Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації

Сторінка 8

По-четверте, широкий статистичний матеріал показників тестування за такими методиками повинен відповідати закономірностям нормального розподілу величин.

По-п'яте, методика має забезпечувати надійне виявлення й оцінювання досліджуваної психічної функції; про це свідчить висока позитивна кореляція основного (першого) і контрольного (другого) тестування особистості учня.

По-шосте, показники методики повинні цілком виключати будь-яку можливість впливу на них суб'єктивної оцінки з боку профконсультанта, вони повинні бути незалежними від його інтуїтивних чи інших уявлень і ставлень до досліджуваної особистості.

По-сьоме, психодіагностичні методики повинні бути позбавлені прямої імітації реальної професійної діяльності.

Зосередимо тепер увагу на організаційних і методичних аспектах професійної консультації, її метою є надання учневі науково обґрунтованих порад щодо оптимальних для нього (з огляду на властивості його особистості), напрямів і способів професійного самовизначення. У професійній консультації виділяються щонайменше три групи завдань, пов'язаних із:

психологічним аналізом особистості даного учня;

співставленням психологічної структури його особистості і певної професії (чи професій);

визначенням шляхів подальшого розвитку особистості і способів цілеспрямованої допомоги їй у цьому.

Ці групи завдань тісно пов'язані між собою. Насправді неможливо надати допомогу учневі у «взаємопримірюванні» професії до нього і його до професії (друга група завдань), якщо завчасно не виявлено його здібності (перша група завдань). І так само не можна дати рекомендації школяру зробити висновок про відсутність у нього відповідних здібностей. Низька ефективність навчальної діяльності учня може бути спричинена багатьма іншими обставинами: і безпосередньо психологічними (брак інтересу до цієї діяльності, інтенсивні відволікаючі мотиви тощо), і об'єктивними факторами, що мають опосередковане психологічне значення (відсутність об'єктивних умов для виконання роботи, помилкові дії вчителя щодо даного учня, що призвело до ігнорування ним відповідного предмета, і до так званої педагогічної запущеності тощо).

Отже, спостереження за процесом навчальної діяльності учня і оцінка результатів його діяльності як методи шкільної профконсультації стають прогностичними тоді, коли розглядається й оцінюється, в основному, успішна діяльність учня. В іншому випадку профконсультант використовує додаткові методи — бесіду, виявлення актуалізованих на даний час інтересів учня, його ставлень і установок, намірів. І це допомагає вчителю не лише скласти своє враження про психологічні особливості учня у профконсультаційному плані, а й виявити істинні причини його неуспішності з якогось виду навчальної праці. З числа спеціальних профконсультаційних методик можна успішно використати ті, що розроблені Є.О.Климовим, а також групу анкетних методик. Ідеться про методики виявлення й оцінки загальних інтересів особистості (навчальних, побутових, спортивних, педагогічних тощо), професійних інтересів, професійної спрямованості і професійних намірів, комунікативних і організаторських схильностей.

Ставлення, інтереси, професійні наміри, а також здібності і потреби — це той мінімум психологічних утворень особистості, що складає її професійний нахил і що має бути виявлений і оцінений у системі шкільної профконсультаційної роботи з використанням доступних учителю методів. Виявлені у процесі професійної консультації схильності є важливою науково обґрунтованою підставою для комплектування профільних груп учнів у системі їх допрофесійної підготовки. Важливим компонентом системи професійної орієнтації учнів є професійна освіта - повідомлення школярям, відомостей про різні професії, їх значення для народного господарства, потреби в кадрах, умови праці, вимоги, що пред'являються професії до психофізіологічних якостей особи, способи і шляхи їх отримання, оплату праці.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9Значення розваг у житті дитини
Розваги – яскраві і радісні події в житті дітей дошкільного віку. Поєднуючи в собі різні види мистецтва, розваги дуже впливають на почуття і свідомість дітей. Н.К. Крупська підкреслювала: «Треба допо ...

Критерії та рівні сформованості музично-інтелектуальних умінь молодших школярів
Мета сучасної освіти — всебічний розвиток особистості дитини. Пошуки шляхів ефективності навчального процесу в педагогічній практиці дуже різноманітні. Проблема формування музично-інтелектуальних умі ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net