Дослідження науково-методичної літератури з професійної орієнтації

Педагогіка: історія і сьогодення » Професійна орієнтація як інструмент соціалізації шкільної молоді » Дослідження науково-методичної літератури з професійної орієнтації

Сторінка 3

До індивідуальних особливостей особи відноситься також характер. У психології під характером розуміють “сукупність індивідуально-своєрідних психічних властивостей, які виявляються в типових для даної особи способах діяльності, виявляються в типових обставинах і визначаються відношенням особи до цих обставин”. Залежно від переважаючого впливу різних психологічних процесів на способи дії можуть бути виділені інтелектуальні, емоційні і вольові риси вдачі.

Психологи розрізняють чотири системи властивостей характеру:

1. Властивості, що виражають відношення до праці (працьовитість, лінь, сумлінність, відповідальне або безвідповідальне відношення до праці і ін.);

2. Властивості, що виражають відношення до речей (акуратність, неохайність, дбайливе або недбале відношення до речей і тому подібне);

3. Властивості, що виражають стосунки до самого себе (самолюбність, честолюбство, гордість і так далі) .

4. Властивості, що виражають відношення до колективу і окремих людей (доброта, чуйність, вимогливість і так далі).

Характер людини не є деякою випадковою сукупністю різних властивостей. Окремі властивості характеру залежать один від одного, взаємопов'язані, утворюють одне ціле.

Отже, ми розглянули групи психологічних характеристик особи, необхідних для вивчення школярів в цілях профорієнтацій.

Облік особливостей темпераменту (швидкість і точність реакції, правильність орієнтування в екстремальних умовах) в роботі профорієнтації з учнями має велике значення для виявлення найбільш оптимальних варіантів вибору “чоловік - справа”, для визначення найбільшої придатності людини до того або іншого виду трудової діяльності як виконавця, наприклад оператора, диспетчера, льотчика і так далі.

Вивчення особливостей характеру школяра в цілях профдіагностіки і профвідбору виявляє психофізіологічні особливості особи, що необхідно не тільки для визначення його як виконавця певних видів трудової діяльності, але і як майбутнього організатора, командира виробничого процесу в різних областях фізичної і розумової праці.

В умовах ринкової економіки, коли право на працю реалізується не через соціальні гарантії, а через особисту ініціативу, проблема зайнятості молоді набуває особливої гостроти. Ефективним шляхом її вирішення є опанування професією, яка б постійно мала попит на ринку праці. Однак, як її обрати, мало хто знає. Як свідчать опитування, значна частина випускників середніх загальноосвітніх закладів не має визначених професійних намірів, як і усвідомлення необхідності серйозного підходу до справи вибору професії, визначення способів опанування нею. А це не проста справа. Прийняттям виваженого рішення треба дати відповідь на виклики, які генерує уже доволі жорстко конкурентний національний ринок праці, що, до того ж, прискорено інтегрується в загальносвітовий. Звичайній людині, навіть дорослій, не кажучи вже про ту, яка тільки-но прощається з дитинством, правильно, без допомоги спеціалістів зробити вибір дуже важко. Інтереси сучасної людини надзвичайно різноманітні. Вони генеруються насамперед навколо біологічних потреб та індивідуальних інтелектуально-психологічних особливостей. І перших, і других надзвичайно багато, тому кожна людина, набуваючи самостійності на певному етапі свого розвитку, перебуває у стані невизначеності, непевності, які є рідними сестрами страху перед майбутнім. Особливо гостро таке світовідчуття переживає молодь, що закінчує середній загальноосвітній заклад, досягає працездатного віку і набуває повноцінних прав самостійно приймати і впроваджувати в життя доленосні рішення. У такому стані людина найподатливіша до сторонніх впливів. У цьому криється небезпека неправильно визначити орієнтири у спрямуванні своїх дій. Такий стан у молодих людей типовий в усьому світі. Основним елементом механізму виходу із нього є можливість здійснювати акт вибору.

Страницы: 1 2 3 4 5 6Ступенева система освітньо-кваліфікаційних рівнів
В Україні у всіх приватних і більшості державних ВНЗ прийнято світову практику структурування освіти: після 4-річного навчання у ВНЗ є можливість отримати ступінь бакалавра, після 5-ти років - спеціа ...

Типи екологічної культури
Розрізняються два типи екологичної культури: антропоцентричний та природоцентричний. Основу першого складає антропоцентрична парадигма (“antropos” – людина, “centron” – центр), яка має своїми витокам ...

Читання як вид навчальної діяльності

Громадянська освіта

Читання - основний засіб навчання, інструмент пізнання навколишнього світу. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.pedahohikam.net