Використання сучасного пісенного матеріалу у процесі позакласного навчання французької мови

Педагогіка: історія і сьогодення » Позакласна робота з іноземної мови у середній загальноосвітній школі » Використання сучасного пісенного матеріалу у процесі позакласного навчання французької мови

Сторінка 2

• у списку слів підкреслити ті, які вживаються в пісні;

• підрахувати скільки разів використовується в пісні те чи інше слово;

• назвати музичні інструменти, які впізнали.

Робота з лексикою та граматичними конструкціями. Мета цього етапу - збагачення словникового запасу та засвоєння граматики. Можна запропонувати такі завдання:

• знайти у тексті пісні запозичення;

• пояснити окремі слова та вирази;

• знайти у пісні синоніми чи антоніми до певних слів.

Фрагмент заняття, присвячений розвитку навичок усного мовлення, може мати за мету навчити учнів висловлювати власну думку. Ось запитання, з якими можна звернутись до учнів: « Як ви вважаєте: ситуація, описана в пісні, є надзвичайною чи типовою, яка часто зустрічається у житті?

• Які головні дійові особи пісні? Висловіть власне ставлення до них.

• Чи може ситуація, відображена в пісні, відбуватися з вами, у нашій країні?

Потім пропонуються творчі завдання, мета яких — розвинути уяву учня:

• уявити діалог між персонажами, вигадати продовження історії;

• за мотивами пісні написати листа або листівку;

• висловити своє ставлення до події або персонажу з пісні.

Багато при доборі завдань залежить від конкретного пісенного матеріалу та власного досвіду вчителя. Треба звернути увагу на те, що при роботі з аудіоматеріалами бажано повністю виключати рідну мову, такий вид роботи як переклад є недоцільним. Щодо того, скільки часу виділити на кожний етап, як скомпонувати завдання, кожен вчитель має визначитись самостійно, враховуючи рівень знань учнів та конкретний пісенний матеріал. Бажано, щоб вивчення пісні мало якесь продовження і логічно пов'язувалось із подальшими заняттями або самостійною роботою учнів. Можна запропонувати учням пошук в Інтернеті відомостей про виконавців, про музичні стилі та течії, пошук текстів у пресі, літературних творів за темою пісні і таке інше. При роботі з піснею можна використовувати відеокліпи, які часто є справжніми художніми шедеврами, в яких майстерно поєднано звук, зображення, текст.

Навчання з використанням сучасного пісенного матеріалу є ефективним та сучасним, проте, погодимось, що пісня існує не лише для того, щоб її вивчали в класі. Її основна функція — естетична, розважальна. В класі вона може використовуватись заради мотивації, щоб викликати бажання учнів учитись і вивчати іноземну мову, та з метою збагачення форм роботи.

Робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасної методики викладання іноземної мови – «Позакласна робота з іноземної мови в загальноосвітній середній школі». Вивчення та аналіз низки літературних джерел, спостереження за шкільною практикою дали змогу зробити наступні висновки.

Під позакласною роботою з мови переважна більшість методистів розуміє спеціальні заходи, які проводяться в позаурочний час і мають зміст, не завжди передбачений навчальною програмою, специфічні форми, методи та прийоми проведення й організовуються на принципі добровільної участі в них учнів.

Позакласна робота з іноземної мови спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду. Не менш важливим є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, культурного відпочинку.

Уміло й цікаво проведені позакласні заняття допомагають учням заглибитися в історію походження та значення слів, вивчити питання походження мови, письма, збагнути розвиток словникового багатства мови; учні глибше пізнають закони мови, усвідомлюють розвиток мови, повніше осмислюють художньо-зображальні засоби, привчаються працювати з доступною для них науково-популярною літературою з мовознавства, з різними типами словників, добирати потрібні матеріали з рекомендованих учителем книг, вчаться виготовляти наочні посібники, редагувати матеріали до стінгазети, писати анотації, тези, реферати, працювати над удосконаленням свого усного і писемного мовлення.

У зміст позакласної роботи входять найрізноманітніші питання — загальні відомості про мову, питання лексики, ознайомлення із словниками, довідниками; викликає інтерес питання походження імен, географічних назв; цікавить учнів збирання матеріалів про мовні явища і факти, надруковані у газетах, журналах, книгах.

У старших класах позакласна робота передбачає ознайомлення з питаннями історії розвитку літературної мови, стилістики, культури мовлення, дослідження мовностилістичних особливостей творчості письменників-класиків.

Особливість позакласної роботи полягає в добровільній участі в ній (учні самі обирають форму роботи), суспільній спрямованості (зміст виховного впливу відповідає потребам суспільства, відображає досягнення науки, культури, мистецтва), ініціативності та самодіяльності учнів (врахування бажання дітей, їх пропозицій).

Страницы: 1 2 3 4Вивчення алфавіту
Навчання англійської мови у 5-му класі передбачає знання учнями назв англійських букв та порядку їх розміщення в алфавіті. Якщо учні не знають назв букв, то їм важко буде засвоювати орфографію слів, ...

Сутність позакласної роботи
Позакласна робота – це організована на добровільних засадах діяльність учнів, спрямована на розширення й поглиблення їхніх знань, умінь і навичок, розвиток самостійності, творчих здібностей, інтересу ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net