Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації

Сторінка 3

Теорія, методи й методики професійної орієнтації в Україні, як і в інших країнах СНД, пройшли складний шлях свого становлення. У 60-х і першій половині 70-х років панувало визначення професійної орієнтації як системи державних заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді психологічної готовності до вибору професій на основі потреб суспільства із урахуванням інтересів і нахилів особистості учня. Неважко помітити, що ключовими елементами визначення такого типу було державне управління процесом підготовки учня до вибору професії, спрямування на певне коло професій і на певні галузі виробництва, формування в учнів психологічної готовності вибору саме цих професій. Особистість учня в такому процесі відсовувалась на край системи. Урахування психологічної структури особистості учня здійснювалось «на основі потреб суспільства», тобто як другорядний елемент професійної орієнтації.

Концепція професійної орієнтації знайшла широке визнання у наукових колах, у навчальній роботі вищих закладів освіти педагогічного та психологічного профілю й у практиці профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Вихідною позицією у розробці нової системи професійної орієнтації було бачення особистості насамперед не як об'єкта, а як суб'єкта саморозвитку. І саме цей процес саморозвитку покладено в основу формуючих функцій профорієнтації. Особистість у професійній орієнтації виступає як суб'єкт діяльності, суть якої полягає у підготовці до професійного самовизначення. Свідоме професійне самовизначення передбачає аналіз особистістю суб'єктивних та об'єктивних умов професійного самовизначення з наступним вільним, самостійним прийняттям рішення щодо конкретного вибору професії або напряму професійної освіти.

Професійна орієнтація визначається як науково-практична система підготовки особистості до свідомого професійного самовизначення. Цим визначенням особистість ставиться в центрі процесу професійної орієнтації, стає суб'єктом профорієнтаційної діяльності — використовує засоби професійної орієнтації для підготовки до свого власного й самостійного професійного самовизначення. Займаючи позицію суб'єкта професійного самовизначення, особистість відходить від позиції об'єкта впливу з боку суспільства, державних і громадських організацій щодо вирішення своєї професійної долі, перестає служити об'єктом програмування ззовні. В цій ситуації суспільство повинно сприяти пошуковій діяльності особистості, а не обмежувати цю діяльність вирішенням замовного завдання.

На процес вибору професії і на успішність професійної діяльності впливають і об'єктивні фактори, що знаходяться поза сферою особистості, деякі з них можна враховувати у практиці профконсультаційної роботи. Наприклад, нерівномірність розподілу потреби в кадрах за галузями народного господарства, за адміністративними районами, зменшенням потреби в кадрах певної професійної категорії через безробіття тощо. Є нарешті й такі об'єктивні фактори, що повністю виходять за межі компетенції професійної консультації, тобто їх неможливо врахувати у процесі профконсультаційної роботи. Так, наприклад, система профконсультації просто не в змозі відобразити й урахувати у своїй роботі, у формах і процедурах її проведення такий чинник, як недоліки в організації праці на окремих господарчих об'єктах. У цьому випадку незадоволеність особистості своєю трудовою діяльністю, зниження успішності діяльності не є наслідком помилкового вибору професії, а є результатом дії на особистість таких чинників, які не можна усунути або, принаймні, нейтралізувати методами професійної орієнтації.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8Мета та завдання національного виховання молодших школярів
Визначаючи мету виховної роботи національної школи, педагоги О. Киричук, В. Майборода, Ю. Руденко виходять з таких міркувань: виховання – цілеспрямована передача, освоєння і творче використання нині ...

Застосування біолого-екологічних дослідів для формування екологічної культури учнів
Екологічна освіта та виховання школярів передбачає не тільки одержання учнями певної суми інформативного матеріалу про довкілля, вивчення властивостей предметів природи, явищ засвоєння правил поведін ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net