Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації

Сторінка 6

У перших двох завданнях відображаються інформативно-довідкові функції профінформації, у двох подальших — її виховні, формуючі функції. Цілеспрямоване формування інтересів і ставлень особистості передбачає опанування учнем необхідної довідкової інформації, що методично спрямована саме на формування інтересів і ставлень. Роботу з професійної інформації потрібно проводити у такий спосіб, щоб інформаційний матеріал слугував основою формування в учнів необхідних знань про професії та про свій внутрішній світ, умінь співставляти те й інше. Потрібно, щоб ці знання і вміння використовувалися ними для прийняття обґрунтованих рішень із питань власного професійного самовизначення. А це означає, що в процесі профінформаційної роботи в учня має бути сформована активна профорієнтаційна позиція як форма його готовності до професійного самовизначення. Зупинимося на умовах ефективного засвоєння учнями інформації профорієнтаційного характеру. Необхідно сформувати позитивне ставлення учнів до її сприймання. Для цього важливо, щоб інформація, яка пропонується учням, була узгодженою за змістом і формами подачі з можливостями учнів у її сприйманні й аналізі. Ідеться про таку методичну інтерпретацію інформаційного матеріалу, яка відповідає пізнавальним можливостям учнів, обумовленим віковими й освітніми особливостями контингенту школярів .

Для спрямування інформаційного матеріалу на формування усвідомленого, стійкого й адекватного ставлення учнів до професії потрібно його належно систематизувати. Насамперед, він має бути не лише доступним розумінню учнів, а також бути об'єктивним і всебічним. Способи його подання потрібно достатньо урізноманітнити, щоб забезпечити активність сприймання і мислиннєвої діяльності учнів. Цій меті відповідають різні форми організації профінформаційної роботи:

виготовлення самими учнями спеціальних профорієнтаційних (професіографічних) стендів.

організацію зустрічей і екскурсій учнівських досліджень професіографічного спрямування.

проведення спеціальних профінформаційних уроків і використання звичайних предметних уроків із профорієнтаційною метою.

зосередження уваги учнів на окремих елементах їхньої діяльності на уроках праці тощо.

Бесіди представників різних професій з учнями, що проводяться на зустрічах у школі або безпосередньо на виробництві, повинні бути позитивно орієнтованими. Потрібно розкрити не лише соціально-економічну значущість професії та її виробничу технологію, а й ті суб'єктивні фактори, що обумовлюють успішність професійної діяльності, задоволеність або незадоволеність спеціаліста процесом своєї праці. Профорієнтаційна позиція характеризується усвідомленням особистістю наявності значущої для неї проблеми професійного самовизначення, розумінням можливих шляхів і засобів її вирішення, бажанням вирішити дану проблему і активністю у її вирішенні. У процесі профконсультації учень отримує допомогу, яка дає йому змогу уточнити свою профорієнтаційну позицію, спрямувати її на реальні для нього перспективи і засоби професійного самовизначення. Здійснюється відкрите для особистості проектування її психологічної структури на різні сфери професійної діяльності з огляду на динамічні умови, як суб'єктивні (наявні і можливі здатності особистості - її психологічну структуру, рівень і якість освіти, фізичний стан), так і об'єктивні (соціально-економічні реалії задоволення домагань особистості).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Підходи до вибору методу навчання читанню
Одне з найважливіших завдань початкової школи – формування у дітей навику читання, що є фундаментом всього подальшої освіти. Сформований навик читання включає як мінімум два основні компоненти: а) те ...

Історія української школи і педагогіки
Виховання у східних слов’ян. Мета, зміст, засоби і традиції виховання у східних слов’ян. Етнопедагогіка. Джерела виховної мудрості. Виникнення і поширення писемності у східних слов’ян. Зародження і р ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net