалу розглядається як образ ідеальної людини, на котрий має орієнтуватися педагог, виховуючи молоде покоління.

Окреслено сучасні завдання освіти й виховання української молоді, що стоять перед українським народом. Головним завданням в царині освіти є гармонійне виховання української молоді, основою якого є виховання волі й характеру під високим гаслом: Служба Богові й Батьківщині.

Страницы: 1 2 3 Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
Підготовка вчителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів – складний і багатоаспектний процес. Ефективне розв’язання зазначеної проблеми, якість отриманих результатів ...

Яким вимогам повинен відповідати педагогічний процес
V. То яким вимогам повинен відповідати педагогічний процес, найсприятливіший для формування спрямованості особистості молодшого школяра і його всебічного розвитку? По-перше, зміст, атмосфера спілкува ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net